Till sidans topp

Sidansvarig: Therese Palmer
Sidan uppdaterades: 2018-07-10 11:16

Tipsa en vän
Utskriftsversion

Aktuella stipendier - Göteborgs universitet Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier


Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2018-07-10


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

15 JULI 
Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists

The Prize is awarded annually to one young scientist for outstanding life science research for which he/she was awarded a doctoral degree in the previous two years. The topic of the entrant's thesis research must be in one of the following categories: Cell and Molecular Biology, Genomics and Proteomics, Ecology and Environment, Translational Medicine.
American Association for the Advancement of Science

 

31 JULI
Aurora Equality and Diversity Award

Students and staff at the University of Gothenburg are now welcome to apply for the award. Nominations can include projects, practises and individual activities and interventions.
The Aurora Universities Network

 

1 AUG
The Harry Frank Guggenheim Foundation - Research Grants

The foundation welcomes proposals from any of the natural and social sciences and the humanities that promise to increase understanding of the causes, manifestations, and control of violence and aggression. Applicants for a research grant may be citizens of any country.
Guggenheim Foundation

 

1 AUG
Stiftelsen Astrid och Einar Holmgrens Understödsfond

Ett antal stipendier för studieåret 2018/2019. Den sökande skall vara mellan 18 och 25 år och vara eller ha varit skriven i Köpings kommun. Ansökan ska gälla eftergymnasiala studier.
Svenska kyrkan, Köping

 

4 AUG
Svensk sjuksköterskeförening

Doktorandstipendium år 2018 är på en summa av 108 000 kr. Den sökande ska vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening.
Svensk sjuksköterskeförening

 

5 AUG
Västra Götalandsregionens folkhälsopris

Ett pris på 50 000 kr för nyskapande personer, föreningar, organisationer eller institutioner som stärker folkhälsan i Västra Götalandsregionen. Vem som helst kan lämna in en nominering.
Västra Götalandsregionen

 

 

13 AUG
Formas

Bidrag till kostnader för anordnande av vetenskapliga konferenser och workshops  inom Formas samtliga ansvarsområden (miljö, areella näringar och samhällsbyggande) under 2018-2019. Formas prioriterar möten som hålls i Sverige.
Formas

 

 

15 AUG
Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén

Kommittén belönar en uppsats per år med stipendium om 10 000 kr. Uppsatsen kan vara skriven inom ramen för t ex företagsekonomi, genus, ledarskap, humaniora, samhällsvetenskap eller liknande. En förutsättning för att få stipendiet är att uppsatsen handlar om jämställdhet och/eller mångfald.
Utlysning

 

15 AUG 
Naturvetenskapliga fakulteten -  Avhandlingspris 2018

Priset tilldelas framgångsrik och nytänkande forskning som presenterats i en välskriven avhandling. Författaren får ett diplom och ett pris. Varje institution får nominera två kandidater, en man och en kvinna.
Medarbetarportalen

 

15 AUG 
Willis Corroons stiftelse till Lennart Elmlunds minne 2018

Stipendium delas ut för studier inom internationell försäkring. Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen (sakförsäkring) eller av studerande på högskolenivå med speciellt intresse för internationella aspekter på försäkring.
Svenska Försäkringsföreningen

 

15 AUG
Tage Ericssons donationsfond för studier av källor

Syftet med fonden är att belöna yngre personer, som studerar eller har studerat källor från natur- eller kulturhistorisk synpunkt, ägnar sig åt vård av källor eller arrangerar firandet av källor vid speciella dagar.
UtlysningKällakademin

 

15 AUG
J.A. Hertz Donationsfond
Stipendium till "unga män, som i utlandet vilja tillägna sig mera djupgående kännedom och praktisk erfarenhet om utvecklingen av vårt lands handel, särskilt hamnanläggningar och sjötransporter".
Information

 

 

15 AUG
Georgiastipendiet läsåret 2019-2020

Ta chansen att studera ett år i USA, och få dessutom ett oslagbart internationellt nätverk som du har nytta av hela livet. Ett 80-tal utländska studenter tilldelas stipendier årligen. Stipendierna omfattar terminsavgifter, läromedel, kost och logi på campus samt ett mindre omkostnadsbidrag.
Rotarys Ungdomsutbyte

 

17 AUG
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2018

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse.
Svenska Försäkringsföreningen

 

17 AUG
Adolf Lindgrens stiftelse

Stipendium kan sökas för studier på gymnasium, folkhögskolor, högskolor, universitet eller motsvarande. Sökande skall ha anknytning till Örebro län.
Adolf Lindgrens stiftelse

 

20 AUG
Apotekarsocietetens stipendium för apoteksforskning

Ett stipendium om 150 000 kronor för forskning som syftar till att stödja och utveckla den professionella verksamheten på svenska öppenvårdsapotek. Behörig att söka är person som är knuten till en institution vid universitet/högskola och har för avsikt att genomföra ett projekt inom öppenvårdsapotek där särskilt apotekens och farmaceutens roller lyfts fram.
Apotekarsocieteten

 

21 AUG
Formas

Finansiering för fyraåriga forskningsprojekt inom området Hållbar turism- och besöksnäring.
Formas

 

 

21 AUG
Formas

Finansiering för fyraåriga forskningsprojekt inom området Giftfri miljö 2018 - kombinationseffekter.
Formas

 

22 AUG
Forte - Internationella bidrag, Nätverksbidrag och Tidskriftsbidrag 2018

Utlysningen avser fem olika bidragsformer: gästforskarbidrag för inresande och utresande forskare, konferensbidrag, nätverksbidrag samt tidskriftsbidrag.
Forte

 

22 AUG
Forte - Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer 2018

Medel utlyses för en särskild satsning om forskning kring välfärdens kvalitet, organisation och processer. Utlysningen syftar till att ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Forte

 

23 AUG 
Formas

Formas välkomnar forskare att söka planeringsbidrag för förberedande arbete med att leda större forskningsprojekt som relaterar till FN:s globala hållbarhetsmål.
Formas

 

27 AUG
Delegationen för militärhistorisk forskning

DMF utlyser härmed 1-3 stipendier, omfattande totalt 200 000 SEK. Stipendierna riktar sig både till disputerade forskare med historisk inriktning mot säkerhetspolitik och försvarsfrågor, samt anställda med lägst kandidatexamen inom arkiv, bibliotek och muséer.
UtlysningFörsvarshögskolan

 

27 AUG
Swedish Embedded Award

Förutsättningar och kriterier

 • Alla bidrag skall för sin funktion använda inbyggnadsprocessor(er) med tillhörande programvara och får gärna vara baserade på befintliga plattformar
 • Kommersiellt intressant slutprodukt
 • Konstruktion baserad på nytänkande

Swedish Embedded Award

 

 

28 AUG
Formas

Formas utlyser 48 miljoner kronor under fyra år för att tillgodose behovet av större projekt som kan adressera mer komplexa frågeställningar och samtidigt bidra till ökad kompetens inom Ekologisk livsmedelsproduktion och -konsumtion.
Formas
 

 

30 AUG
Konsumentverket - Uppsatstävling 

Uppsatserna ska handla om konsumtion och vara relevanta för Konsumentverket och konsumentpolitiken. I uppsatstävlingen för 2018 ser vi gärna bidrag som belyser

 • mäns och kvinnors olika förutsättningar som konsumenter,
 • vilka konsekvenser användning av individdata på internet får för konsumenterna, exempelvis i form av nya former av marknadsföring
 • olika aspekter av miljömässigt hållbar konsumtion ur individ- eller samhällsperspektiv.

Konsumentverket

 

31 AUG
Nextorys stipendium

Stipendiet för innovativa idéer för e-böcker och ljudböcker.  För att kunna tilldelas stipendiet ska du skriva en uppsats på 1 500 – 2 000 ord i en och samma uppsats om hur digitaliseringen och böcker kan kombineras för att öka läsandet i Sverige. Stipendiet är öppet att söka för alla som är registrerade vid ett universitet eller högskola i Sverige för vårterminen eller höstterminen 2018 och är bosatt i Sverige.
Nextory

 

31 AUG
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

Stipendier för eftergymnasial utbildning till kvinnliga studerande som har avgångsbetyg från grundskola och gymnasium i Göteborgs kommun. Ansökningsperiod: 15 maj - 31 aug.
Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

 

31 AUG
Schizofrenifonden - Internationellt reseanslag

Behörig att söka är antagen doktorand eller postdok vid Svenska Universitet som fördjupar sig inom schizofreni eller andra psykossjukdomar.
Utlysning

 

 

31 AUG
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

Stiftelsens ändamål är att främja avancerad svensk vetenskaplig forskning inom humaniora, företrädesvis inom arkeologi, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap och språkvetenskap, och dessa ämnens hjälpvetenskaper i Sverige och utomlands.
Birgit och Gad Rausings Stiftelse

 

31 AUG
Spädbarnsfonden 

Medel för stöd till forskning som avser förhindra att barn dör före födelsen eller under spädbarnsperioden samt för att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och närstående. Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning, inom fostermedicin och nyföddhetsvård, och för omvårdnads- och vårdvetenskaplig samt psykosocial forskning.
Spädbarnsfonden

 

31 AUG
Energimyndigheten - Vindval etapp IV

Energimyndigheten välkomnar projektförslag på planeringsområdet kopplade till en hållbar och storskalig utbyggnad av vindkraft i Sverige. Totalt omfattar utlysningen cirka 15 miljoner kronor.
Energimyndigheten

 

31 AUG
The Matsumae International Foundation

Fellowship Announcement. Applicants of non-Japanese nationality; a Doctorate degree; must be 49 years old or under; not have been in Japan previously; have firm positions and professions in their home nations; etc.
The Matsumae International Foundation

 

31 AUG 
Kungl. Vetenskapsakademien

 • Generella kungörelser för samhällsvetenskaper, medicinska vetenskaper samt humaniora 
 • Stiftelsen Torsten Amundsons fond - studier över homosexualiteten.
 • Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond - vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige.
 • Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden - forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet, eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig å.
 • Adelskölds medalj- och stipendiefond - Stipendier kan beviljas till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen.

KVA

 

31 AUG
Polhemspriset

Du kan nominera en eller flera personer som ligger bakom en teknisk innovation på hög nivå eller en genialisk lösning av ett tekniskt problem. Innovationen ska finnas tillgänglig på den öppna marknaden, vara konkurrenskraftig och uthålligt miljövänlig.
Polhemspriset

 

31 AUG
Gustafsbergsstiftelsen

Stipendier för studier. Sökanden skall vara under 25 år och född och uppväxt i landskapet Bohuslän (Obs! Församlingarna Öckerö, Torslanda, Björlanda, Säve, Backa, Brunnsbo, Bäckebol och Rödbo ligger i landskapet Bohuslän. Övriga Göteborg tillhör Västergötland.).
Gustafsbergsstiftelsen

 

31 AUG
Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 • Forskning kring barn och ungdomar - anslag till forskare och doktorander vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång.
 • Musikstudier på högskolenivå - stipendier till i första hand instrumentalister och sångare i storleksordningen 10 -20 000 kr.

Stiftelsen Kempe-Carlgrenska Fonden

 

 

31 AUG
Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade

KMA delar ut forskningsanslag för främjande av medicinsk forskning rörande synskador.
KMA
 

 

1 SEPT 
Polisförbundet -  Hildur Johnsons minnesfond för utbildning

Stipendier för Polisförbundets medlemmar - studier i sociologi, samhälls- och beteendevetenskap, juridik och språk eller studier i utlandet av intresse för polisiär eller facklig verksamhet.
Polisförbundet

 

1 SEPT 
Energiforsk

I den här utlysningen välkomnar vi särskilt projekt om biodrivmedel i tunga transporter, det vill säga gods- och persontransporter med fordon över 3,5 ton på land, i luften och på vatten.
Energiforsk

 

1 SEPT
Rolf Luft Award

The Rolf Luft Foundation invites nominations for the 2019 Rolf Luft Award in Endocrinology, Diabetes and Metabolism.
Rolf Luft Foundation for Diabetes Research

 

1 SEPT
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning

Stiftelsens ändamål är att genom anslag till enskilda forskare främja klinisk medicinsk forskning.
Tore Nilsons stiftelse för medicinsk forskning

 

1 SEPT
Radiumhemmets forskningsfonder

Radiumhemmets forskningsfonder stödjer ett brett fält av forskningsprojekt inom den kliniska cancerforskningen.
Radiumhemmets forskningsfonder

 

1 SEPT
Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond

Syfte: Att främja och stödja den vetenskapliga forskningen rörande cystisk fibros. Att stödja framtagandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende cystisk fibros. Att främja forskning rörande CF-patientens och CF-familjens sociala situation.
Riksförbundet Cystisk Fibros

 

1 SEPT
Västsvenska Kulturfonden

Stipendierna går till personer eller grupper som söker stipendiet för kompetensutveckling inom alla de sköna konstarter som kan inräknas i ett aktivt kulturliv. Skönlitteratur, bildkonst, scenkonst, musik och andra konstarter som exempelvis fotografering, design, textilkonst, arkivering, webbkonst, smideskonst etc.
Västsvenska Kulturfonden

 

1 SEPT 
Torsten Söderbergs Stiftelse

Stiftelse ger anslag till vetenskaplig forskning inom områdena medicin, ekonomi och rättsvetenskap. I viss utsträckning stöds även forskning inom andra områden, vilka samlas under kategorin ”övrigt”, till exempel kultur och historia. Ansökningsperiod: 10 augusti - 1 september 2018.
Torsten Söderbergs Stiftelse

 

1 SEPT
PsykoterapiStiftelsen

Resestipendiet är ämnat för en studieresa i syfte att förkovra sig inom psykoterapiområdet. Kan sökas av legitimerad psykoterapeut, psykoterapeutstuderande (påbyggnadsutbildning) och aktiv psykoterapiforskare.
PsykoterapiStiftelsen

 

1 SEPT
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Stiftelsen delar ut tre stipendier för att belöna intressanta uppsatser inom ämnen som ligger nära Torgny Segerstedts gärning, till exempel demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och civilkurage.
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

 

1 SEPT
Stiftelsen Sävstaholm

Stiftelsen stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.
Stiftelsen Sävstaholm

 

1 SEPT 
The Brain Prize 2019

The prize is awarded researches for outstanding contributions to neuroscience - from basic to clinical. Nominees can be of any nationality and working in any part of the world.
The Brain Prize

 

3 SEPT 
Kungl. Vitterhetsakademien

 • Resestipendier för disputerade forskare
 • Gästföreläsaranslag  
 • Stiftelsen Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning

Vitterhetsakademien

 

3 SEPT
Kaleido - Stipendium för unga konsthantverkare

Vem får söka? Den som avslutat en högskoleutbildning i konst/konsthantverk/design för högst tre år sedan, inte är under utbildning vårterminen 2019, samt är bosatt och verksam i Sverige.
Kaleido

 

3 SEPT
Capios Forskningsstiftelse

Capios Forskningsstiftelse har till syfte att stödja och främja patientnära forskning samt forskning som har relevans för stora patientgrupper. Tvärprofessionell forskning med tydlig patientnytta gynnas i bedömningarna av ansökningar.
UtlysningCapios Forskningsstiftelse

 

4 SEPT 
NordForsk

Call for project proposals within personalised medicine (NordicPerMed).
NordForsk

 

6 SEPT 
Stiftelsen för Strategisk Forskning

Sök Strategisk mobilitet 2018! Programmet, som inte kräver att man disputerat, förenklar för forskare från industrin eller akademin att arbeta hos den andra parten genom att SSF finansierar lönekostnaden för den som byter. Nytt för i år är att även forskare från offentlig sektor kan söka.
SSF

 

7 SEPT
Tuulis Forsgren Minnesfond

Pris till i första hand studenter på avancerad nivå som arbetat med finska, meänkieli eller samiska utifrån olika perspektiv och från skilda disciplinutgångspunkter. Studierna skall ha resulterat i ett examensarbete eller uppsats.
Utlysning Tuulis Forsgren Minnesfond
Johan Nordlander-sällskapet

 

 

10 SEPT 
Gun och Bertil Stohnes stiftelse

Stiftelsen främjar i första hand geriatrisk forskning av klinisk betydelse och beviljar endast undantagsvis anslag över SEK 100.000 för enskilt projekt. Ansökningsperiod: 20 aug- 10 sept 2018.
Gun och Bertil Stohnes stiftelse

 

11 SEPT 
Nordforsk

Call: ERA-Net Smart Energy Systems - Project Outline
Nordforsk

 

12 SEPT
Universidad de Jaén, Spain - Postdoc

UJA will be happy to host new researchers within the framework of the H2020 Marie Skłodowska-Curie postdoctoral fellowships programme.
Announcement
 

 

13 SEPT 
Stiftelsen Promobilia

Anslag till forskningstjänster inom ämnesområdet funktionshinder. Med begreppet funktionshinder avses fysisk och annan påverkan på funktion hos människa. Utveckling av hjälpmedel för att underlätta för funktionshindrade ingår i forskningsområdet.
Stiftelsen Promobilia

 

13 SEPT
Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond

Stipendier till personer som arbetar med förnyelse inom pedagogikens och skolundervisningens område. Stipendierna riktar sig till nydanande pedagogiska projekt som kommer skolan och dagens elever till godo.
Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond

 

13 SEPT
Resebidrag ur Knut & Alice Wallenbergs stiftelse

Göteborgs universitet tilldelas årligen medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för utdelande av resebidrag till forskare och forskarstuderande. Anslaget skall i första hand begagnas till stipendier för sådana resor, som bäst befordrar ett personligt vetenskapligt utbyte till gagn för svensk forskning.
Fakultets utlysningar

 

13 SEPT 
EU:s hälsoprogram

Projektbidrag under ämnet "Genomförande av bästa praxis för att främja hälsa, förebygga icke-smittsamma sjukdomar och minska ojämlikheten i hälsan ". Myndigheter och organ inom offentlig sektor, särskilt forsknings- och hälsoinstitutioner, universitet, högre utbildningsanstalter, samt icke-statliga organisationer kan beviljas bidrag. 
Folkhälsomyndigheten

 

13 SEPT 
ÅForsk - Resestipendium

Konferens utomlands, Examensarbete utomlands och Besök vid utländskt universitet. Ämnesområden: Hållbarhet Energi & Miljö, Nya Material, Arbetsmiljö & Säkerhet och Infrastruktur. Ansökningsperiod:1 sept - 30 sept 2018.
ÅForsk

 

14 SEPT 
Sverige-Amerika Stiftelsen - Kontantstipendier

Stipendier för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse. Obs! Ansökningsavgift=300 SEK.
Sverige-Amerika Stiftelsen

 

15 SEPT 
Nominate candidates for the 2019 Scheele Award

The candidate should be an internationally recognized scientist, professionally active within the fields of drug research and drug development.
Apotekarsocieteten

 

15 SEPT 
The Olav Thon Foundation

Support for Nordic research projects in medicine 2019. The Foundation will reserve NOK 20 million for grants to Nordic research collaboration in the field of medicine for 2018. Only researchers associated with universities or academic institutions in the Nordic countries are eligible for support.
Announcement
 

15 SEPT
The Canon Foundation in Europe

Up to 15 Fellowships to highly qualified European and Japanese researchers. European Fellows are expected to pursue a period of research in Japan whereas Japanese Fellows are expected to do their research in Europe.
The Canon Foundation

 

15 SEPT 
Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

 • Resestipendier till doktorander för materialinsamling utomlands inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde.
 • Resestipendier till studerande för materialinsamling utomlands i samband med uppsatsarbete på mastersnivå inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde.

Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

 

15 SEPT
Letterstedtska föreningen

I. Anslag utdelas i första hand till följande ändamål:

 • Anordnande av nordiska konferenser och seminarier.
 • Gästbesök av forskare från annat nordiskt land eller till exkursioner för grupper av personer.
 • Tryckning, översättning eller publicering av skrifter av gemensamt nordiskt intresse.
 • Vetenskapliga, jämförande studier av företeelser i de nordiska länderna som är av gemensamt nordiskt intresse.
 • Inköp av litteratur eller kontorsutrustning till nordiska institutioner eller lärosäten med utpräglad nordisk inriktning.
 • 2018 har 100 år förflutit sedan Island uppnådde självstyrelse. Ansökningar som anknyter till detta jubileum välkomnas.

II. Under 2018 står 250.000 SEK till förfogande för främjandet av nordiskt konstnärligt utbyte.
III
Enskild person eller enskilda personer kan också ansöka om anslag för studieresor till annat nordiskt land. 
Letterstedtska föreningen

 

15 SEPT
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Anslag till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård. Inom svensk humanistisk forskning ges anslag främst till tryckning av färdigt och av sakkunnig granskat manuskript.
Kungliga stiftelser

 

15 SEPT 
Strokefonden - Forskningsbidrag

Projekten skall vara fokuserade på stroke. Patientnära forskning och rehabilitering är prioriterade.
STROKE-Riksförbundet

 

15 SEPT
Hemslöjden

Hemslöjdens stipendier kan sökas av både studenter och verksamma. Ansökningsperiod: 15 aug - 15 sept 2018.
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

 

15 SEPT 
Åhlén-stiftelsen
Anslag utdelas till forskning inom följande områden: Parkinsons sjukdom/ALS/Psykoser, framför allt schizofreni och bipolär sjukdom/ Demenssjukdomar/ Missbruk och beroende, dock inte alkoholsjukdom/ Perinatala hjärnskador. Ansökningstid 1 juli- 15 sept.
Åhlén-stiftelsen

 

15 SEPT
New Grant Program for the Study of Contemporary Japan in the Nordic Countries

 • Establishment of lectureships in contemporary Japanese Studies
 • Research grants for PhD candidates in contemporary Japanese Studies

Contemporary Japanese Studies are defined as fields within the humanities, social sciences, art, architecture, law, education and history, and the interdisciplinary study and research of various aspects of Japan, its society, history and culture with a view to deepening and enhancing an understanding of the country.
The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation

 

15 SEPT
Håkan Frisingers stipendiet 2018

Håkan Frisingers stipendium för transportmedelsforskning delas ut årligen och går till en person som gjort framstående forskningsinsatser inom nämnda område. Ni erbjuds härmed att komma med förslag på kandidat(er) till stipendiet.
Utlysning

 

 

15 SEPT
Forskningsstiftelserna - Förlängning av Browaldhstipendier, Wallanderstipendier, Hedeliusstipendier, Forskarutbyte och spridning

Stiftelserna har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia.  Ansökningsperiod: 10 aug  - 15 sept 2018.
Svenska Handelsbanken AB

 

15 SEPT 
Magnus Bergvalls Stiftelse

Anslag lämnas till vetenskapsmän/kvinnor och svenska vetenskapliga och kulturella institutioner inom områdena humaniora och samhällsvetenskap, naturvetenskap inklusive teknikvetenskap samt medicin. Med svenska vetenskapsmän avses personer med svenskt medborgarskap.
Magnus Bergvalls Stiftelse

 

15 SEPT
Systembolagets Alkoholforskningsråd

Anslag till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador.
CAN

 

15 SEPT 
Åke Wibergs Stiftelse

 • Anslag till medicinsk forskning genom anslag till självständiga gruppledare som disputerat under de senaste tio åren.
 • Anslag till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap genom mindre forskningsanslag och tryckningsbidrag samt ett årligt postdoktoralt stipendium.

Åke Wibergs Stiftelse

 

15 SEPT
Konkurrensverket -  Uppsatstävling

Uppsatstävling för studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på kandidat-, magister- och masternivå.
Konkurrensverket

 

15 SEPT 
The Abel Prize 2018

The Abel Prize recognizes outstanding scientific work in the field of mathematics, including mathematical aspects of computer science, mathematical physics, probability, numerical analysis and scientific computing, statistics, and also applications of mathematics in the sciences.
The Norwegian Academy of Science and Letters

 

15 SEPT
Sven Svenssons stiftelse

Bidrag till forskning inom svensk numismatik.
Sven Svenssons stiftelse

 

 

15 SEPT 
Diabetesfonden

Projektbidrag, för såväl grundforskning som klinisk patientnära forskning med tydlig diabetesrelevans, avseende diabetesforskning med hög vetenskaplig kvalitet.
Diabetesfonden
 

 

16 SEPT
Göteborg Energi - Tänk:Om

Stipendiet för hållbara idéer syftar till att boosta nytänkande idéer och projekt som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Alla som vill tänka om, tänka nytt och vara innovativa är välkomna att söka!
Göteborg Energi

 

17 SEPT
Alzheimerfonden - Vetenskaplig forskning

Behöriga att söka anslag är disputerade forskare vid universitet eller motsvarande läroanstalt samt doktorander som fullgjort halvtidskontroll. Ansökan ska vara inriktad på vetenskaplig forskning inom området Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
Alzheimerfonden

 

 

17 SEPT 
Centrum för idrottsforskning

Forskningsbidrag finns nu att söka från CIF för 2019: projektbidrag/ lönemedel till nydisputerade / bidrag till organisation, samverkan och nätverkande / projektbidrag i samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) med inriktning mot RF:s Strategi 2025.  Total summa att fördela inför 2019 är cirka 21 miljoner kronor.
Centrum för idrottsforskning

 

17 SEPT 
Sveriges geologiska undersöknings forskningsbidrag 2019

SGU utlyser medel för forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området.
SGU

 

19 SEPT
Erik Philip-Sörensens stiftelse

Anslag för genetisk forskning utdelas efter särskild ansökan till disputerade forskare eller forskargrupper i Sverige utan någon begränsning till universitet eller högskola. Ansökningsperiod: 19 juli–19 sept 2018.
Erik Philip-Sörensens stiftelse

 

20 SEPT
Jerringfonden

Jerringfonden stöder forskning inom vård, omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra hälsa och livssituation för barn och ungdomar med särskilda behov.
Jerringfonden

 

 

20 SEPT
Naturvårdsverket

Forskningsmedel ur Viltvårdsfonden för projekt som ska utveckla vetenskapligt baserad kunskap till stöd för en hållbar förvaltning av vilt som naturresurs. Forskningen kan vara naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig eller humanistisk.
Naturvårdsverket
 

 

21 SEPT
The J. O. Nauclér Memorial Foundation

Scholarships are granted for educational purposes or research. To qualify as an applicant, the following prerequisites must be fulfilled:

 • The education/research should lie within the areas of technology or economics and be related to the activities of the Perstorp Group
 • The costs of the education/research exceed the normal cost frame and cannot be covered by a national financial aid program for education (scholarships, loans)

Perstorp AB

 

 

26 SEPT 
L’Oréal Unesco For Women in Science-priset i Sverige 2019

Priset delas ut för att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar. Ansökningsperiod: 19 juni - 26 sept 2018.
Sveriges unga akademi
 

 

27 SEPT
The Schwarzman Scholars - A call for future leaders

The program  (Master’s of Global Affairs degree program at Tsinghua University) is open to candidates between the ages of 18 and 28 years old, regardless of nationality, who are proficient in English and have obtained an undergraduate degree or its equivalent. The mission is to build greater understanding between China and the rest of the world. 
Schwarzman Scholars

 

28 SEPT 
Stiftelsen Solstickan

Ett postdoc-bidrag inom området barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling. Postdoc-tjänstgöringen skall förläggas till annan institution än där avhandlingsarbetet utfördes.
UtlysningStiftelsen Solstickan

 

28 SEPT 
Cancer- och Allergifonden

Forskningsanslag - miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Behöriga att söka är forskare anställda eller anknutna till svenska universitet eller högskolor. Anslag är värda upp till SEK 500,000 och omfattar ett år. Ansökningsperiod: 6 aug - 28 sept 2018.
Cancer- och Allergifonden
 

 

30 SEPT
Handelsbefrämjandets utlandsstipendier för 2018

Stipendierna kan sökas av studerande eller examinerade företrädesvis vid Handelshögskolan i Göteborg eller Chalmers för studier och undersökningar som genomförs utomlands inom handelns område, särskilt inom parti- och detaljhandel.
Utlysning

 

 

30 SEPT 
Viking Olov Björk’s scholarship

A scholarship in applied biomaterial research of 275 000 SEK. The scholarship is to be given to a young researcher at a Nordic university who has shown scientific skills in the field and shown aptitude for leadership within the scientific field supported by the scholarship.
Utlysning

 

 

30 SEPT
Brandforsk

4 tematiska områden prioriteras:

 1. Innovativt brandskydd i det digitala samhället 
 2. Resilient brandskydd i ett systemperspektiv – är brandskyddsåtgärderna i balans?
 3. Brandsäkerhet i den hållbara utvecklingen – brandsäkerhetsmässiga utmaningar i omställningen till ett hållbart samhälle.
 4. Brandsäkerhet för en åldrande befolkning. Kvarboende och vård i hemmet – utmaningar och lösningar.

Brandforsk

 

30 SEPT 
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Anslag för vetenskaplig undersökning och beskrivning av fornlämningar inom Bohuslän och Dalsland samt till vård av sådana fornlämningar.
Stiftelsen Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

 

30 SEPT
Värme- och Kraftföreningen

VoK delar årligen ut stipendium för att uppmuntra studenter som väljer att genomföra sitt examensarbete inom de verksamhetsområden som ligger i föreningens intresse (energibranschen, skogsindustrin och övrig energiintensiv industri).
Värme- och Kraftföreningen

 

30 SEPT
Lars Salvius-föreningen

 • Projektbidrag - främst  för projekt som långsiktigt främjar den vetenskapliga eller populärvetenskapliga kommunikationsprocessen.
 • Stipendier - ges för redan utförda insatser och tilldelas fysiska personer som har en betydande skriftlig produktion, i huvudsak av vetenskaplig karaktär, och vilkas verk har använts, företrädesvis kopierats, vid universitet och högskolor.

Bonus Copyright Access

 

30 SEPT
Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik

Stipendier för universitetsstuderande med inriktning på mynt- och penninghistoria inklusive medaljkonst samt för resor för forskningsändamål inom ämnet numismatik.
Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik

 

 

30 SEPT
Riksförbundet Hjärtlungs forskningsfond

Forskningsfonden har som ändamål att stödja forskning som är bra för personer med hjärt- och lungsjukdom.
Riksförbundet Hjärtlung

 

1 OKT 
Stiftelsen Stig Thunes fond för vårdforskning inom området reumatiska sjukdomar

Stiftelsen vänder sig till oregistrerade doktorander med magisterexamen och registrerade doktorander. Vi välkomnar sökande från alla professioner inom området vård och rehabilitering vid reumatisk sjukdom. Forskningsprojektet ska ha vetenskaplig status. Brukarmedverkan är meriterande.
Reumatikerförbundet

 

1 OKT
Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet

Stiftelsen utlyser årligen stipendier för att främja vetenskaplig forskning rörande bruk och vanor inom svensk alkoholkultur.
Forskningen skall bedrivas inom svensk alkoholkultur med inriktning på traditioner, attityder och dryckesmönster. Även forskning inom exempelvis media, teknik- och tillverkningshistoria samt ekonomi och politik kan komma ifråga.
Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet

 

1 OKT 
Olu-Birgit Jeppsons fond för musikterapi

Stipendier för utbildning, vidareutbildning och forskning i musikterapi. Stipendierna kan sökas av musikterapistuderande eller examinerade musikterapeuter.
Kungl. Musikaliska akademien

 

 

1 OKT
Stipendier för musikforskning

Medel till musikforskning, dels i form av stipendier och priser, dels i form av stöd för studier utomlands och för projekt av mindre omfattning.
Kungl. Musikaliska akademien

 

 

1 OKT
HRFs hörselforskningsfond

Fonden stödjer medicinsk, beteendevetenskaplig och teknisk forskning kring hörselskadade och hörselskadades situation.
Hörselskadades Riksförbund

 

 

1 OKT 
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

IFAU delar ut medel till forskning om

 • arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt samt
 • effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet.

IFAU

 

 

1 OKT 
Skyltfonden – för trafiksäkerhet

Innovativa projekt som stärker trafiksäkerheten i vägtrafiken kan tilldelas medel.
Trafikverket

 

 

1 OKT
Centralförbundet för Socialt Arbete

Medel utdelas till forskning inom socialpolitikens område.
Centralförbundet för Socialt Arbete

 

 

1 OKT
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond - Forskningsbidrag

Fondens syfte är att främja klinisk forskning, speciellt cancerforskning med anknytning till Göteborgs Universitet. I första hand stöds forskningsprojekt som betraktas som lovande men ännu inte nått den tyngd som ger anslag från centrala fonder.
Stiftelsen Assar Gabrielssons Fond

 

 

1 OKT 
Folke Bernadotte Stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder

Huvudsaklig målgrupp för detta stöd är forskare och praktiker inom områdena vård, skola och omsorg. Det finns tre typer av stipendier du kan söka:  forskningsprojekt, reseanslag eller dokumentation.
Folke Bernadotte Stiftelsen

 

1 OKT 
Wenner-Gren stiftelsernas stipendier

 • Postdoktorsstipendier för utbildning i Sverige (utländska postdoktorer)
 • Gästforskarstipendier (vid svensk institution)
 • Sabbatsstipendier för forskning i utlandet (seniora forskare)
 • Resestipendier

Wenner-Gren stiftelserna

 

1 OKT
Prize for Regenerative Medicine & Cell Therapy

Entries can be made in the fields of regenerative medicine, cell therapy, gene therapy, immunotherapy as well as materials and tissue engineering. Every individual scientist who received his or her PhD|MD within the past 10 years may apply.
Sartorius

 

1 OKT 
Brottsofferfonden - Forskningsprojekt

Projekt som syftar till att öka kunskapen om brottsoffer och förbättra bemötandet och stödet till brottsoffer. Forskning kan bedrivas inom olika ämnesområden, till exempel kriminologi, sociologi, psykologi, socialt arbete, rättsvetenskap, ekonomi, media och medicin.
Brottsofferfonden

 

 

1 OKT
Estrid Ericsons Stiftelse

Stiftelsen har till ändamål att stödja vetenskaplig forskning och ungdoms utbildning. Enligt styrelsens nu gällande policy ges bidrag främst till forskning och utbildning inom områdena formgivning, konsthantverk, hantverk och industridesign.
Estrid Ericsons Stiftelse

 

1 OKT
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

Stiftelsen tar emot ansökan från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden. Ansökningsperiod: 15 aug - 1 okt.
Stiftelsen Lars Hiertas Minne

 

1 OKT 
Nordisk Kulturfond

Fonden uddeler støtte til nordiske projekter med kunst- eller kulturfagligt indhold. Nordisk relevans/Udvikling af kunst og kultur/Kvalitet i samarbejde.
Nordisk Kulturfond

 

 

2 OKT
Stiftelsen för Njursjuka

Stipendier till patientnära forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade.
Forskningsprojekten kan ha klinisk, medicinsk eller psykosocial karaktär.
Stiftelsen för Njursjuka

 

 

2 OKT 
VINNOVA - Visionsdriven hälsa

Projektbidrag. Innovationsdrivande visioner och samverkansformer för att lösa komplexa hälsoutmaningar.
VINNOVA
 

 

3 OKT
AFA Försäkring - Programmet Ung i arbetslivet

AFA Försäkring satsar nu 40 miljoner kronor i ett forskningsprogram för att bidra till att unga får en god och hälsosam start i arbetslivet.Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus.
AFA Försäkring

 

3 OKT 
Nordforsk

Call: Nordic Clinical Trial Projects on Paediatric Cancer Treatment
Nordforsk

 

15 OKT 
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond - Göteborgsstipendier för gästforskare

Syftet med stipendierna är att möjliggöra för i Göteborg verksam forskare att inbjuda kollega vid annat universitet utanför Sverige att vistas här under minst två månader.
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond 

 

15 OKT
Alfred Österlunds stiftelse

Understöd till medicinsk forskning inom områdena reumatologi, ortopedi, allergi, inflammation, medicinsk kemi, immunologi och mikrobiologi.
Alfred Österlunds stiftelse

 

15 OKT
John Hedins Stiftelse för Mariestad

Medel till studerande, nu eller tidigare folkbokförda i Mariestads kommun,som bedriver minst treårig eftergymnasial utbildning inom landet (universitet, högskola, eller motsvarande).
John Hedins Stiftelse 

 

 

15 OKT 
Stiftelsen Samariten

Stiftelsen delar årligen ut anslag till forskningsprojekt inom den medicinska barnsjukvården i form av forskningsbidrag samt forskningsstipendier om högst 3 månader. Ansökningstid:10 sept - 15 okt 2018.
UtlysningStiftelsen Samariten

 

30 OKT
Riksbankens Jubileumsfond - medel till forskning om global ojämlikhet

Årets utlysning fokuserar på social ojämlikhet (Social Inequality), men ingår i det bredare internationella forskningsprogrammet Global Issues – Integrating Different Perspectives, som syftar till att stimulera internationellt forskningssamarbete och skapa nya insikter om tänkta frågor av global relevans.
Volkswagensstiftung
Riksbankens Jubileumsfond

 

31 OKT 
GreenMatch

Scholarship for Students Actively Participating in Green Activities. In order to apply for this scholarship applicants are required to write an essay of 1,000 words. Topic: Describe a community service activity or initiative that you have participated in.
GreenMatch

 

31 OKT 
Scholarship for Women in Business

A scholarship worth £1,000 to women in business who have been studying at an undergraduate or postgraduate level, and have started their own company.
Market-Inspector

 

31 OKT
Expertvalet.se

5000 SEK scholarship for students with an interest in business and entrepreneurship!
Expertvalet.se

 

31 OKT 
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

Stiftelsen beviljar bidrag till i Sverige boende ungdoms utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell utbildningsanstalt.
Sökande skall vara under 25 år. Ansökningsperiod 1 sept - 31 okt.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

 

30 JUNI 2019
Brottsoffermyndigheten - Uppsatstävling

För att väcka intresse för brottsofferfrågor på universitet och högskolor har Brottsoffermyndigheten en uppsatstävling som heter "Brottsoffer i fokus". Tävlingen är öppen för studenter som skrivit en uppsats där brottsoffer är i centrum.
Brottsoffermyndigheten 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelsrådet

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till max 100 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelsrådet

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Therese Palmer|Sidan uppdaterades: 2018-07-10
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?