Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Trygghet i arbete, sysselsättning och inkomst

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
4 500 000
Projekttid
2010 - 2013
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Hösten 2009 fick Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet forskningsmedel från VINNOVA för att genomföra en studie om trygghet på arbetsmarknaden. Utgångspunkten för projektet är debatten om flexicurity (en kombination av orden flexibility och security). Begreppet har de senaste åren använts i diskussioner om hur arbetsmarknaden bör utformas. Tanken är att flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden inte med nödvändighet står i motsättning till varandra, där flexibilitet för den ena parten, ofta arbetsgivaren, sker på bekostnad av trygghet för den andra parten (anställda/arbetslösa). Man betonar istället att det kan ske utbyten där bägge parterna faktiskt har möjlighet att bli vinnare.

Projektet studerar hur anställda bedömer sin anställnings-, sysselsättnings- och inkomsttrygghet. Syftet är att undersöka hur dessa bedömningar är relaterade till individernas välbefinnande, arbetsplatsengagemang, beredskap att anpassa sig efter förändringar (att vara flexibla) samt inställning till centrala arbetsmarknadsinstitutioner (t.ex. a-kassans regelverk). Med kunskap om betydelsen av vad de olika formerna av trygghet betyder så kommer vi att veta mer om vad som står på spel i utbytet mellan flexibilitet och trygghet. Sådan kunskap bör vara av stor betydelse för arbetsmarknadens parter och för utformningen av institutionerna och regelverken på arbetsmarknaden.

Det empiriska material som studien grundas på är en postenkät riktad till ett slumpmässigt urval av anställda i Sverige. Urvalsramen består av deltagare i arbetskraftsundersökningen (AKU). Enkäten skickades ut under perioden september 2010 och januari 2011. Totalt tillfrågades per telefon 3904 personer om att ta emot en enkät. Av dessa besvarade 2023 enkäter. Andelen svarande kan således beräknas till 52 procent.

Här nedan är en sammanfattning över svarsfördelningen på en del av de frågor som ställdes i enkäten.


Projektet är ett nordiskt samarbete mellan forskare från Finland (forskningsledare Simo Aho och professor Antti Saloniemi vid Tammerfors universitet) och Norge (forskningsledare Jon Erik Dølvik och forskare Kristine Nergaard vid FAFO i Oslo).