Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Hav i solnedgång
Foto: Anders Wester/Göteborg & Co
Länkstig

Remisser om havet

Göteborgs universitet är en viktig remissinstans när det gäller frågor som rör havet. Här hittar du ett urval av de remisser vi svarar på. Vi välkomnar alla som är intresserade av att lämna synpunkter på en remiss att höra av sig till kontaktpersonen.

Aktuella remisser

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Hur ska vi tillsammans ta hand om Sveriges vatten under de kommande sex åren? Vattenmyndigheterna föreslår sextio åtgärder och beskriver vem som behöver göra vad.

Kontaktperson: Per-Olav Moksnes

Sista svarsdatum: 30 april 2021

Remiss om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram ett förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön. I det uppdaterade åtgärdsprogram ingår förslag på ytterligare 15 åtgärder, förslag på modifieringar av åtgärder som beslutades 2015 och åtgärder som beslutades 2015 som behöver fortsätta.

Kontaktperson: Per-Olav Moksnes

Sista svarsdatum: 30 april 2021

Strandskyddsutredningens slutbetänkande ” Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd” (SOU 2020:78)

Utredningen om översyn av strandskyddet har lämnat över sitt betänkande till regeringen. En särskild utredare skulle föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck.

Kontaktperson: Per-Olav Moksnes

Sista svarsdatum: 3 maj 2021

Delbetänkande Havet och människan (SOU 2020:83)

Miljömålsberedningens strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Strategin ska bidra till att relevanta delar av Generationsmålet och de berörda miljökvalitetsmålen nås, och därmed även bidra till genomförande av mål 14 i Agenda 2030 om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

Kontaktperson: Per-Olav Moksnes

Sista svarsdatum: 23 maj 2021