Länkstig

Utvärdering av Trygghetsskapande insatser i centrala Mölndal

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
250000
Projekttid
2020 - 2021
Projektägare
Institutionen för Socialt arbete

Finansiär
Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Kort beskrivning

Utvärderingen syftar till att få ökad kännedom om hur insatserna trygghetsvärdar, ordningsvakter, fältgruppen och samverkan med Mölndals innerstadsförening påverkar trygghetsupplevelsen för de människor som befinner sig i Mölndals centrala delar samt att få utökad och fördjupad kunskap om hur dessa insatser bör utformas för att stämma överens med besökarnas behov och kommunens uppsatta mål. Förhoppningen är att kunskap om hur dessa trygghetsinsatser formuleras, utformas och utförs i modeller, insatser, metoder och utifrån olika förhållningssätt också skall kunna bidra till utveckling av trygghetsarbete i andra städer av Mölndals karaktär.

Kontakt

Susanne Liljeholm Hansson

susanne.liljeholm-hansson@socwork.gu.se
031-786 6385