Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Hem och (dis)kontinuitet: Familjehem för barn med migrationsbakgrund (HoMi)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
NORCE
Projektets storlek
12 miljoner SEK
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete/ NORCE Research (Norge).

Finansiär
Norges forskningsråd (NFR)

Kort beskrivning

Som en följd av globalisering och ökad migration ökar också antalet barn med migrationsbakgrund som placeras i familjehem i många europeiska länder. Samtidigt saknas kunskap om de specifika behov dessa barn kan ha. Det övergripande syftet med projektet är att söka kunskap om familjehemsplaceringar för barn och unga med migrationsbakgrund, för att utforma familjehemsvården så att den på bästa sätt kan bidra till placerade barns och ungas positiva livssituation och framtida utveckling.

I projektet studeras policydokument men också erfarenheter och synpunkter från beslutsfattare, socialarbetare, familjehemsföräldrar samt barn och unga med migrationsbakgrund som är eller har varit placerade i familjehem, för att erhålla kunskap om vad som kan bidra till en god familjehemsvård anpassad efter placerade barns och ungas behov.

Bakgrund

Som en följd av globalisering och ökad migration ökar också antalet barn med migrationsbakgrund som placeras i familjehem i många europeiska länder. Samtidigt saknas kunskap om de specifika behov dessa barn kan ha.

 

Syfte

Forskningsprojektet har fokus på hur dagens familjehemsvård möter barn med migrationsbakgrund och deras behov. Mer specifikt är syftet att öka deltagandet/delaktigheten och förbättra välbefinnandet för barn med migrationsbakgrund som är placerade i familjehemsvård. Med barn med migrationsbakgrund menar vi personer under 18 år, vars föräldrar migrerat eller som själva migrerat ensamma eller tillsammans med omsorgspersoner/föräldrar, av annan anledning än på grund av arbete.

 


Frågeställningar

-Hur formuleras tankar om kontinuitet för barn i familjehem i nationella policydokument om för barn och unga som placeras inom familjehemsvården i Norge, Sverige, Danmark, England, Irland och Skottland? (Delstudie 1)

-Hur beaktas kontinuitet i vården för barn med migrationsbakgrund placerade i familjehem i bedömningar av, och beslut om, vad som är ”barns bästa”? Hur ser socialsekreterare/familjehemssekreterare, samt unga som tidigare har varit familjehemsplacerade, på hur aspekter av kulturell kontinuitet beaktas då barn och unga matchas med familjehem inför en placering? (Delstudie 2)

-Hur ser placerade barn och unga, samt deras familjehemsföräldrar, på begrepp som hemkänsla  och tillhörighet? Hur förhandlas kontinuitet i vården då barn, unga och familjehemsföräldrar rör sig mellan det förflutna, det närvarande/nuvarande och framtiden? Hur konstrueras begrepp som hemkänsla och tillhörighet ? (Delstudie 3)

-Inom ramen för kontinuitet i vården – hur kan begreppet kulturell tillhörighet förstås, och vilka konsekvenser kan denna förståelse få för nationella handlingsprogram och för det praktiska sociala arbetet inom familjehemsvården? (Delstudie 4)

 

Projektets genomförande

Projektet är indelat i fyra delstudier.

Delstudie 1:  I delstudie 1 är fokus på hur olika europeiska välfärdssystem förhåller sig till den ökade mångfalden gällande barn och familjer, genom att studera policydokument för familjehemsvård i sex olika länder. Institutionella dokument från sex  länder - Norge, Sverige, Danmark, England, Irland och Skottland - kommer att analyseras och jämföras för att lyfta fram strukturella likheter och skillnader som kan ha betydelse för barns och ungas livssituation vid placeringar i familjehemsvård.

 

I delstudie 2 och 3 är beslutsprocesser samt familjehemsvård i Norge och i Sverige i fokus.

 

Delstudie 2: I delstudie 2 genomförs fördjupade studier av beslutsprocesser i Norge och Sverige. Syftet är att belysa hur socialarbetare och unga med migrationsbakgrund, som tidigare bott i familjehem, uppfattar hur hänsyn tas till kulturell bakgrund när barn blir matchade med familjehem. Syftet är också att belysa hur  ”kontinuitet i vård/omsorg”, beaktas i bedömningar av, och beslut om, vad som är ”barns bästa” för barn med migrationsbakgrund placerade i familjehem. I denna delstudie kommer vinjettbaserade fokusgrupper och individuella intervjuer genomföras

 

Delstudie 3: Genom att följa samma kohort av familjehemsplacerade barn och familjehemsföräldrar under tre år kommer projektets delstudie 3 att ge insikt i familjehemsvården ur ett längre perspektiv. Fokus är här på vad som kan bidra till en känsla av att höra till – att känna sig ”hemma”. I studien söker vi kunskap om placerade barns och familjehemsföräldrars egna erfarenheter av hur de navigerar i det förflutna, i nutid och framtid, när de tillsammans skapar upplevelsen av ett ”hem”. Narrativa intervjuer med stöd av fotografier kommer genomföras med familjehemsföräldrar och placerade barn och unga.

 

Delstudie 4: Denna avslutande delstudie syftar till att utveckla en konceptuell ram för ”kulturell kontinuitet”, vidareutveckla den teoretiska ramen för vad som kan känneteckna ”hem” och ”hemkänsla”, samt utveckla information som kan ge beslutsfattare och praktiker goda förutsättningar för att ge placerade barn och unga med migrationsbakgrund en väl utvecklad familjehemsvård.


 

Deltagare

Sverige

Ingrid Höjer, Göteborgs universitet
Elin Hultman, Göteborgs universitet
Åsa Söderqvist, Linnéuniversitetet

Norge

Projektet leds av NORCE research
Milfrid Tonheim (projektledare)
Marte K. Fylkesnes
Øyvind S. Tefre
Ragnhild Hollekim