Bild
Omslagsillustration: "Fjädern och kniven". illustration av Kajsa Åkeflo
Omslagsillustration: "Fjädern och kniven" av Kajsa Åkeflo. Fjädern symboliserar sexuell hälsa och välbefinnande, och kniven en livshotande händelse, som att drabbas av cancer eller något annat allvarligt tillstånd som hotar existensen och hälsa.
Länkstig

Linda Åkeflo - Kvinnors hälsa efter bäckencancer förbättras genom sjuksköterskeledda mottagningar

Publicerad

Linda Åkeflo disputerade den 23 september på en avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet onkologi

Titeln på avhandlingen är: Radiotherapy-induced late effects among female pelvic cancer survivors - sexual health, wellbeing and impact of nurse-led interventions

Länk till avhandlingen
 

Bild
Linda Åkeflo är specialistsjuksköterska i onkologi, verksam vid BäckencancerRehabiliteringen, Verksamheten Onkologi, Sahlgrenska
Linda Åkeflo är specialistsjuksköterska i onkologi, verksam vid BäckencancerRehabiliteringen, Verksamheten Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kvinnors hälsa efter bäckencancer förbättras genom sjuksköterskeledda mottagningar

Allt fler överlever cancersjukdom tack vare tidig upptäckt och förbättrade behandlingsmetoder. Därmed ökar antalet individer som lever med seneffekter på grund av behandlingen. Det betyder att behandlingen som varit livräddande nu orsakat fysiska besvär som kan leda till livslånga sjukdomstillstånd som för vissa kan vara mycket handikappande och leda till social isolering, depression och ångest.

Linda Åkeflo är specialistsjuksköterska i onkologi och arbetar med rehabilitering av patienter som är botade från sin cancer och som genomgått strålbehandling mot bäckenområdet på grund av gynekologisk-, rektal- eller analcancer.

– Många kvinnor lider i det tysta av sexuell dysfunktion och vaginala förändringar, vilka är vanliga efter strålbehandling mot bäckenområdet. För att förebygga eller mildra utveckling av strålinducerade vaginala förändringar som till exempel sammanläkning och fibros, rekommenderas kvinnor egenvård med vaginalstavsterapi, berättar hon. Linda är verksam vid BäckencancerRehabiliteringen, Verksamheten Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Inom ramen för ett pågående kliniskt forskningsprojekt på BäckencancerRehabiliteringen, så erbjuds råd, stöd, behandling och uppföljning av strålinducerade seneffekter, via en sjuksköterskeledd mottagning. Hennes avhandlingsarbete utgår ifrån detta projekt och hon har bland annat studerat hur kvinnor upplever seneffekterna och vilken effekt deras projekt har för dessa kvinnors sexuella hälsa och välbefinnande.

Vaginala seneffekter och vaginalstavsterapi - ett tabubelagt område

– Jag har länge arbetat med den aktuella patientgruppen, och avsaknaden av systematisk information och rådgivning om vaginala seneffekter fångade mitt forskningsintresse. Det verkade vara ett tabubelagt område eller i alla fall svårt att prata om, så till viss del negligerades problematiken. Jag ville förstå hur kvinnor upplevde information och rådgivning och genomförande av vaginalstavsterapin.

I en av delstudierna studerades hur sexuell hälsa och välbefinnande var i en grupp som tidigare rapporterat sexuella övergrepp, jämfört med en grupp som inte rapporterat en sådan erfarenhet, och hur detta bland annat påverkat deras upplevelse av vaginalstavsterapin. I den gruppen ingick 570 kvinnor varav 62 (11%) av dessa rapporterade att de utsatts för sexuell kränkning eller övergrepp. 

Tidig, tydlig och samstämmig information från vården efterfrågas
Forskningsresultaten visar att de kvinnor som genomgått strålbehandling mot en cancer i bäckenområdet och som tagit del av interventionerna på den sjuksköterskeledda mottagningen rapporterar tydliga förbättringar i livskvalitet, sexuell hälsa, minskad ångest, depression och minskad vaginal smärta vid sex.

– Samtidig förbättring av tarmhälsan var tydligt associerat med ökad nöjdhet med sexuell hälsa och minskad ångestnivå. Vidare visade studien att kvinnor med svårigheter att fördra vaginalstavsterapi upplevde att de var oförberedda. Terapin var förknippad med psykologiska och praktiska hinder och kunde skapa ångest. Tidig, tydlig och samstämmig information från vården efterfrågades.

Resultatet i avhandlingen ger stöd till att utveckla sjuksköterskeledda mottagningar och rehabiliteringsmetoder med biopsykosocialt förhållningssätt för patienter som i efterförloppet drabbats av seneffekter.

Tidigare sexuella övergrepp påverkar den vaginala smärtan

Illustration kring sexuella övergrepp
Illustration av Alva Skog

Kvinnor som tidigare varit utsatta för sexuella övergrepp rapporterade depression och vaginal smärta i betydligt högre grad jämfört med bäckenstrålade kvinnor som rapporterade att de inte tidigare hade varit utsatta för övergrepp.

– Genom att identifiera kvinnorna med erfarenheter av sexuella övergrepp, kan dessa sedan i samband med och efter cancerbehandling erbjudas stöd för att undvika re-traumatisering. Att tidigt, tydligt och samstämmigt kommunicera förväntade möjliga vaginala seneffekter ökar möjligheten att vara förberedd för rekommenderad egenvård med vaginalstavsterapi.

Framtida studier behövs nu för att ytterligare evidensbasera omhändertagande, information och rådgivning före, under och efter cancerbehandling hos kvinnor både med och utan tidigare historia av sexuella övergrepp.

Hälsoaspekter hos kvinnor som behandlats för cancer i bäckenområdet
Hälsoaspekter hos kvinnor som behandlats för cancer i bäckenområdet, med och utan rapporterad historia av sexuell kränkning eller övergrepp i en populations-baserad kohort (570 studiedeltagare). För mer information se sidan 42 i avhandlingen.

Resultaten från studien kan användas till:

  • att utveckla det kliniska arbetet genom sjuksköterskeledda interventioner för kvinnor med bäckencancer. Individualiserad uppföljning med biopsykosocialt stöd och sexuell rådgivning skulle troligen vara till stor nytta även för patienter med andra diagnoser.
  • att identifiera de individer som har behov av stöd efter tidigare sexuella övergrepp eftersom sådana erfarenheter kan ha avgörande betydelse för hälsan under och efter en cancerbehandling.
  • att förbättra information och rådgivning gällande behandlingsinducerade vaginala förändringar och påverkad sexuell hälsa före, under och efter onkologisk behandling.

Text: Susanne Lj Westergren

INFORMATION OM DISPUTATIONEN

Huvudhandledare: Karin Bergmark
Bihandledare: Gail Dunberger, Eva Elmerstig, Gunnar Steineck
Opponent: Maria Larsson, Karlstads universitet, Karlstad
Betygsnämnd: Annika Strandell, Karin Ahlberg och Preben Kjölhede