Göteborgs universitet
Bild
Tegelvägg
Foto: Ehud Neuhaus

Bank Management

Forskningsprogrammet Bank Management inleddes år 2008 i svallvågorna av finanskrisen. Det här är en bred, tillämpad undersökning av banker och finanssektorn ur ett ledningsperspektiv. Från början var programmet inriktat på att undersöka kvaliteten på bankers kreditbedömning. Men finanskrisen förändrade grundförutsättningarna för Bank Management. Samtidigt öppnades unika möjligheter att studera hur svenska banker hanterade den största utmaningen sedan den förra krisen i början av 90-talet. Redan vid de första intervjuerna stod det klart att banker glömmer, precis som andra organisationer.

Vid kriser prövas en organisations ledning på olika sätt. Numera kan det bero på att olika professioner inte upplever krisen på samma sätt, utan förordar varierande lösningar beroende på specifika kunskaper. Ta bara det skenbart enkla begreppet Hållbarhet och du inser snart att det innehåller flera logiker som delvis är motstridiga.

I och med att vi anpassade forskningsprogrammet Bank Management till den värld vi lever i kom vi alltså in på att belysa svårigheterna med att få till kreativa lösningar i ansträngda situationer där skilda perspektiv bryts och osäkerheten är stor.

Vid svårigheter prövas en organisations ledning på olika sätt

Programmet är inriktad på praktiken – inte på hur en rationell organisation borde hantera en antagen situation med kända risker. Det innebär inte alls att vi tror oss studera irrationellt beslutsfattande utan, tvärtom, hur kvalificerade befattningshavare förstår och förklarar sina ställningstaganden i praktiken.

Vi kan då observera hur befattningshavarens identitet och vad vederbörande ”står för” inverkar, samt hur vedertagen praxis inom professionen spelar in. Vi har också kunnat konstatera att Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Svenska Handelsbanken (SHB), som är de två banker där vi framförallt gjort intervjuer i, har klarat sig utomordentligt bra i en internationell jämförelse.

Vårt empiriska material består alltså främst av intervjuer med innehavare av motsvarande befattningar i olika banker, och i våra analyser har vi skapat möjlighet att beskriva hur ledning och experter bedömer och motiverar sina handlingar i komplexa situationer.
I vilken utsträckning spelar moraliska ställningstaganden en roll?
Vad innebär det att det är så vanligt att befattningshavare på SHB förklarar varför den banken klarat krisen så mycket bättre än internationella konkurrenter med beskedet ”Vi har bättre kunder!”, snarare än "Vi har bättre riskmodeller"? 

Bakgrund

Programmet bygger på en lång tradition inom Gothenburg Research Institute att studera management i dess praktiska miljö – på fältet.

Läs vidare här för att ta del av vad föregående program, med delvis samma deltagare, givit i form av resultat och kvalificerade forskare.

 

Kontaktperson

Hanteringen av banker har blivit mer komplicerad vilket delvis beror på att kreditkriser som är såpass omfattande att de hotar en banks överlevnad verkar komma i intervaller om 10-15 år. 

Det innebär att finns en risk för att chefer och personal hinner glömma hur det var att hantera under den senaste krisen.

Samtidigt bör vi komma ihåg att sju av de tio största konkurserna i världen under de första tio åren av detta århundrade när det gäller tillgångar var finansiella institutioner, och att den isländska banken Kaupthing var en större konkurs än Enron. 

Det här innebär att det finns ett stort behov av forskning om förvaltningen av banker, då det inte räcker med att öka reserverna med en procentenhet eller två.

Forskningsprogrammet Bank Management inleddes redan 2008, vilket innebär att våra forskare  idag har ett längre tidsperspektiv på den breda tillämpning av forskning kring banker och finanssektor som kännetecknar verksamheten inom programmet.  

Ursprungligen var ämnet kvaliteterna för kreditbedömning av banker under antagandet att när en bank utvärderar en ansökan från ett företag många dimensioner går till en slutlig bedömning av kundens kreditvärdighet. Även om den enkla versionen med avseende på ränta och risk används i en gemensam referens om kreditbedömning vet vi att det är en mycket mer komplex process än bara att använda en modell, som är full av antaganden och historiska data. 
Dessutom vet vi nu att ekonomisk tillväxt drivs av innovation (McCloskey, 2011) och att de flesta innovationerna finansieras med kredit. Man bör ha den största respekten för aktiemarknaden, men inse att den stora majoriteten av finansieringen av industrin i västvärlden sker med kredit. Det var bankerna som valde att bevilja krediter till de goda innovationsprojekten.

Då, 2008, när vi var redo att dra igång vårt forskningsprogram inträffade krisen vilket innebar att grundförutsättningarna för vår forskning snabbt förändrades i grunden.
Bankerna på Island som vi hade kontaktat för intervjuer ville inte prata mer med oss. De antaganden som våra studier baserade på verkade inte längre giltiga. Mycket stora banker gick i konkurs med kort varsel.

Mycket stora banker gick i konkurs med kort varsel. 

Från en vecka till en annan upptäckte Lehman Brothers att de hade ett behov av nedskrivning av tillgångar på 55 miljarder amerikanska dollar (Financial Crisis Enquiry Report, 2011). Toppförvaltningen av banker är tänkt att agera till förmån för organisationen (eller åtminstone till förmån för aktieägarna).

Krisen uppdagade problem som tidigare inte varit uppenbara inom Bank Managment-sektorn. Det innebar att vi insåg att det var nödvändigt att göra en global studie för att få med de ekonomiska chocker som fått så stor påverkan på så många liv.