Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Coronaviruset / covid-19

Information till studenter och anställda på Handelshögskolan med anledning av coronaviruset

Uppdatering 22 september - Stegvis återgång till Handelshögskolan från 29 september

Universitetets rektor har nu beslutat om anvisningar för hur återgången till campusbaserad verksamhet ska gå till, utifrån regeringens besked om att råd och restriktioner upphör 29 september.

För Handelshögskolan innebär detta inga större förändringar jämfört med den plan vi har informerat om tidigare. Efter en mycket lång tid med distansundervisning kan vi se fram emot att snart ses på Handelshögskolan igen.

Undervisning och examination åter på campus från 1 november

 • Fram till och med den läsperiod som pågår nu är det mestadels digital undervisning, med undantag för särskilt prioriterad undervisning som sker på campus.
 • Från och med 29 september medger borttagna restriktionerna ett ökat utrymme för oss att prioritera verksamheter som kan äga rum på campus. Oktober blir därmed en period av successiv återgång.
 • Från 1 november kommer de flesta kurser på Handelshögskolan att  bedrivas på campus. Masterprogrammen erbjuder digital undervisning terminen ut.
 • Kontrollera noga vad som gäller för din utbildning, information finns i Canvas.

Handelshögskolan öppen från och med 29 september

Från och med 29 september är dörrarna till Handelshögskolan upplåsta. Avspärrningar inne i byggnaden tas bort och möbler ställs tillbaka, exempelvis på Hyllan och i Handelsrätten.

Fortsatt försiktighet

Smittspridningssituationen kan snabbt förändras och det är viktigt att alla tar del av Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer.

Liksom tidigare har alla ett eget ansvar för att stanna hemma vid symptom som kan indikera covid-smitta.

Du som ännu inte hunnit vaccinera dig kan söka tider på 1177 Vårdguiden/Västra Götaland: Så här gör du för att vaccinera dig mot covid-19. Vaccinationen är gratis och du behöver inte ha svenskt personnummer för att bli vaccinerad.

Se även nyhet på Studentportalen

 

Uppdatering 8 september - Planen för återgång till campus kvarstår

Regeringen meddelande i går att vissa råd och restriktioner kommer att upphöra den 29 september. Bland annat försvinner deltagartaket för allmänna och privata sammankomster, liksom rådet att arbeta hemifrån.

För undervisningen på Handelshögskolan innebär gårdagens besked inga större förändringar på kort sikt. Den plan som är lagd sedan tidigare för en successiv, kontrollerad återgång till campus kvarstår:

 • Under terminens inledning sker undervisningen huvudsakligen digitalt.
 • Målet är att kunna återgå till undervisning på campus från och med den 1 november, men även efter detta datum kan det förekomma digital undervisning.

Under den kommande veckan ska konsekvenserna av regeringens besked diskuteras vidare inom Handelshögskolan.

Håll dig informerad om vad som gäller för just din kurs via Canvas!
Se även tidigare information nedan.

Läs informationen från regeringen.

Uppdatering 31 augusti - Detta gäller för första delen av höstterminen

Vi är glada att vi efter ett år med undervisning på distans nu har möjlighet att inleda höstterminen med att långsamt men säkert återgå till undervisning i Handelshögskolans lokaler. Vår ambition är att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta i undervisning på campus. Eftersom vi fortfarande har behov av att upprätthålla distans och begränsa smittspridning kommer större delen av undervisningen ändå att behöva ske digitalt.

Målet är att vi ska kunna återgå till undervisning på campus från och med den 1 november, men det är förstås beroende av smittläget i landet och i regionen.

Göteborgs universitets riktlinjer baseras på Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer, som gäller fortsättningsvis. Den information vi gick ut med i juni är fortfarande aktuell (se inlägg från 8 juni nedan). Se även nyhet på Studentportalen som publicerades i fredags.

För dig som är student på Handelshögskolan gäller följande för höstterminens första del (till och med oktober):

Undervisning

 • Undervisning sker huvudsakligen digitalt. Men flera utbildningar kommer att erbjuda undervisningsmoment på Handelshögskolans campus, t ex introduktionsföreläsningar och arbete i mindre grupper. Kontrollera noga vad som gäller för din utbildning,  information finns i Canvas.
 • Studenter på masterprogram garanteras möjligheten att kunna följa undervisningen digitalt hela terminen (fram till 16 januari).
 • När du vistas i Handelshögskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd och undvik trängsel!

Examination

 • Från och med den 30 augusti öppnas möjligheten för examination (tentamen) i sal.
 • Tentasalen på Viktoriagatan har anpassats för att examination ska kunna ske på ett tryggt och säkert sätt.
 • Salstentamina och annan examination, t.ex. i form av seminarier, kan ske i sal även om kursens undervisning i huvudsak erbjuds på distans.
 • I vissa kurser kommer examination ske digitalt i hemmiljö.         
 • För masterstudenter genomförs all examination digitalt, utom i vissa undantagsfall.
 • Kontrollera alltid vad som gäller för examinationen på just din kurs.

Om du smittas av covid-19

Stanna alltid hemma vid minsta förkylningssymptom. Om du har fått en bekräftad covid-19-diagnos och har vistats i Handelshögskolans lokaler uppmanas du informera Handelshögskolan för att underlätta vårt arbete för minskad smittspridning. Kontakta:

På Studentportalen finns mer information om vad som gäller om du är smittad.

Vi vill också passa på att tipsa om att det är lätt att få en tid för vaccination om du inte redan är vaccinerad. Gå in på 1177.se och välj den region du befinner dig. Här finns information om vaccinering.

 

Uppdatering 8 juni - Successiv återgång till Handelshögskolan i höst

Den 27 maj presenterade regeringen sin femstegsplan för anpassning och avveckling av de svenska pandemirestriktionerna. Den öppnar upp för en efterlängtad återgång till campus, men det är viktigt att detta sker på ett ansvarsfullt sätt. All verksamhet ska genomföras på ett vis som bidrar till att smittspridningen begränsas.

Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer kvarstår och är normerande för Handelshögskolans återgång till en campusbaserad verksamhet. Detta innebär att studenter, medarbetare och andra ska hålla avstånd i våra lokaler och att trängsel skall undvikas.  Någon slutpunkt för tillämpningen av dessa rekommendationer är inte fastställd. 

För att det ska vara möjligt att hålla avstånd och undvika trängsel kommer Handelshögskolan att öppnas upp med begränsad kapacitet i lärosalarna. Vi måste prioritera vilka verksamheter som kan äga rum i våra lokaler, och samordna dessa så att trängsel i de allmänna lokalytorna kan undvikas. Som stöd i prioriteringen har vi GU:s inriktningsbeslut för sommaren och hösten 2021.

Under sommaren och när höstterminen startar kommer därför verksamheten huvudsakligen att bedrivas digitalt och på distans. Det kommer successivt att finnas ökade möjligheter att bedriva verksamhet i Handelshögskolans lokaler och målsättning är att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta i undervisning på campus under den första halvan av terminen. Målet är sedan att huvuddelen av verksamheten ska kunna bedrivas på campus från och med 1 november. En del av undervisningen kommer även fortsättningsvis att behöva bedrivas digitalt under resten av höstterminen. Omfattningen kommer att variera mellan utbildningar. För masterprogrammen (där vi har många internationella studenter) kommer en stor del av undervisningen att fortsätta på distans terminen ut.

Vi är medvetna om att många studenter befinner sig i en situation där de funderar på om de ska flytta till Göteborg inför eller under höstterminen, och att mer precis information om höstens undervisning hade underlättat beslutet. Läget är dock sådant att vi tyvärr inte har möjlighet att ge mer detaljerad information än vad som framgår av detta mejl.

Examinationer i tentasalen

Från och med den 30 augusti kommer tentasalen på Viktoriagatan 30 att öppna upp, med åtgärder på plats för att förhindra och minska smittspridning. Även om tentasalen öppnar kommer det att förekomma digitala tentor i hemmiljö. Kontrollera alltid vad som gäller för just din tenta.

Ansvarsfullt mottagande av nya studenter

I slutet av augusti tar studentkåren, HHGS, emot Handelshögskolans nya studenter med hjälp av N&FA, projektgruppen för nollningen. De begränsningar som finns påverkar välkomstaktiviteterna även i år, men studentkåren har en god planering för detta och de nya studenterna kommer att kunna tas emot på ett bra och säkert sätt.

I övrigt gäller fortfarande den information som publicerades 23 april, se uppdatering nedan.

Länkar till relevanta sidor/nyheter på GU:
Plan för stegvis återgång till campus klar (nyhet 7 juni)
Fler tentor i skrivsal på Viktoriagatan 30 från höst 2021 (nyhet 7 juni)
GU:s inriktningsbeslut för sommaren/hösten 2021
Covid-19 - universitetsgemensam information

 

Uppdatering 23 april - Så blir hösten på Handelshögskolan

Efter ett år med digital undervisning och hemarbetet finns en stark längtan efter att återigen kunna mötas i föreläsningssalar och korridorer. Det finns också ett stort behov av att kunna planera sin höst, tillexempel när det gäller bostad. Men i nuläget är det inte möjligt att förutse hur smittläget kommer att se ut. Hur mycket verksamhet som kan ske på campus under hösten beror på vilka restriktioner som kommer att råda då.

OBS! De skärpta restriktionerna vid Göteborgs universitet gäller fortfarande.

Göteborgs universitet har fattat ett inriktningsbeslut för sommaren och hösten. Det relaterar till nationella och regionala restriktioner och bygger på två möjliga scenarier: Om/när restriktionerna lättar innebär det en successiv tillbakagång till verksamhet på campus. Om merparten av restriktionerna kvarstår innebär det en situation som är i stort sett oförändrad jämfört med idag, det vill säga digital undervisning och hemarbete.

Handelshögskolan planerar utifrån dessa scenarier. Grundantagandet är för närvarande att det även i början av hösten kommer att finnas ett behov av att minska smittspridningen genom att hålla ett visst mått av distans. Detta innebär att:

 • Vårt huvudspår är en terminsstart med i huvudsak distansundervisning, men med vissa prioriterade undantag.
 • Det är viktigt att vi kan välkomna våra nya studenter på ett bra sätt. Vi planerar för en smittsäker nollning och introduktion, som delvis kan äga rum genom fysiska träffar.
 • Hösten blir en övergångsfas under vilken vi förhoppningsvis successivt återvänder till campus.

Internationella studenter på masterprogram

Handelshögskolans internationella masterprogram planerar för en terminsstart med i huvudsak digital undervisning, med förhoppning om en successiv återgång till campusundervisning under hösten. För internationella studenter som på grund av reserestriktioner i sina hemländer saknar möjligheter att ta sig till Sverige kommer digital undervisning att erbjudas under hela höstterminen.

Inkommande utbytesstudenter (inklusive Double Degree)

Undervisning kommer att ske på samma sätt som för övriga studenter, det vill säga i huvudsak på distans, med förhoppning om successiv återgång till campus under hösten. Vid eventuella frågor, kontakta exchange@handels.gu.se.

Utlandsstudier möjliga

Studier och praktik utomlands medges under förutsättning att det ligger i linje med UD:s reserekommendationer (det är universitetets uppfattning att studier och praktik utomlands kan genomföras vid UD:s avrådansnivå ”icke nödvändiga resor”) och Kammarkollegiets försäkringsvillkor. Det krävs givetvis också att mottagande lärosäte vill ta emot studenten samt att det överensstämmer med mottagande lands inresebestämmelser och övriga riktlinjer.

 

Uppdatering 26 januari - GU förlänger de skärpta restriktionerna tills vidare

De skärpta restriktioner som infördes vid Göteborgs universitet strax före jul förlängs tills vidare. Detta är en följd av att regeringen i torsdags gav besked om förlängning av ett antal nationella restriktioner och rekommendationer för att hejda spridningen av covid-19.

Förlängningarna gäller tills vidare och innebär att medarbetare ska arbeta hemma, med undantag för dem med verksamhetskritiska arbetsuppgifter som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen.

All undervisning och examination ska bedrivas digitalt och på distans. Beslut om undantag från detta för enskilda undervisningsmoment, obligatoriska moment eller examination får beviljas av prefekt efter samråd dekan/motsvarande om det föreligger synnerliga skäl.

Det är viktigt att alla tar sitt ansvar och bidrar till att minska smittspridningen. Tänk där på följande:

 • Besök bara Handelshögskola om det verkligen är nödvändigt (t ex om hemförhållanden gör det omöjligt att studera i hemmet).
 • Om ni besöker Handelshögskolan – håll 2 meters avstånd till varandra.
 • Notera anslagen om hur många som maximalt får vistas i en lokal och respektera detta.

Mer information om universitetets beslut finns på Studentportalen.

 

Uppdatering 22 december - Covid-19: skärpta tillämpningar inom GU

(skickat till studenter och anställda 22 december, publicerat på webben 7 januari)

Sedan tidigare finns beslut om hemarbete och digital undervisning. Som en följd av regeringens skärpta restriktioner för att hindra smittspridningen skärps även anvisningarna inom Göteborgs universitet fram till den 24 januari.

I korthet innebär detta att:

 • All undervisning och examination ska bedrivas digitalt och på distans. De undantag som beviljats inom Handelshögskolan kommer att omprövas efter helgerna. Håll dig uppdaterad via Canvas.
 • Studenter uppmanas att bedriva självstudier hemma.
 • Personalens arbete ska utföras hemifrån om inte arbetsuppgifterna är verksamhetskritiska och kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen, eller att närmaste chef medger att arbete av annat synnerligt skäl får ske på arbetsplatsen.
 • De studieplatser som tidigare funnits tillgängliga vid universitetsbiblioteket och Konferenscentrum Wallenberg stängs.
 • Studieplatserna på Ekonomiska biblioteket kommer att vara stängda.
 • Universitetsbiblioteket och Ekonomiska biblioteket har endast öppet för utlån och återlämning, samt vissa begränsade möjligheter att ta del av referenslitteratur.
 • Handelshögskolans lokaler kommer även fortsatt att vara tillgängliga för studenter med passerkort. För att detta ska kunna fungera krävs dock:
  • Besök bara Handelshögskola om det verkligen är nödvändigt!
  • De som besöker Handelshögskolan har ett ansvar att hålla ordentligt avstånd till varandra.

Mer information om de skärpta anvisningarna finns på Studentportalen.          

Information från UB om anvisningar och öppettider

Sedan tidigare finns beslut om att hemarbete och digital undervisning fortsätter under vårterminen.

Om du upplever att du har hälsobekymmer som är orsakade av dina studier finns det hjälp att få. Läs mer om studenthälsan inom Göteborgs universitet.

Det är kämpigt att inte kunna träffa studiekamrater, vänner och släktingar, men håll ut – med gemensamma ansträngningar kan smittspridningen stoppas.

 

Uppdatering 26 november - Så påverkas Handelshögskolan av de skärpta coronarestriktionerna

I samklang med regeringens beslut att sänka gränsen för allmänna sammankomster till åtta personer har Göteborgs universitet reviderat det inriktningsbeslut som gäller för höstterminen. Mer information.

Handelshögskolan anpassade redan i våras sin verksamhet för att bidra till att minska spridningen av covid-19, med distansundervisning och hemarbete. Ett fåtal prioriterade undervisnings- och examinationsmoment har sedan dess fått tillstånd att genomföras på campus, och under kontrollerade former har delar av lokalerna hållits öppna som studentarbetsplatser.

Det reviderade beslutet innebär inga stora förändringar för verksamheten på Handelshögskolan:

Våra lokaler

 • Huvudregeln är fortsatt hemarbete och digital undervisning. Medarbetare och studenter ska vara mycket restriktiva med att vistas i universitetets lokaler.
 • Ingen verksamhet som samlar mer än åtta personer ska äga rum i universitetets lokaler. Beslut om undantag får göras av prefekt efter samråd med dekan.
 • De få undantag som beviljats för undervisning på campus har setts över. En del har lagts om till distans, några få moment (med max 8 deltagare) kommer att genomföras som planerat. Håll dig uppdaterad via Canvas om vad som gäller din kurs!
 • Handelshögskolans lokaler fortsätter att vara tillgängliga för de som har passerkort, men tänk på att bara besöka lokalerna om du verkligen måste.
 • Alla som besöker Handelshögskolan har ett ansvar att hålla ordentligt avstånd till varandra.

Tentor

 • Handelshögskolan har sett över alla beslut om tentor i skrivsalen och nästan alla tentor har lagts om till hemtentamen för resten av höstterminen. Endast ett par tillfällen har beslutats vara nödvändiga att genomföra på plats.
 • Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om vad som gäller för just din tenta, se Canvas!

Disputationer

Den nuvarande situationen med distansundervisning, hemarbete och åtgärder i vardagen för att bidra till minskad smittspridning är krävande för alla. För Handelshögskolan handlar det om att hitta balansen mellan att bidra till minskad smittspridning samtidigt som vi fortsatt bedriver utbildning av god kvalitet. Det är viktigt att vi alla hjälps åt och gör vårt yttersta för att detta ska fungera så bra som möjligt.
 

Uppdatering 23 november

I samklang med regeringens beslut att sänka gränsen för allmänna sammankomster till åtta personer reviderade universitetets rektor i fredags det inriktningsbeslut som gäller för höstterminen. Det innebär att medarbetare och studenter ska vara mycket restriktiva med att vistas i universitetets lokaler. Huvudregeln är fortsatt hemarbete och digital undervisning. I början av den här veckan kommer ett uppdaterat beslut om hur de gemensamma tentasalarna får användas samt en vägledning till verksamheten för tentamen på distans. Läs nyhet här.

Handelshögskolan kommer att komma med information om hur detta påverkar verksamheten vid fakulteten. Studenter får information om hur deras examination ska genomföras från sina utbildningar.

Uppdatering 6 november - Fortsatt digital verksamhet under våren

Den 6 november fattade Göteborgs universitet beslut om att den nuvarande corona-anpassningen av verksamheten fortsätter även under vårterminen, i syfte att bidra till att minska spridningen av covid-19. För Handelshögskolan innebär detta att undervisningen primärt kommer att bedrivas digitalt, att medarbetare arbetar hemifrån och att tillgången till våra lokaler kommer att vara begränsad. Håll dig uppdaterad via Canvas om vad som gäller din utbildning.

Universitetets nya inriktningsbeslut i sammandrag (läs mer på webben):

 • Universitetet kommer fortsatt att bedriva merparten av verksamheten digitalt och på distans.
 • Universitetet fortsätter med tillfälligt hemarbete och fortsatt restriktivitet med resor.
 • Vid all verksamhet i universitetets lokaler ska medarbetare, studenter och allmänhet. hålla avstånd och därmed undvika trängsel.
 • Alla sammankomster och all verksamhet ska genomföras på ett sätt så att smittspridning kan begränsas.

Inriktningsbeslutet relaterar till gällande nationella regelverk, och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, till exempel vad gäller hur många personer som får samlas. Anpassning av verksamheten kan alltså ske när regelverk och rekommendationer ändras. Inriktningsbeslut gäller från och med 21 januari. Universitetet räknar med att senast i april göra ett nytt ställningstagande inför höstterminen.

Begränsa smittspridning och samtidigt värna den psykosociala arbetsmiljön

Beslutet innebär att ”det nya normala” fortsätter under en lång tid framåt. Den stora utmaningen är att hitta rätt balans mellan vårt ansvar att bidra till att bromsa smittspridningen, och möjligheten att upprätthålla en fungerande psykosocial arbetsmiljö för studenter och anställda. Det är oerhört viktigt för att vår verksamhet ska fungera, och för att studenter och anställda ska må bra.

Just nu befinner sig Sverige i ett läge där vi måste göra allt vi kan för att hålla avstånd, och vi måste hela tiden anpassa oss efter hur pandemin utvecklas. När situationen tillåter ska vi utveckla hybridmodeller för utbildning, med ökade möjligheter att ses på campus.

Vi vill att Handelshögskolans lokaler ska vara tillgängliga för de som verkligen behöver en studieplats, men då krävs att det är en säker miljö. En grundläggande förutsättning är att alla tar ansvar och håller sig hemma vid minsta sjukdomssymptom, och att man håller avstånd. Vi undersöker för närvarande möjligheterna att eventuellt kunna öppna fler salar. Det betyder inte att antalet studieplatser kommer att öka, men att vi kan få en större fysisk distans i våra lokaler. Vi uppmanar alla att bara vara på Handelshögskolan om man verkligen måste.

Handelshögskolan har en etablerad rutin för att bedöma när vi kan göra undantag och tillåta aktiviteter i skolans lokaler. Vi följer de prioriteringar som anges i universitetets inriktningsbeslut.

Studier och praktik utomlands

Det kommer att vara möjligt att genomföra studier och praktik utomlands under våren, under förutsättning att det ligger i linje med UD:s reserekommendationer och Kammarkollegiets försäkringsvillkor, samt givetvis inresebestämmelser och övriga riktlinjer i det mottagande landet. Eftersom förutsättningarna kan förändras snabbt är det viktigt att ha en alternativ plan att falla tillbaka på om utlandsvistelsen behöver ställas in eller avslutas i förtid. Rådgör med studievägledaren på ditt program/din institution.

Inresande internationella studenter

 • Inkommande utbytesstudenter: Undervisningen kommer att ske på samma sätt som för antagna studenter, dvs till allra största delen digitalt. För mer information, kontakta exchange@handels.gu.se
 • Internationella masterstudenter antagna på program: Undervisningen ges som huvudregel på campus, men med anledning av rådande restriktioner med betydande inslag av digitala moment. För studenter som på grund av reserestriktioner i sina hemländer saknar möjligheter att ta sig till Sverige ska, om möjligt, undervisningen genomföras digitalt.

Säker miljö i skrivsalen

En lång rad åtgärder har vidtagits i skrivsalen (bl a avstånd mellan borden, avtorkning av borden mellan tentorna, organiserad kö, skyltar som visar var man får stå). Biträdande smittskyddsläkaren i Göteborg har sett över åtgärderna och ser ingen anledning till att stänga skrivsalen. För närvarande kan vi inte erbjuda studenter som tillhör en riskgrupp möjlighet att skriva tentor i skrivsalen. Om detta gäller dig behöver du kontakta studievägledaren på ditt program/din institution för att höra om du kan erbjudas tentamen på annat sätt än i skrivsalen. Liksom tidigare kommer tentor som är möjliga att göra på distans med bibehållen kvalitet att genomföras på distans.

Ekonomiska biblioteket håller öppet

Ekonomiska biblioteket håller öppet men är obemannat. Information om öppettider finns här. Bibliotekets studieplatser är utglesade och enskilda. Grupprummen och grupparbetsplatser är stängda. Hela biblioteket är nu en tyst miljö och det är inte tillåtet att göra grupparbeten i lokalerna. Personalen ber alla att respektera detta. Besök gärna biblioteket online och i Zoomdisk.

 

Uppdatering 4 november - Skärpta råd angående covid-19 – detta gäller på Handelshögskolan

I torsdags beslutade Folkhälsomyndigheten om lokala allmänna råd, i syfte att ytterligare bromsa de lokala utbrotten av covid-19 i bland annat Västra Götaland.

Genom distansundervisning och hemarbete har Handelshögskolan sedan mitten av mars anpassat verksamheten för att bidra till en bromsning av smittspridningen. Vissa prioriterade undervisningsmoment har fått tillstånd att genomföras på campus, och under kontrollerade former har delar av lokalerna hållits öppna som studentarbetsplatser.

De nya råden innebär ökade krav  på både  individer och organisationer. Därmed påverkar de verksamheten vid Handelshögskolan:

 • De undantag som beviljats för att få ha aktiviteter på campus kommer att ses över. Eventuella föreläsningar som schemalagts på Handelshögskolan kan  alltså läggas om och bli digitala. Håll dig uppdaterad via Canvas.
 • Vi har fått många frågor om de undantag som beviljats för att genomföra tentor i skrivsalen. En lång rad åtgärder har vidtagits i skrivsalen redan tidigare (bl a avstånd mellan borden, avtorkning av borden mellan tentorna, organiserad kö, skyltar som visar var man får stå). Biträdande smittskyddsläkaren i Göteborg har nu sett över åtgärderna och ser ingen anledning till att stänga skrivsalen. Vi uppmanar er som har möjlighet att använda andra transportmedel än kollektivtrafiken när ni tar er till tentan.
  För närvarande kan vi inte erbjuda studenter som tillhör en riskgrupp möjlighet att skriva tentor i skrivsalen. Om detta gäller dig behöver du kontakta din utbildning (studievägledaren) för att höra om du kan erbjudas tentamen på annat sätt än i skrivsalen.
  Liksom tidigare kommer tentor som är möjliga att göra på distans med bibehållen kvalitet att genomföras på distans. Håll dig uppdaterad via Canvas.
 • Vi vet att det finns behov av att träffa andra studenter, och vi vill att Handelshögskolans lokaler ska vara en tillgängliga för de som verkligen behöver en studieplats. En förutsättning är att skolans lokaler kan vara en säker miljö. Alla som vistas i våra lokaler måste ta ansvar och hålla 2 meters avstånd. Om det inte fungerar blir vi tvungna att stänga lokalerna. De kommande två veckorna kommer vi att utvärdera hur detta fungerar. Handelshögskolan ska se om det är möjligt att öppna fler salar, så att studieplatserna kan spridas ut än mer.

Tillsammans kan vi bidra till att minska smittspridningen så tänk på att det är oerhört viktigt att:

 • Stanna hemma vid minsta symptom.
 • Bara besöka Handelshögskolan om du verkligen måste.
 • Minska antalet fysiska kontakter, avstå från fester, håll avstånd.
 • Tvätta händerna (det finns handsprit i entréerna).

De nya skärpta råden gäller till och med 19 november, men kan förlängas. Mer info finns här.

Coronarelaterad information från Göteborgs universitet

 

 

Uppdatering 1 september - Fortsatt digital undervisning och hemarbete hela höstterminen

Handelshögskolan fortsätter med digital undervisning och hemarbete hela höstterminen. Det tidigare beslutet, som gällde till och med 31 oktober, förlängs därmed. Detta är i linje med det förnyade inriktningsbeslut för hösten som universitetets rektor fattade i fredags.

Vi har alla – både som individer och som myndighet – ett gemensamt ansvar för att bidra till att minska spridningen av coronaviruset och covid-19. Därför fortsätter vi att begränsa aktiviteterna som äger rum på Handelshögskolan. Det är också mycket viktigt att alla fortsätter att hålla social distans.

Detta gäller även fortsättningsvis, under resten av höstterminen (dvs till 20 januari 2021):

 • Begränsning av hur många som samtidigt kan vara i Handelshögskolans undervisningssalar och allmänna utrymmen. Se anslag i varje lokal! Sammankomster på mer än 50 personer ska som huvudregel inte äga rum i någon lokal.
 • Undervisning och examination kommer som huvudregel att bedrivas digitalt. I de få fall då undantag medges för undervisning på campus eller examination i sal, följer vi de prioriteringar som fastställts av universitetet. Information om vad som gäller en viss kurs kommer att finnas i Canvas.
 • Medarbetare fortsätter med tillfälligt hemarbete.

Universitetet öppnar för utlandsstudier vårterminen 2021

Under höstterminen 2020 har Göteborgs universitet som regel inte medgett studier eller praktik utomlands. I fredags fattade universitetets rektor beslut om att det från och med vårterminen 2021 återigen ska vara möjligt, under förutsättning att det ligger i linje med UDs reserekommendationer, inresebestämmelser i det aktuella landet och att det mottagande universitet tar emot inkommande utbytesstudenter. Eftersom förutsättningarna snabbt kan komma att förändras är det av yttersta vikt att man som student i samråd med studievägledare/motsvarande har tagit fram en alternativ plan att falla tillbaka på om utlandsvistelsen behöver ställas in.

Ställningstagande för våren

Göteborgs universitet kommer senast i november med ett nytt ställningstagande för vad som ska gälla för undervisning och arbete under vårterminen 2021.

Läs mer på Studentportalen:

Samlad information om corona
Om höstterminen

Nyhet om beslutet som togs i fredags

 

 

Uppdatering 7 juli – förtydligande avseende inkommande utbytesstudenter.

Texten från 11 juni har uppdaterats:

Internationella programstudenter – campusundervisning med digitala inslag

Internationella program och kurser för internationella studenter samt kurser för inkommande utbytesstudenter planeras under hösten att ges på campus med inslag av digitala moment. För internationella studenter som p.g.a. reserestriktioner i sina hemländer saknar möjligheter att ta sig till Sverige planeras undervisningen att ges digitalt.

Inkommande utbytesstudenter (inklusive Double Degree) – digital undervisning

Beslutet att inte erbjuda campusundervisning kvarstår, i alla fall till 31 oktober. Vi rekommenderar studenter att följa reserekommendationerna och stanna i sina hemländer fram till dess. Studenter som väljer att, på egen risk, åka till Sverige behöver informera International Office före 31 juli, eller så snart som möjligt, genom att skicka ett mail till exchange@handels.gu.se.
Ansökan om boende görs via Student Housing Office: studenthousing@gu.se (International Office har ingen möjlighet att administrera ärenden som gäller boende). Mer information: https://utbildning.gu.se/education/studenthousing/exchangestudents

 

 

Uppdatering 11 juni - Hösten på Handelshögskolan – detta gäller fram till 31 oktober

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att rekommendationen om distansundervisning dras tillbaka från och med 15 juni. På Göteborgs universitet (GU) finns sedan tidigare ett beslut om att höstterminen inleds med distansundervisning till och med den 31 oktober, och i fredags meddelade GU att detta beslut i allt väsentligt ligger fast. Med detta mejl vill vi informera om vad det betyder för oss på Handelshögskolan. Vi har alla – både som individer och som organisation – ett gemensamt ansvar för att bidra till att minska spridningen av coronaviruset.

Förutsättningar

 • Beskedet innebär inte en återgång till normalläge utan endast att den rekommendation som gällde krav på distansundervisning tas bort tills vidare.
 • Övriga rekommendationer för att bromsa smittspridning gäller fortsatt – som tillfälligt hemarbete, reserestriktioner, hålla avstånd, undvika trängsel i våra lokaler.
 • Sammankomster med fler än 50 personer ska inte äga rum i våra lokaler.

Detta gäller i höst:

Max 50 personer i samma lokal och 2 meters avstånd

Starten av höstterminen kommer att innebära att fler personer söker sig till Handelshögskolans lokaler. För att göra det möjligt att leva upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och undvika trängsel i korridorer, entréer och på toaletter kan det inte vara fler än 170 personer samtidigt i allmänna utrymmen (ej institutionernas lokaler) inklusive undervisningslokaler på Vasagatan 1 och 30 personer på Viktoriagatan 13. I en specifik lokal gäller även fortsättningsvis max 50 personer och ett avstånd på 2 meter mellan personerna. Campusservice kommer tillsammans med Handelshögskolan att se över vilka lokaler som ska vara tillgängliga, och hur många personer som maximalt får vistas i dessa.

Fortsatt digital undervisning

Även om regeringens besked ger ökade förutsättningar att genomföra vissa moment på plats på Handelshögskolan, så begränsas de i praktiken av rådande rekommendationer. Det är inte möjligt att genomföra campusbaserad undervisning i någon större skala och samtidigt upprätthålla en säker undervisningsmiljö, och ta vårt ansvar för att bidra till minskad smittspridning. Undervisningen på Handelshögskolan kommer därför som huvudregel att bedrivas digitalt fram till 31 oktober. När det gäller moment som skulle kunna genomföras på campus följer Handelshögskolan den prioritering som fastställts av GU:

o Introducerande moment för studenter som startar sin utbildning
o Studenter som genomför avslutande läsår
o Internationella studenter som är på plats i Sverige
o Examinationer som inte är möjliga, eller särskilt olämpliga att genomföra på annat sätt än genom fysisk närvaro
o Undervisningsmoment med estetiska, praktiska, laborativa inslag samt fältstudier
o Verksamhetsförlagd utbildning

Prefekt fattar beslut om undantag, efter samråd med dekan.
Program- och kursansvariga arbetar med utformningen av höstterminens undervisning och examination. Detaljerad information kommer att publiceras fortlöpande via Canvas.

Anpassade välkomstaktiviteter

Att välkomna nya studenter och hjälpa dem tillrätta är viktigare än någonsin denna höst, när livet som student inledningsvis kommer att se ut på ett annat sätt än förväntat. Handelshögskolans program och kurser planerar för ett i huvudsak digitalt välkomnande, med enstaka moment där de nya studenterna tas emot på campus i mindre grupper. Studentkårens Nollning anpassas efter rådande rekommendationer.

Internationella studenter – campusundervisning med digitala inslag

Internationella program och kurser för internationella studenter samt kurser för inkommande utbytesstudenter planeras under hösten att ges på campus med inslag av digitala moment. För internationella studenter som p.g.a. reserestriktioner i sina hemländer saknar möjligheter att ta sig till Sverige planeras undervisningen att ges digitalt.

Inga resor eller utlandsstudier

I dagsläget gäller Utrikesdepartementets avråda från icke nödvändiga resor till alla länder. Som tidigare meddelats kommer det inte vara möjligt att genomföra internationella studentutbyten eller internationell praktik under höstterminen.

Fortsatt hemarbete

All personal på Handelshögskolan som har möjlighet att arbeta på distans hemifrån ska göra det även fortsättningsvis. Närmaste chef ansvarar för att göra bedömningen av och beslutar om vilka medarbetare som kan arbeta hemifrån och vilka som behöver vara på plats.

Inga möten och konferenser

De fortsatta restriktionerna om att hålla avstånd och att sammankomster med fler än 50 personer inte är tillåtet innebär ett fortsatt stopp för konferenser på Handelshögskolan.

Nya beslut och rekommendationer från myndigheterna kan medföra ändringar.