Göteborgs universitet
Bild
picture shows CGM's publication
Foto: Golsa Nouri Hosseini
Länkstig

CGM rapporter

Här kan du läsa CGMs egna rapporter.

Utmaningar och möjligheter i det kommunala arbetet för en långsiktig integration i Västra Götalands län

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland har Centrum för Global Migration (CGM) tagit fram en studie om utmaningar och möjligheter i det kommunala arbetet för en långsiktig integration i Västra Götalands län. Studien är skriven av Sylwia Jedrzejewska och Andrea Spehar.

Flyktinginvandringen av såväl familjer som ensamkommande vuxna och barn ökade under framför allt 2015. Tillsammans med ändrade regler för invandringspolitiken har detta medfört nya utmaningar för kommunernas mottagnings- och integrationsarbete. Under de senaste åren har invandrarnas integration i samhället blivit ett hett politiskt ämne. Trots att integrationen diskuteras på alla nivåer i samhället är det märkbart diffust vad som egentligen menas med integration. Vad betyder begreppet? När är invandrare integrerade i samhället? Hur mäter man framgång och misslyckande?

Fokus i rapporten är bland annat att undersöka hur begreppet integration uppfattas av tjänstepersoner som arbetar med integration på daglig basis inom kommunal verksamhet. För att göra detta studerades tjänstepersoners uppfattningar och erfarenheter kring integrationsarbete.

För att få en fördjupad bild av hur personer som arbetar med nyanlända invandrare ser på relationen mellan nyanländas etablering och långsiktig integration gav Länsstyrelsen i Västra Götaland i uppdrag till CGM att djupintervjua ett antal tjänstepersoner från kommuner och myndigheter i Västra Götalands län. Intervjuerna kompletterades med två dagars observationer under dialogdagarna för erfarenhetsutbyte: ”Kommuners erfarenheter av etablering och integration i Västra Götalands län mellan åren 2015 – 2018. Vad har fungerat bra och vilka erfarenheter ska vi bygga vidare på?” som anordnades av Länsstyrelsen i syfte att sammanställa goda erfarenheter av mottagandet av nyanlända i Västra Götalands län och identifiera framgångsfaktorer för ett långsiktigt hållbart mottagande. Sammanlagt deltog representanter från 29 av länets 49 kommuner på dialogdagarna.

Denna rapport bidrar med ökad kunskap om utmaningar och möjligheter i det kommunala arbetet för en långsiktig och hållbar integration i Västra Götalands län. De erfarenheter och slutsatser som beskrivs i denna rapport bidrar till att stärka det framtida arbetet för beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända i Västra Götalands län.

NY I STADEN: Hur upplever nyanlända flyktingar mottagande och integration i Göteborgs Stad, 2015-2017

På uppdrag av Göteborgs Stad har Centrum för Global Migration tagit fram en studie om nyanlända flyktingars syn på mottagande och integration i Göteborg. Studien är skriven av Kristin Franke Björkman och Andrea Spehar.

Studiens utgångspunkt är de delar av mottagandet och integrationen av nyanlända som ligger under stadens ansvar, vilket inkluderar boende, undervisning i svenska för invandare (sfi) och samhällsorientering, vuxenutbildning samt individ- och familjeärenden. Även arbetsmarknadsinsatser, som ligger utanför stadens direkta ansvar, har inkluderats.

Att ge nyanlända en röst i debatten om mottagande och integration har varit en central del av studiens syfte. Studien bidrar med mer detaljerad kunskap om de nyanländas åsikter, erfarenheter och idéer som kan ligga till grund för hur olika delar av mottagande- och integrationsprocessen i Göteborgs Stad kan förbättras och effektiviseras.

Studien baseras på gruppintervjuer som genomfördes på arabiska, somaliska och persiska/dari samt individuella intervjuer med flyktingar som anlänt under åren 2015-2017.