Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Blommor på ett bord och läroböcker
Länkstig

Kurser i kulturvård

Här hittar du alla fristående kurser på institutionen för kulturvård.

Sommarkurser 2021

Botanisk illustration - vildflor 7.5 hp 
50 procent distans

Kursen botanisk illustration - vildflor är en kurs där botanik och gestaltning studeras på en grundläggande nivå.

Morfologi introduceras och studier av växtkunskap kopplas till de botaniska illustrationerna som studenterna själva arbetar med. Frihandsteckning övas återkommande. Måleriövningar och litteraturstudier genomförs enskilt med utgångspunkt i valt växtmaterial.

Kurser på grundnivå

Slöjd och folkkonst i Sverige
25 procent distans

I kursen Slöjd och folkkonst i Sverige studeras slöjd och kulturhantverk ur ett estetiskt perspektiv och hur de materiella resultaten av själva görandet har tolkats som folkkonst. Hur hemslöjdsrörelsen som kulturarvsaktör har format förståelsen av fältet diskuteras. Den samtida slöjden och kulturhantverket lyfts fram genom att frågor om hur aspekter av hållbar utveckling influerar slöjdare och konsthantverkare idag diskuteras.

Kyrkobyggnaders vård och underhåll 7.5 hp
25 procent distans

Kursen handlar om svenska kyrkobyggnaders vård och underhåll. En viktig fråga är hur byggnaderna kan förvaltas på ett hållbart sätt med ett kulturvårdande perspektiv. Den första delen av kursen rör kyrkornas arkitektur- och kulturhistoria. Här diskuterar vi också kyrkornas status som kulturminnen och hur antikvarisk skyddslagstiftning har
format byggnaderna i modern tid. Kursens fokus ligger på material och konstruktion, nedbrytningsfaktorer och -processer, samt hur vårdinsatser och förhållningssätt kan anpassas till lokala förutsättningar.
 

Arts and Crafts i Sverige 7.5 hp
25 procent kväll Göteborg

I kursen får du kunskap om den engelska Arts and Crafts-rörelsens påverkan på svensk stadsplanering och bebyggelse, trädgårdskonst, hemslöjd och inredning från 1800-talets slut fram till vår tid. Genom att studera stadsdelar och byggnadsverk, trädgårdar, möbler och konstverk ger kursen kunskap om Arts and Crafts-rörelsens idéer och materiella uttryck och behandlar vilken relevans och påverkan dessa i grunden samhällskritiska tankar har idag.

Göteborgs arkitektur och bebyggelsehistoria 7.5 hp

25 procent kväll Göteborg

Kursens syfte är att ge kunskap om Göteborgs arkitektur och bebyggelse, dess egenskaper och förändringar, med särskilt avseende på samspelet mellan ekonomiska och kulturella förhållanden och den fysiska miljön. Kursen behandlar perioden från stadens grundande fram till idag. Lokala byggnadssätt, arkitektur och stadsplanering diskuteras mot en internationella bakgrund.

Bebyggelsehistoria 1
100 procent dagtid Göteborg

Kursens syfte är att ge kunskap om kulturlandskapets och bebyggelsens egenskaper och
förändringar, med särskilt avseende på samspelet mellan sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden och den fysiska miljöns konstans och omvandling. Kursen behandlar perioden från förhistorisk tid fram till och med 1700-talet med störst tyngdpunkt på perioden från svensk medeltid och framåt. Regionala byggnadsskick och arkitektur behandlas framförallt i en nordisk kontext, men kursen gör också internationella utblickar. 

Form och materialitet i historiskt perspektiv 7.5 hp
100 procent dag Göteborg

Kursen ger en historisk översikt över formidealens utveckling och materiella uttryck från antiken till 1900-talet. Varje kursvecka behandlar en tidsepok som avgränsas med utgångspunkt i idealens förändringar. Fokus ligger på den nordiska kontexten, men med internationella utblickar.

Kursen behandlar såväl dominerande formideal och konsthistoriska stilbegrepp, som utformningen och tillverkningen av de föremål och miljöer som omgav människor i deras vardag.

Kurser på avancerad nivå


Integrated Conservation (KU0920 )15 hp
100 procent dag

Kursen handlar om kulturarv som objekt och process. Med utgångspunkt i ett antalaktuella nyckeltexter diskuterar vi bakgrunden till och konsekvenserna av olika formerav bevarandeverksamhet såsom den har utvecklats genom internationella och nationellainstitutioner och konventioner.


Industrisamhällets kulturarv: bruk och återbruk av industriella anläggningar och tekniska system (KU4240 ) 7.5 hp
100 procent dag

Industrihistoria och industrisamhällets kulturarv står i fokus för denna kurs på avancerad nivå, där industriminnesvårdens framväxt med kulturhistorisk värderingsproblematik samt strategier och problem vid bevarande och återanvändning, är centrala moment i kursen.

Hållbar förvaltning av kulturlandskap (KUA500) 15 hp
50 procent dag

Kursens syfte är att ge djupare insikter och färdigheter i landskapsvård i ett brettkulturvårdande perspektiv, kopplade till strategier för regional och lokal utvecklinginom ramen för landskapsplanering.


Kulturvårdens teori och historia 7.5 hp
25 procent dag 

Kursen syftar till att ge fördjupad förståelse för grundläggande begrepp och teoretiska frågeställningar inom kulturvårdsfältet i ett historiskt och internationellt perspektiv och till att utveckla förmåga att självständigt och kritiskt kunna förhålla sig till relevant begreppsbildning.

Digitala verktyg för kulturarvsdokumentation (KUD111) 7.5 hp
100 procent distans

I kursen får du kunskap om digitala verktyg och metoder för att analysera, dokumentera, visualisera och förmedla kulturvårdens objekt och miljöer. Kursen ger redskap för att kritiskt diskutera och utvärdera hur dessa verktyg och metoder används inom kulturvården och hur de påverkar vår förståelse av kulturarvet. Kursen ger översikt och praktisk övning i programvaror och teknologier inom kulturvården och med inriktning på dokumentation, analys och förvaltning av kulturarv.

Avancerade digitala verktyg för kulturarvsdokumentation (KUD112) 15 hp
100 procent distans

Kursen ger kunskap om olika digitala verktyg och metoder för att analysera, dokumentera, visualisera och förmedla kulturvårdens objekt och miljöer. Kursen ger också redskap för att kritiskt diskutera och utvärdera hur dessa verktyg och metoder används inom kulturvården och hur de påverkar vår förståelse av kulturarvet. Kursen ger översikt och praktisk övning i aktuella programvaror och teknologier inom kulturvården och med inriktning på dokumentation, analys och förvaltning av kulturarv.