Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Samverkan och konflikt kring åtgärder mot våldsbejakande extremism

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 730 000
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

2014 tillsatte den svenska regeringen en ”nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism”.
Målsättningen var att främja åtgärder som motverkar att individer ”radikaliseras”, samt att erbjuda möjligheter till avhopp för dem som deltar i aktiviteter inom våldsbejakande miljöer. Utifrån samordnarens riktlinjer utvecklar svenska kommuner nu åtgärdsprogram för att motverka ungdomars radikalisering. Verksamheterna inbegriper en rad yrkesgrupper; från närpoliser, kuratorer och socialsekreterare till lärare, fritidsledare och ungdomsledare.
Syftet med detta projekt är att studera hur skola, socialförvaltning, polis och civilsamhällesaktörer gemensamt arbetar lokalt för att implementera den nationella samordnarens direktiv – och hur olika aktörer uppfattar och hanterar sin egen roll i denna verksamhet.

Fokus ligger på hur olika förståelser av uppdraget, intressen, lokala förutsättningar, organisationskulturer, målkonflikter och logiker påverkar organisationernas arbete.

De yrkesgrupper som samverkar i arbetet mot våldsbejakande extremism styrs av delvis olika intressen, målsättningar och organisationskulturer. Mötet dem emellan kan skapa såväl nydanande samarbetsformer som potentiella intressekonflikter. Det finns också en rad möjliga målkonflikter mellan det brottspreventiva arbetet och andra centrala samhälleliga
målsättningar för ungdomars sociala villkor och socialisering. Till exempel kan skolans uppdrag att värna yttrandefrihet och skapa tillitsfulla relationer lärare–elever komma i konflikt med insatser där lärare åläggs att föra vidare information om elever som uttrycker åsikter som tyder på radikalisering.

I projektet närstuderas lokala insatser mot ”våldsbejakande extremism” i tre svenska kommuner: Göteborg, Malmö och Örebro.

 

Forskare

Projektledare
Mattias Wahlström, GU, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Email: mattias.wahlstrom@socav.gu.se


Projektmedarbetare:

Magnus Wennerhag, Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper,  Email: magnus.wennerhag@sh.se
Jan Jämte, Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Email: jan.jamte@oru.se