Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Idrottsrelaterade hjärtstopp

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

Finansiär
ALF-medel Mats Börjesson

Kort beskrivning

Projektet genomförs vid Sahlgrenska akademin och använder sig av Svenska hjärt- och lungräddningsregistret för att studera idrottsrelaterade hjärtstopp jämfört med icke-idrottsrelaterade hjärtstopp. Forskare vid Centrum för hälsa och prestation deltar i detta projekt. Vår forskargrupp har visat att överlevnaden för hjärtstopp i anslutning till fysisk aktivitet är klart högre jämfört med övriga hjärtstopp utanför sjukhus. Orsakerna till denna skillnad är ej fullständigt utforskade. Projektet kan ge bättre förutsättningar att identifiera riskindivider samt riskstratifiera deltagare inför motionslopp men också för att ge råd om fysisk aktivitet till patienter utifrån deras förutsättningar. Vidare kan resultaten påverka det akuta handläggandet av hjärtstopp och bidra till ökad medvetenhet hos allmänheten och på så sätt öka överlevnaden.

Bakgrund

Regelbunden fysisk aktivitet har flera positiva effekter på hjärtkärlsjukdom och dödlighet men risken att drabbas av hjärtstopp är förhöjd under intensiv fysiska aktivitet. Vår forskargrupp har tidigare kunnat visa att överlevnaden för hjärtstopp i anslutning till fysisk aktivutet är klart högre jämfört med övriga hjärtstopp utanför sjukhus. Orsakerna till denna höga överlevnad är ännu ej fullständigt utforskade och få studier har undersökt bakom liggande sjukdomsmekanismer hos överlevare av hjärtstopp i anslutning till fysisk aktivitet.

Målsättning

  • Att bland överlevarna av hjärtstopp i anslutning till fysisk aktivitet identifiera hur stor andel som genomgår kranskärlsröntgen.
  • Att jämföra hjärtstopp i anslutning till fysisk aktivitet med de som sker utan anslutning till fysisk aktivitet, avseende kön, ålder, sjukdomsmönster och underliggande orsak till hjärtstoppet utifrån resultat från kranskärlsröntgen, EKG och hjärtultraljud.
  • Att beskriva samsjuklighet för personer som överlevt hjärtstopp vid fysisk aktivitet och jämföra med de som drabbats av hjärtstopp utan anslutning till fysisk aktivitet.

Arbetsplan

Vi avser att genom Svenska hjärt- och lungräddningsregistret identifiera samtliga hjärtstopp som rapporterats utanför sjukhus och utanför hemmet under 2011-2014 samt 2016-2018. Utifrån denna cohort selekteras hjärtstopp som skett i anslutning till FA utifrån definitionen: "hjärtstopp vilket inträffat under eller upp till en timme efter avslutad fysisk aktivitet". Därefter sker en samkörning med data ur SWEDEHEART-registret, vilket inkluderar uppgifter om tidigare sjukdomshistorik, EKG, och resultat av kranskärlsröntgen. Projektet genomförs vid Sahlgrenska akademin och forskare vid Centrum för hälsa och prestation deltar, med Mats Börjesson som huvudhandledare i doktorandprojekt för Matilda Frisk Torell.

Betydelse

Få studier har studerat överlevare av hjärtstopp i anslutning till fysisk aktivitet och det är idag relativt okänt varför dessa patienter överlever i högre utsträckning. Om förekomst och utbredning av kranskärlssjukdom i denna grupp skiljer sig från patienter som drabbas utan relation till fysisk aktivitet, finns i så fall potential att bättre designa förebyggande åtgärder för att förhindra att hjärtstopp sker under fysisk aktivitet och finns det möjligheter att ytterligare optimera omhändertagandet av dessa patienter?

Med kunskap från detta projekt kan vi få bättre verktyg och förutsättningar för att identifiera risk individer samt riskstratifiera deltagare inför olika motionslopp men också för att kunna ge individualiserade råd om fysisk aktivitet till patie nter utifrån deras förutsättningar och underliggande sjukdomar. Vidare kan resultaten komma att påverka det akuta handläggandet av hjärtstopp i samband med fysisk aktivitet och bidra till ökad medvetenhet hos allmänheten för att på så vis bidra till ökad överlevnad.

Interna:

  • Professor Mats Börjesson,
  • Doktorand Matilda Frisk Torell.

Externa:

  • Professor Johan Herlitz (Högskolan i Borås)
  • Andreas Claessson (Karolinska Institutet)

Anneli Strömsöe (Uppsala universitet).