Till sidans topp

Sidansvarig: Therese Palmer
Sidan uppdaterades: 2019-01-16 09:51

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Aktuella stipendier - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier

 

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2019-01-16


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

16 JAN
Energimyndigheten

Den andra utlysningen inom forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag. I denna utlysning välkomnas projektförslag som kombinerar energi-, design- och beteendeområden för att ta fram nya affärsmodeller, tekniklösningar, produkter och tjänster. Projekt med kommersialiseringsfrämjande inslag välkomnas särskilt.
Energimyndigheten

 

17 JAN
Kungl. Vitterhetsakademien

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyses upp till tre stipendier om 125 000 kr inom Akademiens verksamhetsområde. Stipendiet kan ses som ett initieringsbidrag för att göra det möjligt att söka större forskningsbidrag inriktat på samverkan mellan de olika områden som representeras av de ingående akademierna.
Kungl. Vitterhetsakademien

 

18 JAN
Nordiskt Vägforums svenska avdelning

 • Du som bedriver forskning eller utvecklingsarbete inom väg-, vägtrafik- eller vägtransportområdet inbjuds att söka stipendium.
 • Ett pedagogiskt pris för insatser inom ett eller flera av dess verksamhetsområden utdelas. Priset delas ut till enskild person eller grupp som utmärker sig. Du inbjuds att nominera lämplig kandidat.

Nordiskt Vägforums svenska avdelning

 

18 JAN
Kungl. Musikaliska akademien

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Musikaliska akademien varje år ett stipendium för ett konstnärligt och/eller vetenskapligt projekt med musikområdet som utgångspunkt. Behöriga att söka är musiker/sångare med masterexamen från musikhögskola och disputerade musikforskare.
Kungl. Musikaliska akademien

 

18 JAN 
Anders Karitz Stiftelse

Stiftelsen har bl.a. till ändamål att främja filosofisk forskning, gärna sådan som anknyter till andra vetenskaper, och betydelsefullt populärvetenskapligt författarskap.
Utlysning Ansökningsblankett
 

 

18 JAN
WIN WIN Gothenburg Sustainability Award 2019

The theme of the 2019 award is Sustainable Food and the jury now seeks nominations for:“Individuals, companies or organizations that, through research, initiative and practical work, have contributed to real change towards sustainable development in the area of food. You can nominate your candidates until 2019.01.18.
WIN WIN Gothenburg Sustainability Award

 

 

18 JAN
Svenska institutet i Rom

 • Det större arkeologiska stipendiet vid Svenska Institutet i Rom
 • Det större filologiska/konstvetenskapliga stipendiet vid Svenska Institutet i Rom
 • Arkitektstipendiet vid Svenska Institutet i Rom
 • Det större allmänna stipendiet vid Svenska Institutet i Rom 

Svenska institutet i Rom
 

 

20 JAN
Consectors Ekonomistipendium

Ska du skriva kandidat- eller masteruppsats? Studenter kan ansöka om finansiering av resor, litteratur, att samla eller köpa in kvantitativ data eller andra aspekter som möjliggör en uppsats av bra kvalitet. Prissumman är 10 000 SEK och delas ut en gång per år.
Consector AB

 

20 JAN
Svenska föreningen för IT och juridik

Bästa examensarbete inom området juridik och IT. Stipendierna kan sökas av en student för ett examensarbete som inte är äldre än ett år räknat från sista ansökningsdag.
Svenska föreningen för IT och juridik
 

 

21 JAN 
Energimyndigheten

Bidra till att skapa ett transporteffektivt samhälle. Kan sökas av universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga, tekniska och naturvetenskapliga discipliner.
Energimyndigheten

 

22 JAN
Ruth och Richard Julin Foundation

The foundation promotes medical research, primarily in the fields of gastroenterology and hepatology. Researchers, affiliated to Karolinska Institutet or another medical faculty at a Swedish  university, who have earned a doctoral degree and doctoral students who are expected to earn a degree during the current calendar year are eligible to apply.
Announcement

 

 

24 JAN
E och K.G. Lennanders stipendiestiftelse

Till vid rikets samtliga universitet och högskolor yngre svensk forskare som ekonomiskt stöd för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, vilka lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat.
Stipendiekansliet, Uppsala universitet
 

 

30 JAN 
Riksbankens Jubileumsfond

RJ stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Program, Projekt och Infrastruktur för forskning utlyses en gång per år.
Riksbankens Jubileumsfond

 

30 JAN
Energimyndigheten

Studera ekologiskt hållbart uttag av skogsbränsle.
Energimyndigheten

 

31 JAN
Stockholms Arbetareinstitutsförenings forskningsstipendier

För 2019-20 utlyses fyra stipendier avsedda för forskarstuderande som bedriver forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige.
Bestämmelser Stockholms Arbetareinstitutsförening

 

31 JAN 
Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Stiftelserna har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia. Ansökan mellan 1 dec 2018 - 31 jan 2019 kan göras till: Browaldhstipendier, Förlängning Browaldhstipendier, Forskningsprogram samt Forskarutbyte och spridning.
Handelsbanken

 

31 JAN 
Stiftelsen Markussens studiefond - Forskarstuderande

Stipendier till “behövande, skötsamma och särskilt begåvade” studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult. Stipendiet är avsett att underlätta slutfasen i doktorandstudierna.
Stiftelsen Markussens studiefond

 

31 JAN
Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden”

Stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering. 2019 års inriktning är Hållbar utveckling i miljonprogrammet. 
Utlysning Riksbyggen

 

31 JAN
Svenska ProjektAkademien

Ett årligt uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (motsvarande kandidat/magister, bachelor/master eller C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag.
Svenska ProjektAkademien

 

31 JAN
Svenska Fornminnesföreningen

Föreningen delar varje år ut stipendier i mån av medel till forskare, företrädesvis till doktorander för forskning inom arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.
Svenska Fornminnesföreningen

 

31 JAN
Radiohistoriska Stiftelsen

Stipendiet avser radio- och teleteknisk forskning i vid bemärkelse genom att främja forskning, utbildning, information och annan förmedling av kunskap om radio- och teletekniken och dess historia.
Radiohistoriska Stiftelsen

 

31 JAN
Kungl. Vetenskapsakademien

 • Generell kungörelse för geovetenskaper inklusive geografi - Till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen utdelas stipendier med ett maxbelopp på 100 000 kr.
 • Stiftelsen Margit Althins stipendiefond - Stipendier och anslag som utdelas till svenska geografer för resor till länder utanför Sverige, Norge och Danmark.
 • Stiftelsen G S Magnusons fond - Stipendier och anslag inom ämnesområdet matematik.

KVA

 

31 JAN
Toptal Scholarships for Women
Toptal will award five scholarships to aspiring female leaders in five global regions: Africa, the Americas, Asia, Europe, and Oceania. Each winner will receive (US)$10,000 and a year of weekly one-on-one mentoring by a Toptal expert.
Toptal

 

31 JAN 
Handelsrådet - Steg 1 Idéskiss
Forskning relevant för handelsnäringen: Branschglidning och nya affärsmodeller, Innovation inom handeln, Informellt lärande inom handeln samt säkerhet inom handeln.
Handelsrådet

 

31 JAN
Max och Edit Follins stiftelse

Ett stipendium på 136.500 kronor för i första hand neurologisk forskning.
Utlysning

 
 

31 JAN 
F d Bryggarämbetets i Stockholm Pensionskassa

Syftet med stipendiet är att stödja sådan vetenskaplig forskning som ur olika ämnes- och tidsperspektiv kan förväntas bidra till ökad allmän kunskap om och förståelse för svensk bryggerinäring; dess verksamhet, betydelse och förutsättningar.
Utlysning

 

 

31 JAN 
Apotekarsocieteten

Nu går det att söka stipendier från IFs stiftelse för farmacevtisk forskning som utlyser stipendier för kongresser, kurser mm för i första hand doktorander, post doc stipendium, examensarbete och sommarforskning för.
Apotekarsocieteten

 

31 JAN
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse

Bidrag kan sökas av alla institutioner som bedriver kvalificerad medicinsk forskning.
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse

 

 

31 JAN
Finansförbundets uppsatsstipendium

Har du skrivit C- eller D-uppsats? Då kan du som är medlem i Finansförbundet ansöka om uppsatsstipendium. Medlemskapet är gratis under hela studietiden.
Finansförbundet

 

 

31 JAN
Stockholmiapriset

Stockholmiapriset är Samfundet S:t Eriks, Stadsarkivets och Stockholmia – forskning och förlags två priser för bästa magister- eller masteruppsats om Stockholm.
Stockholmia
 31 JAN
Stiftelsen C.M. Lerici

Stipendier kan sökas av svenska medborgare för utbytesprojekt i Italien och av italienska medborgare för utbytesprojekt i Sverige. Man kan söka stipendium för kortare utbytesprojekt inom områdena arkitektur, ekonomi, humaniora, juridik, konstnärliga ämnen, musik och naturvetenskapliga ämnen.
Stiftelsen C.M. Lerici

 

31 JAN
Ellen Keys Stiftelse Strand - 2019 års vistelsestipendier

Sökanden skall vara kvinna och över 25 år, fullt frisk och rörlig och dessutom kunna sköta dagliga göromål såsom egen mathållning, städning av eget rum m.m., och vara ordningsam och aktsam om Strand och dess miljö.
Ellen Keys Strand

 

31 JAN
Wenner-Gren Fellow-program

Avsikten med Wenner-Gren Fellow-stipendierna är att ge unga forskare möjlighet att erhålla kvalificerad postdoktoral utbildning utomlands under 3 år samt att därefter (efter förnyat ansökningsförfarande) bedriva forskningsverksamhet i Sverige under 2 år.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

 

1 FEB 
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond - Medicin

Forskningsanslag kommer år 2019 att ges för forskning inom områden

 1. Infektioner
 2. Immunterapi mot cancer
 3. Cancer i bukspottkörteln
 4. Akut myeloisk leukemi (inkl myelodysplastiskt syndrom)

Utlysning Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

 

1 FEB 
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond - Beteendevetenskaplig och Social forskning

 • Anslag ges generellt till projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär, inom fältet barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola.
 • Stiftelsen prioriterar för 2019 speciellt projekt av tillämpad karaktär rörande barn/unga med autismspektrumtillstånd.

Utlysning Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

 

1 FEB
 Helge Ax:son Johnsons stiftelse

 • Forskning - Bidrag ges till forskarstuderande och nydisputerade forskare och kan endast avse mindre kostsamma forskningsuppgifter. 
 • Konstnärlig verksamhet - Till enskilda personer lämnas bidrag för studier efter grundläggande högskolestudier och konstnärlig forskning/konstnärligt utvecklingsarbete

Ansökningsperiod: 1 dec – 1 feb.
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

 

1 FEB 
PRECIS uppsatstävling

Skriver du uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap vars ämne ryms under rubriken: PR och kommunikation som strategiskt verktyg? Anmäl din uppsats till PRECIS uppsatstävling och visa upp dina resultat för branschen– och ta chansen att vinna 15.000 kr som är priset för den bästa uppsatsen.
PRECIS

 

1 FEB
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, född Bildt

Stipendier till sökande med italienskt eller svenskt medborgarskap för studier utomlands. Stiftelsens ämnesområden är fysik, kemi, odontologi, läkar- och ingenjörs- och datavetenskap, geofysik, geokemi och astrofysik samt näraliggande områden av särskilt värde vid internationellt utbyte.
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, född Bildt

 

1 FEB
Konkurrensverket

Konkurrensverket stödjer forskningsprojekt, delar av forskningsprojekt eller forskningsprogram. Medel ges i första hand till projekt som har en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden.
Konkurrensverket

 

1 FEB
The Richard C. Malmsten Memorial Foundation Scholarship

This scholarship is for students who have applied for and been admitted to a Master´s programme at the School of Business, Economics and Law, at the University of Gothenburg and are required to pay a tuition fee for education in Sweden.
University of Gothenburg

 

1 FEB
The Volvo Group scholarship programme for Master's students in business and economics

Are you a citizens of the People’s Republic of China or the Republic of India and required to pay a tuition fee for education in Sweden? Then you have the opportunity to apply for the Volvo Group scholarships. The Scholarship is open for students applying to selected master programmes at the Graduate School, School of Business, Economics and Law, at the University of Gothenburg.
University of Gothenburg

 

1 FEB
Centralförbundet för Socialt Arbete

CSA delar ut medel till forskning på socialpolitikens område.
Centralförbundet för Socialt Arbete

 

1 FEB
Nordiska kulturfonden - Projektstöd

Stöd till konst- och kulturprojekt med samarbetspartner från flera av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland). De sökande kan vara privatpersoner, grupper, organisationer, institutioner, föreningar eller företag.
Nordiska kulturfonden

 

1 FEB 
Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning

Bidrag till profylaxinriktad forskning, vilken beräknas kunna ge resultat som kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för att främja oral hälsa och motverka oral ohälsa.
Patentmedelsfonden

 

1 FEB 
Stiftelsen Sävstaholm

Stiftelsen stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.
Stiftelsen Sävstaholm

 

1 FEB 
Sveriges Dövas Riksförbund

Medel till ill forskning och utvecklingsprojekt som gynnar utveckling av dövas delaktighet i samhället och som bygger på samverkan, närhet och kunskapsförmedling mellan dövrörelsen, institutioner, organisationer och myndigheter som på olika sätt är berörda av arbetet kring dövfrågor.
Sveriges Dövas Riksförbund

 

1 FEB 
Donationsnämndens stipendier 2019

Behörig att söka Donationsnämndens stipendier är:

 • studenter på grundnivå/avancerad nivå som vid ansökningstillfället bedrivit studier under minst två terminer samt förvärvat minst 60 högskolepoäng i ämnesområde ingående i ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet,
 • studerande på forskarutbildning som vid ansökningstillfället är registrerad som forskarstuderande i ämnesområde ingående i ”filosofisk fakultet” vid Göteborgs universitet.

UtlysningDonationsnämndens stipendier

 

1 FEB
The Anders Jahre Prize for Medical Research 2019

In October 2019 two medical prizes will be awarded

 1. The Anders Jahre Medical Prize for outstanding scientific activity or results within Nordic medicine. 
 2. The Anders Jahre Medical Prize to young medical investigators within the Nordic countries.

All professors of medicine serving in a Nordic country are invited to nominate potential awardees.
AnnouncementThe University of Oslo

 

1 FEB
Assar Gabrielsson’s Award

Assar Gabrielsson’s Award will be awarded for an outstanding dissertation in Cancer Research issued from the University of Gothenburg in Västra Götaland Region during the past three years. The Award is an extra research funding by 100 000 SEK.
The Foundation Assar Gabrielssons

 

1 FEB 
Cullbergstipendiet

Syftet med stipendiet är att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller rättspsykiatri.
Cullbergstipendiet

 

 

4 FEB
Kungl. Vitterhetsakademien

 • Resestipendier ur Margareta Biörnstads fond  för internationell samverkan inom kulturmiljövården
 • Resestipendier ur Oscar Montelius minnesfond för forskare i Sverige inom området nordisk förhistoria och medeltid
 • Resestipendier för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap
 • Resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena

Kungl. Vitterhetsakademien

 

4 FEB 
De Svenska Juridiska Mästerskapen

Rikstäckande tävling i processföring inför svensk domstol. Juridikstudenter från universiteten i Uppsala, Stockholm, Lund, Örebro, Göteborg och Umeå är inbjudna att delta. Förutom chansen att vinna
10 000 kronor och en resa till Shanghai, får deltagarna också ett utmärkt tillfälle att skaffa sig processerfarenhet och visa upp sina kunskaper.
De Svenska Juridiska Mästerskapen

 

5 FEB 
Svenska institutet

Stöd för projektinitiering i Östersjöregionen
Svenska institutet

 

 

5 FEB
Swedish Research Council for Health, Working life and Welfare

This is the first of two steps in Forte’s annual open call for proposals 2019. The call shall contribute to increasing the knowledge in Forte’s areas of responsibility: health, working life and welfare. In total, around SEK 300 million is reserved for the period 2020–2023.
Forte

 

7 FEB
Energimyndigheten
 
Bidra till utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem - TERMO. Kan sökas av universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner.
Energimyndigheten

 

7 FEB
Swedish Research Council for Health, Working life and Welfare

Forte announces SEK 38 million for research on ageing and health. Two types of grants are offered within the call: project grant and postdoc grant.
Forte

 

9 FEB
Årets samhällsutvecklare 2019

Vi söker dig som studerar till civilingenjör/högskoleingenjör inom samhällsbyggnad eller annat relevant område. Du brinner för samhällsutveckling och vill vara med och bidra med nya idéer och lösningar för att skapa morgondagens hållbara samhälle.
Sweco
 

 

10 FEB 
ÅForsk - Resestipendier

ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom områdena: Hållbarhet Energi & Miljö, Nya Material, Arbetsmiljö & Säkerhet och Infrastruktur. Resestipendium kan sökas för tre ändamål: Konferens utomlands, Examensarbete utomlands och Besök vid utländskt universitet. Ansökningsperiod: 9 jan -10 feb 2019.
ÅForsk

 

11 FEB 
The World Wood Day Foundation

The Research Grant application is now open for the submission. WWDF invites applications from scholars and graduate students that focus on "Wood and Culture”.
WWDF

 

 

11 FEB
Energimyndigheten

Projektmedel för aktiviteter inom Nätverket för vindbruk.
Energimyndigheten

 

 

11 FEB
Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

Stipendier till forskarstuderande inom ämnesområden underordnade det samlade begreppet samhällsbyggnad. Stipendierna är avsedda för doktorander som avser att forska, företrädesvis på heltid, har erbjudits handledning på ett lärosäte, men ännu inte fått anställning som doktorand eller uppbär annan finansiering.
Lundbergstiftelserna

 

12 FEB
Sven och Dagmar Saléns stiftelse

Stiftelsen ledigförklarar inför det akademiska läsåret 2019/2020 två helårsstipendier för humanistisk forskning vid universitet eller annan forskningsinstitution i Europa (dock ej i Sverige). 
Sven och Dagmar Saléns stiftelse

 

14 FEB
University of Gothenburg Study Scholarships

You are eligible to apply for the scholarship if you meet the criteria listed below.

 • You are required to pay tuition fees
 • You have applied for a Master’s programme, full-time studies, at the University of Gothenburg by 15 January 2019
 • You have paid the application fee and documented your eligibility for studies by 1 February 2019

NB! The scholarship application form will be available on our website between 4 February and 14 February 2019.
University of Gothenburg

 

14 FEB
Swedish Research Council for Health, Working life and Welfare

Forte announces SEK 200 million for research on challenges in working life. The research shall contribute to addressing the challenges of working life by generating and disseminating new knowledge. The call for proposals is part of the national research programme on working life.
Forte

 

15 FEB
Stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond

Universitetet i Oslo lyser ut en pris fra stiftelsen Berit og Peter Wessel Zapffes fond. Prisen går til et originalt, skriftlig arbeid innen et oppgitt emne og er på NOK 100 000. Emnet for prisoppgaven skal ifølge Peter Wessel Zapffes ønske "centreres om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering".
UtlysningUniversitetet i Oslo

 

15 FEB
Stiftelsen Professor Bror Gadelius Minnesfond

Stiftelsen delar ut bidrag till hjälpbehövande i öppen psykiatrisk vård och anslag för psykiatrisk forskning. Forskningsanslag tilldelas yngre, icke graduerade forskare.
Utlysning
 

15 FEB 
Sven Svenssons stiftelse för numismatik

Stöd till forskare inom området svensk numismatik.
Sven Svenssons stiftelse


 

15 FEB
Letterstedtska föreningen

I - Anslag utdelas bl a till anordnande av nordiska konferenser och seminarier, gästbesök av forskare från annat nordiskt land eller till exkursioner för grupper av personer, tryckning, översättning eller publicering av skrifter av gemensamt nordiskt intresse. 2019 har 100 år förflutit sedan Föreningarna Norden i Danmark, Norge och
Sverige bildades. Ansökningar välkomnas som anknyter till 100-årsjubileet.
II - Under 2019 står sammanlagt 275.000 SEK till förfogande för främjandet av nordiskt konstnärligt utbyte.
III. Enskild person eller enskilda personer kan också ansöka om anslag för studieresor till annat nordiskt land.
UtlysningLetterstedtska föreningen

 

15 FEB 
Stora SFFA-stipendiet 2019

Ett forskningsstipendium med syfte att stimulera betydande forskningsprojekt inom astma- och allergiområdet i Sverige. Sökande av stipendiet skall vara en person som bedriver forskning inom astma- och allergiområdet, kliniker eller icke-kliniker.
Svenska föreningen för Allergologi

 

 

15 FEB
Demensfondens forskningsstipendier

Fonden delar ut stipendier en gång om året för medicinsk forskning, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt information.
Demensförbundet
 

 

20 FEB 
Stiftelsen Markussens studiefond - Stipendier för grundutbildning

Stipendier till “behövande, skötsamma och särskilt begåvade” studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult.Studieresultat från minst två terminers studier på den aktuella utbildningen måste kunna redovisas.
Stiftelsen Markussens studiefond

 

20 FEB
Vetenskapsrådet Medicin och hälsa

Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP Rare diseases).
VR

 

 

20 FEB
Adlerbert Foreign Student Hospitality Foundation 2019

Entitled to apply are the foreign visiting students within undergraduate programmes or postgraduate studies at the University of Gothenburg who intend to return to their native countries after completed studies. The extent of the studies should be at least three months.
Announcement

 

 

20 FEB
Länsförsäkringars Forskningsfond - Forskningsprojekt om klimatanpassning Steg 1

Forskningsmedel för forskning på temat klimat, med inriktning mot incitament, styrmedel och samverkan för minskad klimatpåverkan och ökad klimatanpassning. Ansökningar med fokus på den finansiella sektorn, särskilt bank- och försäkringsaktörer, prioriteras.
Länsförsäkringars Forskningsfond
 

 

21 FEB 
Energimyndigheten

Var med och utveckla användningen av hållbara förnybara drivmedel genom systemanalyser. Ni som forskar, arbetar med eller har nytta av systeminriktade analyser i ert arbete är välkommen att söka stöd för att främja utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel.
Energimyndigheten

 

21 FEB 
Vetenskapsrådet - Medicin och hälsa

Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR).
VR

 

 

26 FEB
Vetenskapsrådet - Naturvetenskap och teknikvetenskap

Projektbidrag för internationella samarbeten inom kvantteknologi (QuantERA).
VR

 

 

26 FEB
Vetenskapsrådet - Naturvetenskap och teknikvetenskap

Projektbidrag för internationella samarbeten om grafen - grundforskning (FLAG-ERA).
VR

 

27 FEB
FIL FAK - Udda bidrag ur Stiftelsen Paul och Marie Berghaus donationsfond

Bidrag kan sökas för olika studentaktiviteter såsom studentspex, körverksamhet, kabaré- och teateruppsättningar m.m. Vidare kan bidrag utgå som tillfälligt stöd till utgivande av tidskrifter eller delfinansiering av olika projekt till gagn för universitetets studenter. Bidrag beviljas endast till ändamål inom det filosofiska fakultetsområdet vid Göteborgs universitet.
Utlysning Ansökningsblankett
 

 

28 FEB
Pris för internationalisering - Medicinsk fakultet

Ett pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med priset är att uppmuntra lärare och lärarlag vid de medicinska fakulteterna att arbeta för ökad internationalisering i undervisningen.
Medarbetarportalen

 

28 FEB
ÅForsk - Forskningsanslag

ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom områdena: Hållbarhet Energi & Miljö, Nya Material, Arbetsmiljö & Säkerhet och Infrastruktur. ÅForsk ser gärna att fler kvinnliga forskare söker anslag. Ansökningsperiod: 1 feb-28 februari 2019.
ÅForsk

 

28 FEB
Försäkringskassan

Forskningsmedel för projekt om socialförsäkringen och Försäkringskassans verksamhet. Syftet med utlysningen är att utveckla kunskapen om socialförsäkringen och dess funktion för individ och samhälle. Ett ytterligare syfte är att stödja implementering av forskningsbaserade insatser inom socialförsäkringsområdet. Vi ser gärna ansökningar med ett uttalat mångfalds-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt med tvärvetenskaplig ansats.
Försäkringskassan

 

28 FEB
Samverkansprojekt för bättre hälsa - våren 2019

Med denna utlysning vill Swelife och Medtech4Health hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.
VINNOVA

 

28 FEB
Göteborgs Handelshögskolefonds Stipendiestiftelse

Stipendier till studerande i handelshögskoleämnen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Utlysning Studentportalen

 

28 FEB
Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet - Utbildningsstipendium

Stipendium delas ut till utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige. För att komma ifråga för stipendium skall sökanden vara svensk medborgare som under längre tid varit bosatt utomlands och nu studerar (vt 2019) eller avser att studera (ht 2019) vid svenskt universitet eller högskola. Ansökningsperiod: 1 -28 februari 2019.
Ekmanstiftelserna

 

28 FEB
Föreningen Margarethahemmet

Föreningen utlyser forskningsanslag och stipendier för att stödja patientnära forskning inom området barn och vuxna med epilepsi.
UtlysningFöreningen Margarethahemmet

 

28 FEB
Dr P Håkanssons Stiftelse

Forskningsstöd ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food).
Dr P Håkanssons Stiftelse

 

28 FEB
Stipendiet Byggmästaren

Stipendium kan sökas av studenter som valt att utföra examensarbete eller motsvarande prestation inom ämnesområdet byggmästeri.
Göteborgs Byggmästareförening

 

28 FEB 
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

Ett stipendium om 15 000 kr till en ung person som med god entreprenörskapsanda och en stor dos nytänkande bidrar till utvecklingen av ett grönt, uthålligt samhälle. Stipendiaten ska vara max 25 år.
Ekologiska Ungdomsstiftelsen

 

28 FEB 
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

Stiftelsen tar emot ansökningar från forskare/doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång. Ansökningsperiod: 1-28 feb.
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

28 FEB 
25 th Onassis fellowship program for international scholars

Fellowships Program for research in Greece, which is addressed to foreign nationals university professors of all academic ranks & postdoctoral researchers.
The Onassis Foundation

 

1 MARS 
Bidrag ur Stiftelsen Gustaf Adolf Bratts föreläsningsfond

Filosofiska fakulteternas gemensamma donationsnämnd inbjuder härmed anställda vid institutioner inom filosofiska fakultetsområdet  att inkomma med ansökningar om bidrag för enskild föreläsning, föreläsningsserie eller liknande aktivitet riktad mot allmänheten.
Utlysning
 

 

1 MARS
Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse

Stipendier för forskare och forskarstuderande för studier utomlands inom human nutrition och stipendier för gästforskare.  
UtlysningHenning och Johan Throne-Holsts stiftelse

 

1 MARS
Svensk-isländska samarbetsfonden

Stiftelsen ska främja svensk-isländskt samarbete, ömsesidigt kulturutbyte samt information om svenska och isländska kultur- och samhällsförhållanden. Fonden utdelar årligen resebidrag för bilateralt samarbete mellan dessa länder främst inom kultur, forskning och utbildning. 
Föreningen Norden

 

1 MARS
Vera och Greta Oldbergs stiftelse

Stipendiet skall stödja forskare med nordisk inriktning som vill vistas en längre tid i svensk forskningsmiljö inom de humanistiska, sociala och ekonomiska vetenskaperna. Stipendiat skall vara norsk, dansk, finsk eller isländsk medborgare. Ansökningsperiod: 1 feb - 1 mars.
Nordensamtal

 

1 MARS
Byggnads kulturstipendium

Stipendium kan fås för genomförda värdefulla insatser och för fortsatt arbete inom kulturområdet i syfte att göra det möjligt att förverkliga en idé eller ett projekt samt för vidareutbildning.
Svenska Byggnadsarbetareförbundet

 

1 MARS
Skyltfonden

Stöd till projekt inom trafiksäkerhetsområdet.Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta; tidsplanen för varje projekt bör inte överstiga två år.
Skyltfonden

 

 

3 MARS
Handelns studentuppsatspris 2019

Ett studentuppsatspris som vänder sig till studenter inriktade mot handeln vid högskolor och universitet. Vi vill attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat-, magister- och mastersuppsatser.
Handelsrådet
 

 

4 MARS
Mistra -  Design for reduced exposure to hazardous substances

The focus of this call is to use various design tools and concepts to reduce exposure to hazardous chemicals. The research should aim to bring about the efficient use of resources over the entire life cycle of products and the chemicals they contain, and to foster ecologically, socially and economically sustainable development.
Mistra

 

4 MARS
IVA - Hans Werthén Fonden

Har du tänkt vidareutveckla dig utomlands, är cirka 25–35 år, har en akademisk examen lägst på masternivå men gärna doktorsexamen, företrädesvis inom områdena teknik/naturvetenskap eller ekonomi/juridik? Då kan du söka ett stipendium från  Hans Werthén Fonden vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.
UtlysningIVA

 

6 MARS
Mistra  - Environmental Communication

Mistra invites research groups, jointly with other stakeholders in society, to submit proposals for a new research programme to further develop understanding of the nature of the connection between knowledge and action.
Mistra

 

6 MARS
Energimyndigheten - Utveckla framtidens vattenkraft

Du som vill bidra till utvecklingen av en hållbar svensk vattenkraft är välkommen att söka stöd för projekt med fokus på system- och miljörelaterade frågor kopplat till vattenkraftområdet. Universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner.
Energimyndigheten

 

8 MARS
VINNOVA

Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet - förberedelseprojekt.
VINNOVA

 

10 MARS 
The Dan David Prize Scholarship 2019

Advanced doctoral and postdoctoral students of excellent achievements and promise studying topics related to the fields chosen for this year, are invited to apply for the scholarships. Fields:

 • Past Time Dimension - Macro History
 • Present Time Dimension - Defending Democracy
 • Future Time Dimension - Combatting Climate Change

Dan David Prize

 

10 MARS
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond

Anslag för forskning och utvecklingsarbete som bedrivs av forskare verksamma i Göteborgs kommun eller Bohuslän. Projekt skall gälla forskning som avser barn och ungdom med sjukdom/funktionsnedsättning.
Stiftelsen Petter Silfverskiölds Minnesfond


 

11 MARS
Wenner-Gren Stiftelserna

 • Resestipendier - stipendierna är avsedda för kortare tids besök utomlands för aktivt deltagande i internationella kongresser, symposier, workshops och kurser.
 • Gästforskarstipendier - stipendierna är avsedda att underlätta för utländska seniora forskare att verka i Sverige.
 • Sabbatsstipendier - stipendierna är avsedda att möjliggöra för svensk senior forskare, vanligen professor, att verka vid utländsk vetenskaplig institution.
 • Symposieanslag - anslagen är avsedda som bidrag till organiserandet av internationella symposier som hålls i Sverige.

Wenner-Gren Stiftelserna
 

 

 

12 MARS
Vetenskapsrådet - Medicin och hälsa

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed).
VR

 

12 MARS
Energimyndigheten

Projekt kan få stöd för forskning, utveckling och innovation som kan bidra till utvecklingen av hållbara biobränslen för flyg.
Energimyndigheten

 

14 MARS
VINNOVA

Smartare elektroniksystem - forsknings- och innovationsprojekt 2019.
VINNOVA
 

 

15 MARS
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

Stiftelsen har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag kan bl a beviljas till exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna. Anordnande av/deltagande i  kongresser i något av de skandinaviska länderna.
Stiftelsen Clara Lachmanns fond

 

15 MARS
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

Stiftelsen delar varje år ut omkring 10 stipendier på mellan 50.000 och 100.000 kronor till högskole- och universitetsstuderande utomlands. Gemensamt för stipendierna är att studierna ska ge ett internationellt perspektiv och en ökad förståelse för internationella förhållanden, oavsett ämne.
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

 

15 MARS
Svenska Läkaresällskapets introduktionsstipendium för medicinsk forskning

Stipendiet ska möjliggöra för studenter på läkarprogrammet att under sommaruppehållet på heltid följa arbetet i en forskargrupp under 1-2 månader.
Svenska Läkaresällskapet

 

15 MARS
Svensk-Franska Stiftelsen

Stipendierna är avsedda för postgymnasiala studier eller vetenskaplig forskning i Frankrike.
Svensk-Franska Stiftelsen

 

15 MARS
Marseillefondens stipendier för studier av franska språket i Frankrike

Stipendierna är avsedda för studier av franska språket under vistelse i Frankrike i minst 2 månader. Ungdomar som läser vid svenskt universitet eller högskola och ännu ej avlagt kandidat- eller magisterexamen alternativt motsvarande examen kan söka. Ansökningsperiod: 1 feb - 15 mars.
Tessinsällskapet
 

 

15 MARS
Vitalis stipendium 2019 – användarnära innovationer för vård och omsorg

Vitalis stipendium vill lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Det kan handla om en produkt, ett projekt, en metod eller ett arbetssätt. Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård och omsorg.
Vitalis

 

15 MARS
Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond

Vetenskapsfonden har enligt stiftelsens stadgar som ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning.
Lundgrens stiftelser

 

 

19 MARS
Vetenskapsrådet - Medicin och hälsa

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin för neurodegenerativa sjukdomar (JPND).
VR

 

19 MARS 
VINNOVA

Samverkansprojekt för kommersiella tillämpningar med grafen - våren 2019.
VINNOVA

 

20 MARS
Energimyndigheten

Sök stöd för forskning om Människa, energisystem och samhälle.I denna utlysning stödjer vi forskning med samhällsvetenskapliga, humanistiska eller tvärvetenskapliga perspektiv på utmaningarna inom energisystemen.
Energimyndigheten
 

 

28 MARS
Energimyndigheten

Viable Cities: Klimatneutrala städer 2030. Huvudsökanden ska vara en stad/kommun och minst en part ska vara universitet, högskola eller forskningsinstitut.
Energimyndigheten

 

29 MARS
Göteborgs Köpmannaförbunds Sten-Olof Palm Stipendium 2019

Ett individuellt stipendium för studenter inom området företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och med särskilt intresse för handeln. Stipendiet omfattar dels ett års praktikplats vid Swedish American Chambers of Commerce Inc.  i Washington D.C., dels ett stipendiebelopp om 200 000 kr.
Handelshögskolan - Centre for Retailing

 

30 MARS 
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Varje år delar RSMH ut ett forskningsstipendium på 40.000 kr. Stipendium kan sökas av person som bedriver humanistiskt och socialt inriktad forskning som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa.
Utlysning RSMH

 

31 MARS
Pam Fredmans pris

Priset delas ut till en välförtjänt lärare och forskare , eller grupp av lärare och forskare, som i Pam Fredmans anda gjort värdefulla insatser inom social hållbarhet och det livslånga lärandet.  Alla som undervisar eller forskar vid Göteborgs universitet kan nomineras och alla studenter och medarbetare vid universitetet kan nominera.
Medarbetarportalen

 

31 MARS
Svenska Skolan i Beijings stipendium för studier i Kina

Sökande (18 - 25 år) skall ha avslutat sina svenska gymnasiala studier, eller motsvarande studienivå i internationell skolmiljö och ha konkreta planer för sina fortsatta studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i Kina.
Swedish Chamber of Commerce China

 

 

1 APRIL 
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

MMW inbjuder forskare vid svenska universitet att ansöka anslag avseende forskning om autonoma system och AI.
MMW

 

1 APRIL 
Svensk-danska Kulturfonden - Projektbidrag

Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk skall främjas och kontakter skapas på dessa områden. Stöd kan ges till undervisning och utbildning. Ansökningsperiod 1 feb - 1 apr 2019.
Svensk-danska Kulturfonden

 

15 APRIL
Systembolaget 

Ett stipendium som vänder sig till juniora alkoholforskare verksamma i Sverige. Stipendiet är på 50 000 kr. Syftet med stipendiet är att stimulera, främja och stärka svensk alkoholforskning som bedrivs inom det humanistiska, samhälls- och folkhälsovetenskapliga vetenskapsområdet.
Systembolaget
 

 

23 APRIL
Fulbright Commission - The Graduate Student Program

Fulbright grants are awarded to students wishing to complete a Master's degree or conduct research as part of a Swedish Ph.D or doctorate in the United States. 
Fulbright Commission

 

24 APRIL 
Stiftelsen för strategisk forskning

SSF utlyser Framtidens Forskningsledare. Programmet är riktat till unga forskare som bedriver forskning på högsta internationella nivå vid svenska lärosäten. Tjugo bidragsmottagare får 12 miljoner var för självständig forskning och de förväntas kunna leda ännu större konstellationer framöver. Därför ingår ett omfattade ledarskapsprogram. De sökande ska vara verksamma inom naturvetenskap, teknik eller medicin.
SSF
 

 

30 APRIL 
EF Stipendium Overcoming

Stipendiet utdelas till en student med en inlärningssvårighet, så som t.ex. dyslexi, dyskalkyli och ADHD. Stipendiet innebär en språkresa i 4 veckor till Paris, Costa Rica eller London.
EF Education First

 

30 APRIL
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

Forskning samt utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Fokus ligger på faktorer som påverkar deras hälsa, lärande och livssituation. Anslag delas i huvudsak ut till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning, samt i vissa fall till utvecklingsarbete av generaliserbar karaktär.
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond

 

31 MAJ
Medisera stipendiet 2019

Ett stipendium på 5500 kr under 2019 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa.
Medisera

 

3 JUNI 
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

Forskningsbidrag och Doktorandanställningar. 2019 års ansökningsomgång kommer att behandla ansökningar inom markvård och vattenvård. Ansökningsperiod: 1 mars - 3 juni 2019.
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2019

Priset skall tilldelas till den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet.
Utlysning Announcement

 

 

27 JUNI 
Nytt&Nyttigt – En uppsatstävling om innovation

Tävlingen är öppen för uppsatser/examensarbeten som är framlagda vid svenska högskolor och universitet under läsåret 2018-2019. Det grundläggande kravet för att delta är att uppsatsen har stark koppling till temat innovation och kommersialisering/nyttiggörande.
Nytt&Nyttigt

 

30 JUNI 
Brottsoffermyndigheten - Uppsatstävling

För att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor har Brottsoffermyndigheten en uppsatstävling som heter "Brottsoffer i fokus". Tävlingen är öppen för studenter som skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum.
Brottsoffermyndigheten

 

30 SEPT
Pineberry Stipendium

Stipendiet ges till den bästa uppsatsen inom ämnesområdet digital marknadsföring.  Stipendiet kan sökas av dig som skrivit C- eller D-uppsats vid en högskola eller ett universitet i Sverige under det gångna läsåret.
Pineberry AB 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelsrådet

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till max 100 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelsrådet

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning.
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Therese Palmer|Sidan uppdaterades: 2019-01-16
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?