Bild
Hand som pekar på ett pussel
Foto: Shutterstock
Länkstig

HR Excellence in Research

Göteborgs universitet har beslutat att ansöka om Europeiska kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research Award. Denna utmärkelse ges till organisationer som följer den europeiska stadgan för forskare och riktlinjerna för rekrytering av forskare, The European Charter & Code for Researchers. Arbetet är ett led i strävan att öka internationaliseringen och konkurrenskraften för forskningen vid Göteborgs universitet.

I mars 2005 utfärdade Europeiska kommissionen en rekommendation om den europeiska stadgan för forskare och uppförandekoden för rekrytering av forskare, Charter & Code. Syftet med Charter & Code är att bidra till att skapa världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi genom en attraktiv forskningsverksamhet.

En attraktiv arbetsplats för forskare
Charter & Code riktar sig till forskare i alla olika skeden av deras karriärer och täcker alla forskningsområden inom både den offentliga och privata sektorn. Charter & Code består av allmänna principer och krav som definierar roller, ansvar och rättigheter för forskare och arbetsgivare. Tanken är att principerna ska fungera som en ram för forskare och arbetsgivare att arbeta inom.

Arbetsgivare som anammar Charter & Code visar därmed sin avsikt att agera ansvarsfullt och professionellt mot sina anställda. Man åtar sig att främja likabehandling och insyn i rekryteringsprocesser samt ha rättvisa villkor för forskare, med avsikt att bidra till utvecklingen av det europeiska forskningsområdet. Syftet är att bli en attraktiv arbetsplats för forskare som söker en ny arbetsgivare eller värd för sina forskningsprojekt.

Vad händer på Göteborgs universitet?
Den 31 augusti 2017 beslutade rektor Eva Wiberg att Göteborgs universitet skulle ansöka om utmärkelsen HR Excellence in Research och en styrgrupp, en projektledare och en projektgrupp utsågs för arbetet.

En GAP-analys gjordes för att kunna bedöma inom vilka områden universitetet behöver utvecklas och förbättras för att kunna leva upp till Charter & Code. Arbetet med GAP-analysen baserades på Human Resources Strategy for Researchers, HRS4R, och inleddes under våren 2018. Representanter från alla nivåer inom universitetets forskargrupp deltog i analysen.

Baserat på resultaten från GAP-analysen utarbetade Göteborgs universitet sedan en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa att universitetet har en forskningsmiljö med arbetsvillkor som följer Charter & Code.

Letter of endorsement
Ett år innan den kompletta ansökan om HR Excellence in Research Award skickade Göteborgs universitet in Letter of Endorsement till Europeisska kommissionen. Universitet förband sig därmed till att följa riktlinjer för rekrytering av forskare och säkerställa en forskningsmiljö med arbetsvillkor enligt The European Charter & Code for Researchers.

Ansökan om HR Excellence in Reserch Award
I juni 2022 skickade Göteborgs universitet in ansökan om utmärkelsen till Europeiska kommissionen. I ansökan ingick GAP-analysen och den handlingsplan som beskriver hur Göteborgs universitet planerar att arbeta med gapen samt en processbeskrivning. De dokument som skickades in i samband med ansökan finns att ladda ner på sidan här.

Den 12 augusti 2022 fick universitetet återkoppling. Den innehöll flera positiva kommentarer och några frågor att besvara till den 12 oktober 2022.

Projektorganisation

Styrgrupp:

Carina Mallard, projektägare
vicerektor för forskning

Sigridur Beck,
enhetschef, Forsknings- och innovationskontoret

Mathias Hassnert,
sektionschef, Personalenheten

Projektgrupp:

Ylva Berggren, projektledare
personalspecialist, Personalenheten

Karin Hellqvist,
sektionschef, Welcome Services

Kristina Durgé,
personalspecialist, Personalenheten

Maria Enge,
forskningsrådgivare, Forsknings- och innovationskontoret