Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Studieplanen kompletteras med följande dokument

 • För Humanistiska fakultetens regler för forskarutbildningen se Regler för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten.
 • För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet – Doktorandreglerna.

Examensbenämning och ämnesbeskrivning

Efter fullbordad utbildning på forskarnivå om 240 högskolepoäng utfärdas på begäran av doktoranden ett examensbevis med benämningen filosofie doktorsexamen i litteraturvetenskap.
Litteraturvetenskap är ett brett ämne som omfattar alla aspekter på litteratur, dess historia, formvärld, interaktion med samhället, möten med läsare, användning och funktion inom utbildningsväsendet.

1 Utbildningens mål

1.1 Allmänna nationella mål

Enligt examensordningen för doktorsexamen i Högskoleförordningen, Bilaga 2, är målen för doktorsexamen följande:

Kunskap och förståelse

För doktorsexamen ska doktoranden

 • visa brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet samt djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet, och
 • visa förtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmänhet och med det specifika forskningsområdets metoder i synnerhet

Färdighet och förmåga

För doktorsexamen ska doktoranden

 • visa förmåga till vetenskaplig analys och syntes samt till självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt, kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och att granska och värdera sådant arbete
 • med en avhandling visa sin förmåga att genom egen forskning lämna ett väsentligt bidrag till kunskapsutvecklingen,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med det vetenskapliga samhället och samhället i övrigt,
 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap, och
 • visa förutsättningar för att inom såväl forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och att stödja andras lärande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För doktorsexamen ska doktoranden

 • visa intellektuell självständighet och vetenskaplig redlighet samt förmåga att göra forskningsetiska bedömningar, och
 • visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.

2 Behörighetsvillkor och förkunskapskrav

För att antas till utbildningen krävs att den sökande uppfyller kriterier för grundläggande och särskild behörighet i enlighet med vad som anges i Högskoleförordningen, 7 kapitel.

2.1 Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har, enligt Högskoleförordningen 7 kapitel § 39, den som har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 2. fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

2.2 Särskild behörighet

För att antas till utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap krävs

 1. 30 högskolepoäng i litteraturvetenskap på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper.
 2. sådana kunskaper i svenska och engelska som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande.

3 Antagning och urval

Antagning till utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap sker normalt i samband med institutionens utlysning av doktorandanställningar. För antagning fordras att finansieringen av forskarstudierna är säkerställd.

Urval bland sökande ska enligt Högskoleförordningens 7 kapitel ske med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Som grund för detta urval krävs att den sökande bifogar:

 • En projektplan i vilken den sökande ringar in sitt forskningsområde genom att formulera och motivera projektets syfte, problem, material, relation till tidigare forskning samt genom att diskutera vilka teorier och metoder som kan bli aktuella. Planen bör också innehålla en övergripande tidsplan för arbetet. Projektplanen bedöms utifrån följande kriterier: Originalitet, vetenskaplig relevans och förankring samt genomförbarhet. Projektplanen ger även underlag för bedömning av institutionens handledarkompetens inom det forskningsområde som anges.
 • Examensarbeten på avancerad nivå och eventuella publikationer. Dessa bedöms utifrån följande kriterier: originalitet och vetenskaplig förankring, ämnets svårighetsgrad samt metodisk och framställningsmässig säkerhet.

Antagning och urval sker med beaktande av institutionens handledningsresurser inom området för doktorandens forskningsinriktning. Antagningen kan förutom granskning av insänd meritering även innefatta intervjuer. Beslut om antagning fattas av prefekten efter beredning på institutionen.

4 Utbildningens innehåll och uppläggning

Utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap omfattar 240 högskolepoäng och avslutas med doktorsexamen. Möjlighet finns att avlägga licentiatexamen efter 120 högskolepoäng om de krav som finns angivna i Studieplan för licentiatexamen i litteraturvetenskap är uppfyllda.
Utbildning på forskarnivå består dels av kurser, vilka examineras efter hand, dels av eget forskningsarbete vilket ska leda fram till en vetenskaplig avhandling.

Doktoranden ska inom ramen för sin utbildning delta i seminarieverksamhet. Doktoranden ska även delta i institutionens gemensamma verksamheter, om inte särskilda skäl föreligger.

4.1 Kurser

Utbildningen omfattar en kursdel på 60 högskolepoäng, varav 27,5 hp utgörs av obligatoriska kurser.

Obligatoriska kurser:

 • Litteraturvetenskaplig/humanvetenskaplig teori och metod 7,5 hp
 • Litteraturhistorisk fördjupning om 15 hp, varav minst 7,5 hp med fokus på litteratur fram till och med romantiken
 • Högskolepedagogisk baskurs 5 hp (bör genomgås första forskarutbildningsåret)

Valfria kurser: 32,5 hp.

Examination sker i enlighet med respektive kursplan och kan ske i form av muntlig eller skriftlig tentamen eller en kombination av båda.

Om en doktorand önskar tillgodoräkna poäng från tidigare utbildning ska detta särskilt anges i den individuella studieplanen (se 6.1).

4.2 Avhandling

Avhandlingen omfattar 180 högskolepoäng. Den kan utformas som en monografi eller en sammanläggningsavhandling. Licentiatuppsats kan ingå som en del i en doktorsavhandling, antingen i omarbetad eller oförändrad form.

Doktoranden förväntas avrapportera sitt avhandlingsarbete kontinuerligt. Detta sker till handledarna och vid något av institutionens seminarier. Se vidare information i Regler för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten.

Doktorsavhandlingen försvaras vid en offentlig disputationsakt. Vid bedömningen av avhandlingen tas hänsyn till såväl dess innehåll som till försvaret. Avhandlingen bedöms med något av betygen godkänd och underkänd.

5 Handledning

För varje doktorand ska utses minst två handledare, varav en huvudhandledare och en biträdande handledare. Minst en av handledarna ska vara anställd vid Göteborgs universitet, normalt vid den institution där doktoranden är placerad. Minst en av handledarna ska ha docentkompetens och minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning.
Doktoranden har rätt till handledning minst enligt den schablon som fastställts av fakultetsstyrelsen (se Regler för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten).
Doktorand som begär det har rätt att byta handledare.

6 Individuell studieplan

I samband med antagningen upprättar doktorand och handledare, i samråd med doktorandexaminator, en elektronisk individuell studieplan, som ska fastställas senast inom två månader från studiernas påbörjande.

Den individuella studieplanen ska följas upp minst en gång per år. Av uppföljningen ska tydligt framgå hur utbildningen framskrider.

6.1 Tillgodoräknande

I samband med att den individuella studieplanen upprättas har doktoranden rätt att få prövat
tillgodoräknande av delar av tidigare godkänd utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå.
Poäng som utgör del av den allmänna eller särskilda behörigheten kan inte tillgodoräknas som poäng på forskarnivå utan måste ersättas med poäng från annan kurs.

Kurs från avancerad nivå kan, efter prövning, ersättas med en annan, valfri kurs med samma omfång i den individuella studieplanen. Detta påverkar inte studietiden och kurspoängen för doktorsexamen.

Kurs på forskarnivå som genomförts medan doktoranden varit antagen till studier på forskarnivå vid annat lärosäte eller i annat ämne kan, efter prövning, tillgodoräknas utan att ersättas med annat. Detta påverkar studietiden och kurspoängen för doktorsexamen som reduceras i motsvarande omfattning.

6.2 Tidsplan och finansieringsplan

Den individuella studieplanen ska innehålla en tidsplan med tillhörande finansieringsplan för hela utbildningsperioden fram till planerat datum för disputation.

7 Övergångsbestämmelser

Doktorander som antagits före 1 januari 2016 kan, efter samråd med handledare och doktorandexaminator, hos prefekten begära att få gå över till denna studieplan. Den individuella studieplanen ska då uppdateras.

Webbversion

Detta är en webbversion av beslutat dokument. Det innebär att formatering och uppställning skiljer sig från det pdf-dokument som finns hos registrator.

På fakultetens interna webbyta i Medarbetarportalen finns allmänna studieplaner som pdf-dokument. Dokumenten där är inte tillgänglighetsanpassad enligt Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

Allmänna studieplaner som pdf-dokument.