Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Uppdatering 1 september - Fortsatt digital undervisning och hemarbete hela höstterminen

Handelshögskolan fortsätter med digital undervisning och hemarbete hela höstterminen. Det tidigare beslutet, som gällde till och med 31 oktober, förlängs därmed. Detta är i linje med det förnyade inriktningsbeslut för hösten som universitetets rektor fattade i fredags.

Vi har alla – både som individer och som myndighet – ett gemensamt ansvar för att bidra till att minska spridningen av coronaviruset och covid-19. Därför fortsätter vi att begränsa aktiviteterna som äger rum på Handelshögskolan. Det är också mycket viktigt att alla fortsätter att hålla social distans.

Detta gäller även fortsättningsvis, under resten av höstterminen:

  • Begränsning av hur många som samtidigt kan vara i Handelshögskolans undervisningssalar och allmänna utrymmen. Se anslag i varje lokal! Sammankomster på mer än 50 personer ska som huvudregel inte äga rum i någon lokal.
  • Undervisning och examination kommer som huvudregel att bedrivas digitalt. I de få fall då undantag medges för undervisning på campus eller examination i sal, följer vi de prioriteringar som fastställts av universitetet. Information om vad som gäller en viss kurs kommer att finnas i Canvas.
  • Medarbetare fortsätter med tillfälligt hemarbete.

Universitetet öppnar för utlandsstudier vårterminen 2021

Under höstterminen 2020 har Göteborgs universitet som regel inte medgett studier eller praktik utomlands. I fredags fattade universitetets rektor beslut om att det från och med vårterminen 2021 återigen ska vara möjligt, under förutsättning att det ligger i linje med UDs reserekommendationer, inresebestämmelser i det aktuella landet och att det mottagande universitet tar emot inkommande utbytesstudenter. Eftersom förutsättningarna snabbt kan komma att förändras är det av yttersta vikt att man som student i samråd med studievägledare/motsvarande har tagit fram en alternativ plan att falla tillbaka på om utlandsvistelsen behöver ställas in.

Ställningstagande för våren

Göteborgs universitet kommer senast i november med ett nytt ställningstagande för vad som ska gälla för undervisning och arbete under vårterminen 2021.

Läs mer på Studentportalen:

Samlad information om corona
Om höstterminen

Nyhet om beslutet som togs i fredags

 

 

Uppdatering 7 juli – förtydligande avseende inkommande utbytesstudenter.

Texten från 11 juni har uppdaterats:

Internationella programstudenter – campusundervisning med digitala inslag

Internationella program och kurser för internationella studenter samt kurser för inkommande utbytesstudenter planeras under hösten att ges på campus med inslag av digitala moment. För internationella studenter som p.g.a. reserestriktioner i sina hemländer saknar möjligheter att ta sig till Sverige planeras undervisningen att ges digitalt.

Inkommande utbytesstudenter (inklusive Double Degree) – digital undervisning

Beslutet att inte erbjuda campusundervisning kvarstår, i alla fall till 31 oktober. Vi rekommenderar studenter att följa reserekommendationerna och stanna i sina hemländer fram till dess. Studenter som väljer att, på egen risk, åka till Sverige behöver informera International Office före 31 juli, eller så snart som möjligt, genom att skicka ett mail till exchange@handels.gu.se.
Ansökan om boende görs via Student Housing Office: studenthousing@gu.se (International Office har ingen möjlighet att administrera ärenden som gäller boende). Mer information: https://utbildning.gu.se/education/studenthousing/exchangestudents

Uppdatering 11 juni - Hösten på Handelshögskolan – detta gäller fram till 31 oktober

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att rekommendationen om distansundervisning dras tillbaka från och med 15 juni. På Göteborgs universitet (GU) finns sedan tidigare ett beslut om att höstterminen inleds med distansundervisning till och med den 31 oktober, och i fredags meddelade GU att detta beslut i allt väsentligt ligger fast. Med detta mejl vill vi informera om vad det betyder för oss på Handelshögskolan. Vi har alla – både som individer och som organisation – ett gemensamt ansvar för att bidra till att minska spridningen av coronaviruset.

Förutsättningar

  • Beskedet innebär inte en återgång till normalläge utan endast att den rekommendation som gällde krav på distansundervisning tas bort tills vidare.
  • Övriga rekommendationer för att bromsa smittspridning gäller fortsatt – som tillfälligt hemarbete, reserestriktioner, hålla avstånd, undvika trängsel i våra lokaler.
  • Sammankomster med fler än 50 personer ska inte äga rum i våra lokaler.

Detta gäller i höst:

Max 50 personer i samma lokal och 2 meters avstånd

Starten av höstterminen kommer att innebära att fler personer söker sig till Handelshögskolans lokaler. För att göra det möjligt att leva upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undvika trängsel i korridorer, entréer och på toaletter kan det inte vara fler än 170 personer samtidigt i allmänna utrymmen (ej institutionernas lokaler) inklusive undervisningslokaler på Vasagatan 1 och 30 personer på Viktoriagatan 13. I en specifik lokal gäller även fortsättningsvis max 50 personer och ett avstånd på 2 meter mellan personerna. Campusservice kommer tillsammans med Handelshögskolan att se över vilka lokaler som ska vara tillgängliga, och hur många personer som maximalt får vistas i dessa.

Fortsatt digital undervisning

Även om regeringens besked ger ökade förutsättningar att genomföra vissa moment på plats på Handelshögskolan, så begränsas de i praktiken av rådande rekommendationer. Det är inte möjligt att genomföra campusbaserad undervisning i någon större skala och samtidigt upprätthålla en säker undervisningsmiljö, och ta vårt ansvar för att bidra till minskad smittspridning. Undervisningen på Handelshögskolan kommer därför som huvudregel att bedrivas digitalt fram till 31 oktober. När det gäller moment som skulle kunna genomföras på campus följer Handelshögskolan den prioritering som fastställts av GU:

o Introducerande moment för studenter som startar sin utbildning
o Studenter som genomför avslutande läsår
o Internationella studenter som är på plats i Sverige
o Examinationer som inte är möjliga, eller särskilt olämpliga att genomföra på annat sätt än genom fysisk närvaro
o Undervisningsmoment med estetiska, praktiska, laborativa inslag samt fältstudier
o Verksamhetsförlagd utbildning

Prefekt fattar beslut om undantag, efter samråd med dekan.
Program- och kursansvariga arbetar med utformningen av höstterminens undervisning och examination. Detaljerad information kommer att publiceras fortlöpande via Canvas.

Anpassade välkomstaktiviteter

Att välkomna nya studenter och hjälpa dem tillrätta är viktigare än någonsin denna höst, när livet som student inledningsvis kommer att se ut på ett annat sätt än förväntat. Handelshögskolans program och kurser planerar för ett i huvudsak digitalt välkomnande, med enstaka moment där de nya studenterna tas emot på campus i mindre grupper. Studentkårens Nollning anpassas efter rådande rekommendationer.

Internationella studenter – campusundervisning med digitala inslag

Internationella program och kurser för internationella studenter samt kurser för inkommande utbytesstudenter planeras under hösten att ges på campus med inslag av digitala moment. För internationella studenter som p.g.a. reserestriktioner i sina hemländer saknar möjligheter att ta sig till Sverige planeras undervisningen att ges digitalt.

Inga resor eller utlandsstudier

I dagsläget gäller Utrikesdepartementets avråda från icke nödvändiga resor till alla länder. Som tidigare meddelats kommer det inte vara möjligt att genomföra internationella studentutbyten eller internationell praktik under höstterminen.

Fortsatt hemarbete

All personal på Handelshögskolan som har möjlighet att arbeta på distans hemifrån ska göra det även fortsättningsvis. Närmaste chef ansvarar för att göra bedömningen av och beslutar om vilka medarbetare som kan arbeta hemifrån och vilka som behöver vara på plats.

Inga möten och konferenser

De fortsatta restriktionerna om att hålla avstånd och att sammankomster med fler än 50 personer inte är tillåtet innebär ett fortsatt stopp för konferenser på Handelshögskolan.

Nya beslut och rekommendationer från myndigheterna kan medföra ändringar.