Bild
Biodiversitet
Alla SFO ingår i en långsiktig satsning som beslutades av regeringen 2009. Forskningsområdena utvecklar flervetenskaplig excellent forskning med syfte att ta fram ny kunskap till nytta för samhället.
Foto: Laila Östlund
Länkstig

Strategiska forskningsområden (SFO)

Göteborgs universitet är engagerat i sex nationella Strategiska forskningsområden. Göteborgs universitet har huvudansvaret för området Personcentrerad vård (GPCC) och samarbetar med flera andra lärosäten inom områdena Biodiversitet och Ekosystemtjänster (BECC), Klimatforskning (MERGE), Neurovetenskap (Multipark), Transport (STI) och Material (SIMS).

Satsning på strategiska forskningsområden

Regeringen beslutade 2009 om en långsiktig satsning på ett antal strategiska forskningsområden för att stimulera ny kunskapsutveckling och excellenta forskningsmiljöer. De utvärderades 2014/1015.

GPCC
Koordinator/föreståndare: Joakim Öhlén

BECC
GU-koordinator: Mats Björkman

MERGE
GU-koordinator: Mattias Hallquist.

MULTI-PARK
GU-koordinator: Morten Grötli

TRANSPORT (STI)
GU-koordinator: Johan Woxenius

MATERIAL (SIMS)
GU-koordinator: Peter Thomsen

Ekosystem
Foto: Foto: Mattias Hallquist

BECC

Med över 220 forskare från Göteborgs och Lunds universitet bedriver BECC – Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate – forskning inom de natur- och samhällsvetenskapliga områdena. Forskningen är av avgörande betydelse för att förstå hur markanvändning och klimatförändringar inverkar på biologisk mångfald och ekosystemtjänster på lokal, regional, nationell och global nivå. Fokusområden vid GU är kol- och kvävecykeln, biogeokemi, mark-vegetation-atmosfärs interaktioner, biologisk mångfald, vegetationsförändringar, miljöekonomi, styrmedel, klimatmodellering och klimatpåverkan på olika ekosystem. Vid GU koordineras BECC ihop med MERGE under forskningsområdet atmosfär-klimat-ekosystem (ACE).

Länk vidare till BEEC

MERGE

MERGE bedriver strategisk forskning om de globala och regionala klimatsystemen och arbetar med utveckling av avancerade lokala, regionala och globala klimatmodeller. Forskningen ska utgöra underlag till nationella och internationella bedömningar av åtgärder för att begränsa skadlig klimatpåverkan. Specifika fokusområden vid GU är bland annat betydelsen av vegetation och markanvändning för klimatmodellering, biogeokemiska kretslopp, regionalklimat och atmosfärskemi. Vid GU koordineras MERGE ihop med BECC under forskningsområdet atmosfär-klimat-ekosystem (ACE)

Länk vidare till MERGE

Transport

Transporter är en förutsättning för vår välfärd men bidrar också till flera samhällsproblem. I nära samarbete mellan GU och Chalmers bedriver SFO Transport forskning om transporteffektivitet, trafiksäkerhet och hållbara fordon och bränslen. Fenomenen studeras på individ-, företags- och samhällsnivå och bredden gör att de ca 200 forskarna återfinns på fem av GUs sju fakulteter och 12 av Chalmers 13 institutioner. GU bidrar framförallt inom området transporteffektivitet med fokus på godstransporter.

Länk vidare till Transport.