Bild
Länkstig

Poolning av kapacitet i sjukvården

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 000 000
Projekttid
2017 - pågående
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Handelsbankens forskningsstiftelser

Kort beskrivning

Den svenska sjukvården har stora kapacitetsproblem när det gäller personalförsörjningen. Det är något som ofta hanteras med dyra externa bemanningstjänster. Projektet kommer att utforska hur kapacitetspoolning kan användas för att utnyttja den befintliga kapaciteten i systemet på ett effektivare sätt.

Genom att poola vårdkapacitet på en klinik, ett sjukhus eller i en region skapas potential för vinster i form av kortare köer, ökad servicegrad och ökad patientsäkerhet samt förbättrad arbetsmiljö. I den svenska sjukvården har man på vissa håll börjat arbeta med poolning av kapacitet, framför allt när det gäller sjuksköterskor och undersköterskor. Ett exempel på detta är enheten Bemanningsservice på Sahlgrenska sjukhuset. 

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla:

  • kunskap kring möjligheter och hinder för poolning av kapacitet i olika verksamheter och på olika systemnivåer i sjukvårdsystemet inom Västra Götalandsregionen samt vilka vinster som kan förväntas.
  • en konceptuell modell med principer och riktlinjer för hur man i praktiken implementerar pooler i sjukvårdssystem, och då mer specifikt i Västra Götalandsregionen.

Forskarna kommer att använda sig av metoder som intervjuer, en enkätstudie, modellering samt göra en fallstudie. Dessutom kommer man att genomföra en implementering av kapacitetspoolning på en klinik eller ett sjukhus för att testa resultaten som framkommit i studierna.

Medverkande forskare

Peter Rosén, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen
Björn Lantz, Biträdande professor, Chalmers

 

Publicerat

Staff pooling in healthcare systems – results from a mixed-methods study
Carina Fagefors, Björn Lantz, Peter Rosén, Levi Siljemyr

Creating Short-Term Volume Flexibility in Healthcare Capacity Management
Carina Fagefors, Björn Lantz, Peter Rosén