Länkstig

PROG – Socialt arbete i förändring: Organisering, professionalisering och kunskapsbildning

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för Socialt arbete

Finansiär
Pågående och avslutade projekt finansierade av bland andra Vetenskapsrådet, Forte, Vinnova, Riksbankens Jubileumsfond, EU, AFA m. fl.

Kort beskrivning

Forskargruppen har sedan starten år 2004 samlat ett 40-tal forskare och doktorander, varav merparten är verksamma vid institutionen för socialt arbete men också vid andra institutioner vid Göteborgs universitet och andra lärosäten. Gruppen utgör en gemensam plattform för att bevaka och driva forskningsfrågor med utgångspunkt i förändringar inom, eller med relevans för, socialt arbete i offentlig, ideell eller privat regi, men även för människobehandlande organisationer och professioner i stort. I olika konstellationer, och med finansiering från bland andra Forte, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond, bedriver gruppens forskare projekt om t.ex. bakomliggande drivkrafter och orsaker till dessa förändringar, men även konsekvenser för brukare, yrkesverksamma, chefer och andra aktörer.

Forsknings- och avhandlingsprojekt

Genom åren har ett stort antal forsknings- och avhandlingsprojekt genomförts av forskare knutna till gruppen. Dessa projekt har i olika grad och med olika inriktningar berört en lång rad människobehandlande organisationer som socialtjänstens olika delar (försörjningsstöd, social barn- och ungdomsvård, äldreomsorg, funktionsnedsättning), hälso- och sjukvård (såväl psykatri som somatisk vård), Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, polisen, ideella organisationer m.fl. Förutom fokus på organisatoriska och/eller professionaliseringsaspekter, och med utgångspunkt i olika  teoretiska inriktningar, har flera projekt berört samverkan mellan olika verksamheter. Ett flertal projekt har rört effekter och implikationer av de senaste decenniernas politiska och förvaltningsmässiga förändringar i kölvattnet av New Public Management, men mer specifikt även berört medikalisering, marknadsorientering och privatisering, evidensbaserad praktik samt relationerna mellan forskning, kunskapsbildning och yrkespraktik.

Pågående forskningprojekt

 • Överbelastningens dilemma – Strategier för att hantera överbelastning inom socialtjänst, öppenpsykiatri och polis (Andreas Liljegren)
 • Den kommunala socialtjänsten som granskningsobjekt – om innebörd, användning och konsekvenser av öppna jämförelser (Staffan Johansson)
 • Hållbar samordning för kvalitet – hur koordinera styrning av socialtjänst och hälso- och sjukvård för sköra äldre personer (Stefan Szucs)
 • Chefssamverkan runt personer med psykiatriska funktionshinder (Andreas Liljegren)
 • Kommunala och privata arbetsmarknadsinsatser för långtidarbetslösa (Mikaela Starke)
 • Mellan röst och service – ideella organisationer i ett föränderligt välfärdssamhälle (Staffan Johansson)
 • Backsourcing – hur och varför offentliga organisationer återtar verksamhet i egen regi (Johan Berlin, Högskolan Väst)

Pågående avhandlingsarbeten

 • Motståndsrörelser bland socionomer, sjuksköterskor och andra välfärdsrealterade yrkesgrupper (Anna Ryan Bengtsson)
 • Emotioner och emotionshantering inom socialtjänsten (Fanny Holt)
 • Socionomkonsulter (Lowe Bergström)

Avslutade forskningsprojekt 

 • Lekmannastyre av professioner – en studie av lokal politisk styrning av kommunernas social baranvård (Staffan Höjer)
 • Akademisering i professionaliseringens tjänst – En studie av forskare och forskning inom vårdvetenskap, utbildningsvetenskap och socialt arbete (Peter Dellgran)
 • Köpt vård – villkor, aktörer och köpprocesser på den sociala barnavårdens marknad (Staffan Höjer)
 • Privatisering i professionaliseringens tjänst (Peter Dellgran)
 • Kommunala innovationer och långtidssjukskrivningar (Stefan Szucs)
 • Granskningskultur och handläggare inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (Katarina Hollertz)
 • Projektorganisering inom socialtjänsten (Staffan Johansson)

Avslutade avhandlingsprojekt

 • Teori och referenspraktik i samhällsvetenskaplig forskning (Daniel Uhnoo, nu verksam vid Örebro universitet)
 • Samverkan skola och socialtjänst (Anette Bolin, nu verksam vid Högskolan Väst)
 • Professionellt gränsarbete inom individ- och familjeomsorg (Andreas Liljegren)
 • Samverkan mellan BUP och socialtjänst (Camilla Blomqvist, nu socialchef i Stenungsunds kommun)
 • Professionaliseringen av kuratorer inom hälso- och sjukvård (Manuela Sjöström)
 • Socionomers yrkeskarriärer (Karin Kullberg, nu verksam vid Lunds universitet)
 • Sjukhuskuratorer och annan sjukvårdspersonal och barn i riskzon (Veronica Svärd, nu verksam vid Karolinska Institutet).
 • Sexualitet och funktionsnedsättning (Julia Bahner, nu verksam vid Lunds universitet)
 • Strategisk samverkan (Linda Mossberg, nu verksam vid Högskolan Väst)
 • Hälso- och sjukvårdskuratorns arbete (Elisabeth Sernbo)

Syfte

I forskargruppen ingår såväl professorer och andra seniora forskare som doktorander med ett gemensamt teoretiskt och forskningsmässigt intresse för att förena organisations-, professions- och kunskapsbildningsperspektiv på det sociala arbetets villkor, former, utförande, funktioner och betydelse, men även vad gäller andra typer av människobehandlande organisationer och professioner inom vård, skola och omsorg. Ambitionen är att utgöra en arena för kunskapsutbyte och stöd för deltagande forskare.

Sammankomster

Gruppen har 3-4 gemensamma sammankomster per termin. Förutom stående informationsrundor med nyheter, tips om konferenser, utlysningar av forskningsmedel, ny litteratur etc, presenteras vid dessa möten pågående eller avslutade forskningsprojekt eller publikationer. Preliminära analyser och resultat presenteras, manus under arbete och nya idéer till forskningsprojekt diskuteras. Återkommande inslag är också diskussioner kring aktuella frågor som rör socialt arbete eller social- och välfärdspolitik i stort, men även forskningsvillkor och forskningspolitiska strömningar. Samtliga sammankomster är öppna och kräver ingen förhandsanmälan.