Länkstig

Fysisk aktivitet och stillasittande med multipla accelerometrar – samverkansforskning i det nationella SCAPIS-projektet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

Kort beskrivning

Stillasittande är ett växande problem kopplat till risk att utveckla olika vällevnadssjukdomar. Projektet studerar hur väl vi kan fånga stillasittande liksom olika komponenter av den fysisk aktiviteten med accelerometrar på höften jämfört mot låret och vad det innebär för sambandet med hälsa. Projektet är en samverkan mellan forskare från olika läroverk inom det nationella SCAPIS-projektet, där målet är att applicera den vunna kunskapen till forskningen om stillasittande och fysisk aktivitet i SCAPIS-projektet. Det koordineras från Centrum för hälsa och prestationsutveckling vid Göteborgs universitet.

Stillasittande och fysisk aktivitet mäts idag med en accelerometer på höften, låret eller handleden. Målet med samtliga placeringar är att fånga beteendet så bra som möjligt. Dock fångar dessa placeringar lite olika komponenter av beteendet. Den valigaste placeringen i klinisk och epidemiologisk forskning är höften, inkluisve det nationella SCAPIS-projektet med 30 000 deltagare från hela Sverige. I detta projekt inkluderade några av samarbetsparterna placering även på låret på sammanlagt 8 000 deltagare. Låret är det bästa placeringen för att fastställa kroppspositionerna sitta och stå. Därmed kan placeringen utgöra referens för stillasittande.

Syftet med projektet är att avgöra hur väl placeringen på höften kan fastställa stillasittande liksom kroppsposition och vad det betyder för sambandet med olika grundläggande hälsomarkörer och sedan applicera denna kusnkap på alla 30 000 deltagare för undersöka betydelsen av stillasittande versus övriga komponenter av den fysiska aktiviteten.

Projektet är en samverkan mellan forskare från olika läroverk i det nationella SCAPIS-projektet och koordineras från forskningsmiljön Centrum för hälsa och prestation vid Göteborgs universitet.

Interna:

  • Docent Daniel Arvidsson
  • Professor Mats Börjesson,
  • Doktorand Jonatan Fridolfsson.

Externa:

  • Docent Örjan Ekblom och docent Elin Ekblom-Bak (Gymnastik- och idrottshögskolan)
  • Lektor Peter Palm och postdok Pasan Hettiarachchi (Uppsala Universitet)
  • Docent Patrik Wennberg och postdok Frida Bergman (Umeå Universitet)