Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nationella prov i samhällskunskap

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2013 - pågående
Projektägare
Projektledare Anette Johansson

Kort beskrivning

Nationella prov i samhällskunskap åk 9 har funnits sedan 2013. Syftet med nationella prov är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper.

Skolverket har regeringens uppdrag att i samarbete med universitet och högskolor utarbeta och genomföra de nationella ämnesproven. Uppgiften att utarbeta nationella ämnesprovet i samhällskunskap för årskurs 9 ligger hos Göteborgs universitet.

Vid Göteborgs universitet har Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten ansvaret för utarbetande av provet i samhällskunskap. I det arbetet är många olika grupper engagerade. Lärare, forskare, lärarutbildare och elever medverkar på olika sätt i att utarbeta och utpröva lämpliga uppgifter för provet samtidigt som samarbetet med andra institutioner utvecklas i olika nätverk. På den här webbplatsen kommer information om det nationella ämnesprovet i samhällskunskap för årskurs 9 att publiceras fortlöpande.

Just nu är det stort fokus på de kommande digitala nationella proven som kommer att införas i skolorna. Mer information om detta finns på den här länken.

Vi är alltid intresserade att komma i kontakt med lärare, arbetslag eller skolor som arbetar med samhällskunskap och bedömning. Om du är intresserad av att delta i vårt arbete kontakta då Lotten Norlin, Petter Bergenstråle eller Anette Johansson. Se under flik ”Vill du medverka?”

Längst ned på denna sida finner du material (pdfer) till följande:

2013 Ämnesprov
2014 Exempeluppgifter

Enkät Np Sh 6
Enkät Np Sh 9
Länkar
Provrapporter

 

Aktuell information om provet 2020

Hittar du på den här länken

2020 Ämnesprov årskurs 9

Säkerhet

Skolverket har gjort en sida som går igenom säkerhetshanteringen vid proven: Hantera proven säkert.

De har även en checklista för hanteringen: Checklista för att förhindra spridning av nationella prov

Anpassning

Anpassning av nationella proven görs för elever med funktionsnedsättningar som inte är av tillfällig natur och elever med läs- och skrivsvårigheter. Provens förslutningar för öppnas tidigast på provdagens morgon, om det finns starka skäl, kan rektor besluta att öppna förslutningen dagen innan. Exempel på starkt skäl är att material behöver anpassas genom förstorad text.

Att en elev är i behov av förlängd tid eller raster är inte skäl nog att öppna förslutningen i förtid.

Det är rektor som beslutar om anpassning.

Exempel på anpassningar:

  • förlängd provtid
  • förstorad text
  • uppläsning av instruktioner och uppgifter
  • lässtöd genom att eleven kan lyssna på uppgiften inläst på cd/usb
  • uppdelning av delprovet på olika tillfällen
  • möjlighet att besvara frågor muntligt
  • skriva svar på dator (datorerna får ej vara anslutna till Internet och eleverna får inte ha möjlighet att kommunicera med varandra)

För ytterligare information, klicka på denna länk: Skolverket om anpassning

Bedömningsstöd i samhällskunskap

Bedömningstödet har arbetats fram av den grupp vid Göteborgs Universitet som gör de nationella proven i samhällskunskap. De har utarbetats i samarbete med många lärare och elever.

Stödet är relativt omfattande, och utgör både bedömningsstöd och bedömningsträning. Det kan med fördel användas i utveckling av skolornas bedömningsträning. Materialet har en inledning som förklarar upplägget.
Stödet i samhällskunskap liknar de bedömningsanvisningar som finns till nationella prov.

Utgångspunkter:

1. Autentiska elevsvar och bedömningsmallar finns, så att lärarna kan arbeta med bedömningar. Därefter finns förslag till bedömningar till alla elevsvar. Elevsvaren kan tryckas ut och användas vid lärarlagsträffar m.m.

2. Det är ett generellt bedömningsstöd avsett att stimulera användandet att öppna frågor i skolans undervisning, och se att dessa kan bedömas utifrån givna kunskapskrav.

Länk till bedömningsstödet i samhällskunskap

Kursplanen

Kursplanen i samhällskunskap inleds med en text som beskriver syftet med ämnet. Texten avslutas med en sammanfattning av vilka sex förmågor som skall utvecklas hos eleven.

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

• söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 

Efter detta följer ett centralt innehåll som anger vad som skall tas upp i undervisningen. Kursplanerna kompletteras med kunskapskrav i de olika ämnena. Kunskapskraven är konstruerade utifrån ämnets syfte och centrala innehåll.

De nationella ämnesproven i samhällskunskap innehåller uppgifter som prövar elevernas kunskaper mot detta kunskapskrav. Dessa ser något olika ut för åk 9 och för åk 6.

Genom att koppla en av syftestextens förmågor som skall utvecklas till ett kunskapskrav ser man hur eleven skall gestalta förmågan. Förmågan är alltså ämnesspecifikt uttryckt vilket gör att det är nödvändigt att utveckla förmågan inom ett ämnesinnehåll och inte på en generell nivå.

Varje uppgift i det nationella ämnesprovet tar sin grund i det centrala innehållet, använder en förmåga från syftestexten och prövas mot ett kunskapskrav. Enda undantaget från detta är när uppgiften berör en samhällsfråga. Dessa är till sin natur mer tids- och situationsbundna vilket gör att de inte alltid kan formuleras mot ett centralt innehåll.

Så här arbetar vi

Vi arbetar med ett prov i cirka 3 år, 2 år före det genomförs i skolorna och ca 1 år efteråt. Processen beskrivs nedan:

1. Uppgiftskonstruktion med förslag till bedömningsanvisning
Under hela året arbetar vi fram nya uppgifter som matchar olika delar av kunskapskravet. Under vissa perioder, till exempel innan större prövningar, är detta en huvuduppgift. Alla som arbetar med detta är eller har varit lärare i de aktuella åldrarna. En viktig del i denna process är att också parallellt arbeta med vilka bedömningsaspekter som är aktuella för den specifika uppgiften.

2. Utprövningar av uppgifter
Vi strävar efter att pröva en mängd uppgifter inom ett och samma område för att sedan se elevernas reaktioner på olika format och innehåll. Uppgifterna går inte att bedöma kvalitetsmässigt innan elever har mött dem! Vi gör sedan ett urval av vilka uppgifter vi ska arbeta vidare med. Vid större prövningar slumpar vi fram skolor i hela landet. Vid så kallade miniprövningar använder vi oss av de lärare/skolor som vi redan har etablerad kontakt med eller nya lärare/skolor som anmält intresse av att vara med via hemsida eller enkät.

3. Utveckling av bedömningsanvisningar
När vi sett elevsvar på de uppgifter vi väljer att fortsätta arbeta med är det relevant att gå vidare med bedömningsanvisningarna. Utifrån elevsvaren hittar vi ofta fler och andra kvaliteter jämfört med vad vi från början trott. Ofta behöver uppgiften justeras så att den blir mer precis och eventuella stödstrukturer kan komma till.

4. Utprövning av uppgifter och bedömningsanvisningar
När uppgiften och bedömningsanvisningarna är bearbetade efter en eller flera prövningar så går uppgifterna ut till prövning igen. Det är från denna prövning vi använder elevsvar till de bedömningsanvisningarna som medföljer proven. Efter denna prövning engagerar vi ett större antal lärare som får komma in till Göteborgs universitet för att både bedöma uppgifterna och att utveckla bedömningsanvisningarna.

5. Sammansättning av provuppgifter
Varje uppgift som bedöms vara aktuell för kommande prov har nu blivit prövad vid flera tillfällen. Genom utprövningarna har vi fått en mängd information om uppgiften, bland annat via olika statistiska metoder. När de uppgifter som skall vara med i provet har bestämts så engagerar vi återigen verksamma lärare som hjälper oss med kravgränssättningen.

6. Färdigställande av allt material
Det sista som händer innan vi lämnar ifrån oss materialet till Skolverket för tryck är att arbeta med tillhörande material såsom lärarinformation och att layouta materialet. Till arbetet med layout har vi särskilda medarbetare.

7. Bearbetning och analys
När provet är genomfört av eleverna och bedömt av lärare så får vi in hela elevlösningar (ca 600 stycken), resultatrapportering via webben samt lärarenkät. Dessa bearbetas och analyseras noggrant för att  erfarenheterna skall komma till användning i nästa års prov. Resultatrapporteringen via webben är mycket viktig för oss och där kan lärare också få provbetygen framräknade genom att mata in elevens resultat.

Vi har alltid tre parallella arbetsuppgifter igång:

  • Bearbeta och analysera det prov som under året genomförts i skolorna
  • Pröva uppgifter och  skriva bedömningsanvisningar till kommande års prov
  • Konstruktion av uppgifter nästkommande års prov

Vilka är vi?

Vi som arbetar med utformningen av de nationella proven i samhällskunskap tillhör institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.


Projektledare
Anette Johansson, tel. 031 786 2054, e-post

Biträdande projektledare
Arne Löfstedt Tel: 031-786 2056 e-post

Provansvarig år 9
Lotten Norlin Tel: 031-786 2264, e-post

Ansvarig bedömningsstöd år 6
Anders Hellqvist Tel: 031-786 6935, e-post

Digitalisering med inriktning nationella prov år 9 
Petter Bergenstråhle, e-post
 
Digitalisering med inriktning bedömningsstöd år 6 
Kjell-Erik Karlsson, e-post

Provkonstruktör nationella prov åk 9
Ida Rudell Tel: 031-786 2401, e-post
 

Provkonstruktörer
Vasilios Agorastos, Karin Gardell, Louise Norén, Sarah Korner
 

Skolverket har det övergripande ansvaret för alla nationella prov. Ansvarig för nationella ämnesprov i so-ämnena är


Cecilia Johansson, e-post
Skolverket,

Vill du medverka?

Vi behöver med jämna mellanrum hjälp av lärare i samhällskunskap, framförallt i åk 9, från hela landet för att utveckla nationella prov i samhällskunskap. Vill du vara en del av arbetet med att ta fram de nationella proven så är du välkommen att anmäla ditt intresse!

Vill du som lärare vara med i kommande utprövningar av provuppgifter?
Vid mindre utprövningar har vi behov av enskilda lärare/klasser som kan pröva ibland enskilda uppgifter och ibland ett häfte med några uppgifter.

År 9, anmäl intresse här.


Vill du skicka in enstaka uppgifter som du tycker skall vara med i de nationella proven så skicka in dem här.

Kontaktinformation

Nationella prov i samhällskunskap
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Box 300, 405 30 Göteborg

Leveransadress
Magasinsgatan 34

Besöksadress
Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25

Telefon och e-post
Projektledare
Anette Johansson
031 786 2054
anette.johansson.3@gu.se