Länkstig

LOV och personer med nedsatt beslutsförmåga: Ett biståndshandläggarperspektiv

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2018 - 2020
Projektägare
Institutionen för socialt arbete,

Kort beskrivning

Projektet fokuserar på hur biståndshandläggare i äldreomsorgen upplever och hanterar de krav och förväntningar de möter i samband med val av utförare i hemtjänsten för äldre personer med nedsatt beslutsförmåga, ofta till följd av demenssjukdom. Under det senaste årtiondet har utvecklingen inom svensk äldreomsorg dominerats av marknadisering och valfrihet, med tonvikt på kundval enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Baserat på resultat från tidigare forskning finns det anledning att tro att situationen för äldre hemtjänstmottagare med nedsatt beslutsförmåga är mycket utmanande i en äldreomsorg som betonar valfrihet och autonomi. Biståndshandläggare är nyckelaktörer i genomförandet av offentlig policy då de gör professionella bedömningar och fattar sina beslut efter eget skön baserade på aktuell lagstiftning och kommunala riktlinjer.

Projektets forskningsfrågor

  • Hur beskriver biståndshandläggarna förutsättningarna för äldre personer med nedsatt beslutsförmåga inom ramen för kundval i hemtjänsten?
  • Hur upplever de de olika förväntningar och krav de möter?
  •  Vilka strategier använder biståndshandläggarna och hur rättfärdigas dessa?

Studiens empiriska material består av sex fokusgruppsintervjuer med biståndshandläggare från fyra olika kommuner samt tre olika återföringsseminarier där våra preliminära analyser presenterades och diskuterades med anställda, brukarföreträdare, chefer och politiker i kommunernas äldreomsorg.

Vi kunde urskilja att biståndshandläggarna använde fyra olika strategier, i olika omfattning och varierande grad:

  • Lyssna på de anhöriga
  • Stötta personen att göra egna val
  • Använda kommunens icke-valsalternativ (den kommunala utföraren eller utförare enligt turordningslista)
  • Själv bedöma vilken utförare som är bäst för personen

Biståndshandläggarna rättfärdigade sitt handlande genom att referera till olika logiker: marknadslogik, förvaltningslogik och omsorgslogik. Samtidigt som de ställde sig frågan: Valfrihet för vem?
 

Kontakt

Anna Dunér, professor, institutionen för socialt arbete, e-post: anna.duner@socwork.gu.se

Gerd Gustafsson, universitetslektor, institutionen för socialt arbete