Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Mer om forskarutbildningen vid JMG

Forskarutbildningen i journalistik, medier och kommunikation vid JMG omfattar 240 poäng, varav avhandlingen utgör 180 poäng.

Studiernas upplägg

Individuell studieplan

För varje doktorand upprättas vid antagningen en individuell studieplan samt en finansieringsplan. Studieplanen innehåller en tidplan för forskarutbildningen, en beskrivning av de åtaganden som doktoranden respektive institutionen har under utbildningstiden. Den individuella studieplanen och finansieringsplanen följs sedan upp varje år.

Kurser

Kurs- och litteraturdelen uppgår till 60 poäng och består av obligatoriska kurser, särskilda kurser samt individuella litteraturstudier. Kurserna ska tillsammans täcka den allmänna teoribildningen, vetenskapliga metoder och empiriska studier inom svensk och internationell forskning, med inriktning på journalistik, medier och kommunikation.

Obligatoriska kurser

De obligatoriska kurserna uppgår till sammanlagt 50 poäng och består av:

  • Medie- och kommunikationsvetenskapens traditioner och forskningsområden, 22,5 poäng
  • Metoder inom medie- och kommunikationsvetenskap, 22,5 poäng
  • Högskolepedagogik, 5 poäng

Särskilda kurser

Inom ramen för forskarutbildningen ges också särskilda kurser. Det är lärarledda litteraturkurser oftast inom ett särskilt forskningsområde. Även kurser vid andra universitet och inom andra ämnen kan tillgodoräknas efter examinators godkännande.

Individuella kurser

De individuella läskurserna sätts samman av doktoranden i samråd med examinator.

Högre allmänna seminariet

Deltagande i det högre allmänna seminariet (HAS) är obligatoriskt. Seminariet löper över hel termin och anordnas normalt var 14:e dag.

På seminarierna har doktoranderna möjligheter att ventilera sitt avhandlingsarbete. Ett första tillfälle kan vara då man presenterar en avhandlingsidé eller avhandlingsskiss. Vid detta tillfälle utses någon från lärarkollegiet som kan fungera som bollplank för doktorandens kommande presentation av en avhandlingsplan. Ett viktig inslag i seminarieverksamheten utgörs av doktorandernas presentationer av avhandlingskapitel.

Handledning

För varje doktorand utser lärarkollegiet huvudhandledare och biträdande handledare. Handledare utses efter samråd med doktoranden och snarast efter antagning. Doktorand har rätt att byta handledare. Anhållan om byte ställs till institutionsstyrelsen.

Avhandling

Avhandlingen är det viktigaste inslaget i forskarutbildningen. Avhandlingen skall utgöra ett självständigt arbete i avsikt att bidra till forskningen inom området journalistik, medier och kommunikation. Det är genom avhandlingen som den forskarstuderande visar att hon eller han har förmågan att behandla en vetenskaplig problemställning och på egen hand genomföra ett större vetenskapligt arbete.

Avhandlingsämne
Ämne för avhandlingen väljs i samråd med handledare. Avhandlingsinriktning väljs med utgångspunkt från institutionens forskningsprofil och de forskningsområden där institutionen kan ställa upp med kvalificerad vetenskaplig handledning.

Avhandlingsplan

En godkänd avhandlingsplan är den formella startpunkten för avhandlingsarbetet. Planen skall innehålla en beskrivning av forskningsproblemet, avhandlingens huvudfrågeställningar och teoretiska utgångspunkter, klarläggande av centrala begrepp och en introduktion till den viktigaste forskningen inom området.

Avhandlingsplanen skall också ge svar på frågor som hänger samman med hur de uppställda forskningsfrågorna skall besvaras. Det gäller undersökningsdesign och val av undersökningsmetoder, tillgång till relevant forskningsmaterial och hur eventuell datainsamling skall gå till. Planen skall även ge en uppfattning om vilka konkreta arbetsuppgifter som ingår i avhandlingsarbetet (arbetsplan) och i vilken ordning de skall utföras (tidplan).

Avhandlingsplanen seminariebehandlas. Synpunkter och kommentarer som ges vid seminariet och av lärarkollegiet diskuteras i handledning och av lärarkollegiet diskuteras i handledning och inarbetas i avhandlingsplanen. Avhandlingsplanen behandlas på lärarkollegiet och godkänns slutligen av examinator.

Mittseminarium

I mitten av forskarutbildningen skall doktoranden presentera delar av sitt avhandlingsmanus vid institutionens högre seminarium. Syftet med seminariet är att doktoranden skall få diskutera avhandlingen med kollegiet på institutionen, i en fas av arbetet då det fortfarande finns goda möjligheter till substantiella förändringar. Diskussionerna kan gälla avhandlingens helhet såväl som specifika frågor avseende teori, metod och analyser. Till seminariet skall doktoranden bifoga dels en skriftlig introduktion till avhandlingen (alternativt delar av kappan) som presenterar avhandlingens bakgrund, problemområde, syfte, frågor, metod och de delstudier som skall ingå. Dels ett underlag till de specifika delar av avhandlingsarbetet som skall diskuteras ingående under seminariet. Till seminariet utses en kommentator från institutionen.

Slutseminarium

I slutet av avhandlingsarbetet presenteras det färdiga avhandlingsmanuset på ett s k slutseminarium. Efter slutseminariet bedömer handledare i samråd med examinator och lärarkollegium vilka förändringar som eventuellt bör göras innan avhandlingen kan anmälas för disputation. Beslut om anmälan fattas av examinator.