Göteborgs universitet
Länkstig

CULF söker en gästprofessor och vetenskaplig ledare

CULF är en samlad samverkansorganisation som omfattar Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL och regeringsuppdraget Utveckling, Lärande, Forskning, ULF. Utbildningsvetenskapliga fakulteten söker nu en gästprofessor och vetenskaplig ledare för CULF med start den 1 juli 2023, eller enligt överenskommelse.

Vi välkomnar även sökande från Göteborgs universitet att söka förordnande som vetenskaplig ledare för CULF. 
Lediga anställningar

Frågor kan besvaras av dekan Åke Ingerman ake.ingerman@gu.se, tel 0766-182637 och prodekan Gun-Britt Wärvik gun-britt.warvik@ped.gu.se, tel 0766-182266.

Om CULF

Verksamheten CULF är placerad under Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsens ansvarsområde och syftar till att stärka och fördjupa samverkan med skolhuvudmän, inbegripande utbildning mot lärarexamina och professionsutveckling, forskarutbildning för lärare samt praktiknära forskning. I samverkansorganisation engageras medverkande fakulteter och skolhuvudmän i strategiskt arbete och utveckling av såväl praktiknära forskning som forskarutbildning. CULF fungerar som en mötesplats för gränsöverskridande miljöer och bidrar till förutsättningar för kunskapsbildning inom både akademi och skolverksamheter liksom kunskapsspridning.

Verksamheten CULF samlar framstående initiativ på den praktiknära pedagogiska forskningens område. Både forskarskolan vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning samt noden för ULF-avtal vid Göteborgs universitet befinner sig i den nationella frontlinjen för utvecklingen på området. Förenandet av dem inom CULF ger unika möjligheter för nydanande initiativ på ett snabbt växande och dynamiskt fält med stor framtida potential.

Den vetenskapliga ledaren ska främja långsiktig utveckling av verksamheten och särskilt ansvara för den innehållsliga vetenskapliga strategiska inriktningen.

Den vetenskapliga ledaren ansvarar för, enskilt eller tillsammans med det vetenskapliga rådet utifrån rådets uppdrag, för

 • att verksamheten och urvalsprocesser genomförs med hög kvalitet i enlighet med universitetets riktlinjer samt i god vetenskaplig sed
 • CULF:s övergripande innehållsliga inriktning och prioriteringar
 • ULF:s innehållsliga inriktning och att leda arbetet avseende ULF vid Göteborgs universitet inom ramen för den nationella ULF-strukturen forskarskolans CUL:s innehållsliga inriktning, dess inre organisation och att leda arbetet i forskarskolan, för forskarskolans struktur och vetenskapliga krav och kriterier i verksamheten.
 • att leda det vetenskapliga rådets arbete
 • att leda beredningskommitténs arbete
 • att företräda CULF i interna och externa organ

Den vetenskaplige ledaren ska i uppdraget utgå från av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen fastställda ramar och styrdokument samt förutsättningar givna för verksamhetens organisation, omfattning och genomförande av medverkande fakulteteter, skolhuvudmän samt den nationella ULF-strukturen. Den vetenskapliga ledaren ska verka för en integration med och samspel relativt övrig forsknings och forskarutbildningsverksamhet inom universitetet samt verka för utvecklingen av mellan universitetet och skolhuvudmännen i regionen gränsöverskridande miljöer. I ett bredare perspektiv ska den vetenskapliga ledaren också verka för att CULF:s verksamhet bidrar till utveckling av lärarutbildning, lärarprofession och skolverksamhet i regionen. 

Den vetenskapliga ledaren utses av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen och är föredragande i fakultetsstyrelsen i relevanta frågor. Dekan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten har arbetsgivaransvar och är chef för vetenskaplig ledare. Uppdragsperioden för vetenskaplig ledare omfattar tre år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år.

I gästprofessorns arbetsuppgifter ingår även att  

 • Bedriva egen forskning inom område och miljö vid Göteborgs universitet som anknyter till CULF:s verksamhet
 • Söka externa forskningsmedel
 • Utveckla och genomföra utbildning på forskarutbildningsnivå, i första hand med anknytning till CULF:s verksamhet.
 • Handleda forskarstuderande med koppling till CULF.

I arbetsuppgifterna kan också ingå att

 • Bidra till forskningskommunikation med omvärlden, såväl inom akademin som med samhället i övrigt.
 • Delta i vetenskapssamhället och åta sig uppdrag som referee, sakkunnig, opponent, etc.
 • Samarbeta med nationella och internationella forskningsmiljöer samt med samverkanspartners i samhället.
 • Delta i det akademiska samtalet och bidra på ett ledande sätt till den akademiska miljöns upprätthållande på institutionen och fakulteten och därigenom även till ämnets utveckling, såväl inom universitetet som nationellt och internationellt.