Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

IHOPe - Personcentrerad vård på distans för sköra äldre

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2024
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Det övergripande syftet i IHOPe är att utvärdera och beskriva en personcentrerad e-hälsa intervention via telefon och en digital plattform för äldre sköra personer och deras personliga hälsoteam. Avsikten är att i ett tidigt skede kunna erbjuda en kostnadseffektiv intervention i syfte att förskjuta konsekvenserna av skörhet (nedsatt reservkapacitet till följd av åldrande). Projektet innefattar såväl en randomiserad kontrollerad utvärdering, en processutvärdering och en hälsoekonomisk utvärdering. Rekrytering sker från en akutmottagning och inkluderar personer screenade som sköra som blivit utskrivna direkt till hemmet. Specifikt förväntas projektet visa att interventionen kan förhindra inläggningar på sjukhus, leda till bibehållen eller förbättrad tilltro till egen förmåga samt vara kostnadseffektiv jämfört med kontrollgruppen.

Bakgrund

Forskningsprojektet IHOP-e, Personcentrerad nära vård vänder sig till sköra äldre personer över 75 år och syftar till att utvärdera och beskriva ett arbetssätt för personcentrerad nära vård via hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Sköra äldre personers behov av sammanhållen nära vård

Skörhet beskrivs som den åldrandeprocess vilken påverkar alla organsystem i kroppen och leder till minskad reservkapacitet. Det medför en ökad risk för nedsatt aktivitetsförmåga och påverkar hälsan vilket gör att sköra äldre riskerar att behöva ökad tillgång till öppen men framförallt slutenvård. Det finns god evidens för vikten av att identifiera personer som löper risk att drabbas av försämrad hälsa i ett tidigt skede för att erbjuda preventiva åtgärder. Screening av skörhet har visat sig vara ett effektivt sätt att göra detta. Dock får många sköra äldre personer inte tillgång till preventiva åtgärder samt fortsatt stöd och bedömning i den utsträckning de är i behov av. Detta till följd av att personer med komplexa vårdbehov faller mellan stolarna pga bristande samverkan mellan organisationer eller för att det saknas resurser för hälsofrämjande och förebyggande insatser. I linje med omställningen till nära vård finns behov av att utveckla och utvärdera arbetsformer som på ett enkelt sätt kan initiera hälsoplanering och facilitera team-samverkan med och för sköra äldre personer. En personcentrerad E-hälsa intervention bedöms därmed ha potential för att stödja samordning av vård med och för sköra äldre personer.

Personcentrerad vård och samverkan via e-hälsa

IHOP-e bygger på resultat från ett tidigare projekt ”Care4ourselves (C4)”  och personcentrerat stöd via telefon för personer med KOL och/eller kronisk hjärtsvikt där resultatet indikerar förstärkt tillit till egen förmåga (self-efficacy). Interventionen är dessutom en vidareutveckling av en nyligen avslutad studie där ett personcentrerat arbetssätt via telefonstöd och ehälsa f.n utvärderas (Protect), en central komponent är  samskapande av en personlig hälsoplan utifrån den äldre personens berättelse. Häri ingår också möjlighet till samverkan mellan den äldre personen (ev. närstående) och övriga andra aktörer såsom tex hemsjukvård i den digitala plattformen. Interventionen IHOP-e ämnar identifiera sköra äldre personers resurser och hälsorisker samt förstärka tilltro till egen förmåga att hantera vardagen.

Syfte

IHOP-e syftar till att utvärdera om en personcentrerad eHälsa intervention kan stärka självtillit och minska sjukhusinläggningar hos personer som screenats för skörhet. Studien innefattar också en process- och hälsoekonomisk utvärdering.

Metod

Studien består av två faser vilka också överlappar varandra. Faserna innefattar såväl en beskrivande, utforskande del som en randomiserad kontrollerad utvärdering.

Fas 1: Utveckla och testa genomförbarheten av en person-centrerad e-hälsa intervention och det metodologiska upplägget för att utvärdera denna. 

Fas2: Utvärdera effekten av och beskriva processen i en personcentrerad e-hälsa intervention. I fas 2 kommer dessutom en hälsoekonomisk utvärdering att genomföras.

Hemmaboende personer 75 år eller äldre som har screenats som sköra i samband med att de sökt vård påakutmottagning och skrivs ut direkt till hemmet kan inkluderas om de är skrivna inom Region Västragötaland.

Interventionen består av personcentrerade samtal via telefon med forskningssjuksköterska samt tillgång till en digitalplattform som är tillgänglig för den äldre personen samt de samarbetspartners den äldre önskar bjuda in (närstående, informella samt formella vård- och omsorgsgivare). Via den digitala plattformen formuleras en personlig hälsoplan som har utarbetats av den äldre personen och forskningssjuksköterskan. Hälsoplanen inkluderar personenens resurser, kapaciteter och hälsomål. Hälsoplanen samskapas av berörda partners och utgör därmed navet för fortsatt kommunikation och samverkan mellan äldre personen och de aktörer som hen valt att bjuda in. Hälsoplanen revideras löpande enligt överenskomna tidsintervall.  

Förväntat resultat

Personcentrerad e-Hälsa via hälsofrämjande och förebyggande insatser för sköra äldre personer kan förhindra inläggningar på sjukhus, leda till bibehållen eller förbättrad tilltro till egen förmåga, bibehållen aktivitetsförmåga samt vara kostnadseffektiv. Resultaten förväntas även bidra till ökad kunskap om äldre personers faktiska möjligheter till partnerskap i vård och omsorg.

Forskargrupp

Inger Ekman xekmin

Emmelie Barenfeld xbarem

Anna Clara Collén

Anna Dunér

Zahra Ebrahimi xebrza

Andreas Fors xforsz

Eva Fredholm (patient medforskare)

Joanne Fuller xfujoa

Hanna Gyllensten xgylha

Birgitta Krantz (patient medforskare)

Patricia Olaya Contreras xolapa

Karl Swedberg xsweka

Katarina Wilhelmsson

Mahboubeh Goudarzi (forskningssjuksköterska)