Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Ett slumområde i utkanten av staden.
Länkstig

Projektet om urbanisering i subsahariska Afrika (SSA)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
9 110 664
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Statsvetenskapliga institutionen

Kort beskrivning

I det här projektet undersöks samhällsstyrning i storstäderna i Kenya, Tanzania och Zambia. Dessa tre låginkomstländer har en snabbt tilltagande urbanisering. Vi argumenterar för att variationen i samhällsstyrningen inte bara drivs av politiska institutioner utan även av sociala institutioner. Vi undersöker vilka effekter sociala och politiska institutioner har på samhällsstyrningens kvalitet och tillhandahållande av tjänster, och på ojämlikheter inom dessa baserat på traditionella maktstrukturer så som klass, etnicitet, kön, och geografiskt område.

Bakgrund

Snabb och oplanerad urban tillväxt skapar stora utmaningar för samhällsstyrningen, inte minst i Afrika söder om Sahara där urbaniseringen sker snabbare än i någon annan del av världen. Oplanerad eller dåligt hanterad urbanisering leder, tillsammans med ohållbara produktions- och konsumtionsmönster, till föroreningar och miljöförstöring. Den leder också till ojämlikhet när behövlig infrastruktur uteblir, eller när politiska beslut inte kan säkerställa att stadslivets fördelar fördelas lika. Urbana områden tenderar till exempel att vara mer ojämlika än landsbygdsområden.

Hundratals miljoner av världens fattiga lever under usla förhållanden i städer (FN 2015). När allt fler invånare i Afrikas länder flyttar till städerna blir samhällsstyrningen i stadsområden en nyckelutmaning. Trots detta är vetskapen om samhällsstyrning i förhållande till stadsområden mycket begränsad och i behov att ytterligare forskning.

Syfte

Projektet studerar samhällsstyrning i storstäderna i tre låginkomstländer med en snabbt växande urbanisering: Kenya, Tanzania och Zambia. Vi argumenterar för att variationen i samhällsstyrningen inte bara drivs av politiska institutioner utan även av sociala institutioner. Vi undersöker vilka effekter sociala och politiska institutioner har på samhällsstyrningens kvalitet och tillhandahållande av tjänster, och på ojämlikheter inom dessa baserat på traditionella maktstrukturer så som klass, etnicitet, kön, och geografiskt område.

Vi använder oss av ett flertal metoder som tillsammans bildar en konceptuell ram för att studera dessa relationer. Våra metoder inkluderar fokusgrupper, datorstödda opinionsundersökningar med inbäddade experiment, fördjupande fallstudier, och vårt index Local Governance Performance Index (LGPI), som är ett unikt, mångfacetterat och enkätbaserat mätinstrument utformat för att bedöma och jämföra styrning och tillhandahållande av tjänster på lokal nivå.

Local Governance Performance Index (LGPI)

Vi tillämpar hushållsundersökningar för att samla in data på både lokal och nationell nivå. Undersökningen består av frågor om medborgares engagemang på lokal och nationell nivå och deras erfarenheter av hälsa, utbildning, säkerhet, offentlig förvaltning och andra tjänster. Resultaten ger oss möjlighet att undersöka variationer mellan sektorer och på olika nivåer när det kommer till styrning och tillhandahållande av tjänster. 

Läs mer om LGPI-verktyget