Länkstig

Hur intention att sluta och personalomsättning interagerar med organisatoriska krav och resurser, arbetsengagemang, lärande och hälsa

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
768248
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Hög personalomsättning bland vårdpersonal innebär stora samhällsekonomiska kostnader. Tidigare forskning pekar på att arbetsplatsfaktorer spelar stor roll för hög personalomsättning inom vården. Jobb-Krav-Resursmodellen har potential att ge ökad förståelse för hur samspelet mellan specifika krav i och resurser vid vårdarbetsplatser bidrar till personalomsättning. Syftet med projektet är att studera hur organistoriska krav och resurser, arbetsengagemang, arbetsrelaterad hälsa (utmattning, arbetsförmåga och sjukskrivning) och intention att sluta interagerar och hur detta predicerar under- och sjuksköterskors intention att sluta och att faktiskt avsluta sin anställning. Projektet analyserar data från en kohort med vårdpersonal samt intervjuer med vårdpersonal som faktiskt har slutat.

Forskare

Projektledare: Andrea Eriksson, KTH, Avdelningen för Ergonomi, andrea4@kth.se

Projektmedarbetare:
Lotta Dellve, GU, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Email: lotta.dellve@socav.gu.se

Göran Jutengren, Högskolan i Borås, Sektionen för arbetsliv och välfärd, Email: goran.jutengren@hb.se

Ellen Jaldestad, doktorand, KTH, Avdelningen för Ergonomi,  Email: ellkar@kth.se