Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fysisk aktivitet och livskvalitet hos barn med medfödda hjärtfel av olika svårighetsgrader – en nationell uppföljningsstudie

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

Kort beskrivning

Projektet undersöker fysksk aktivitet med accelerometer och livskvalitet med Kidscreen hos barn 6-18 år med medfödda hjärtfel och matchade friska kontroller. Det är en nationell, interdisciplinär samverkan mellan universitetssjukhusen och Göteborgs universitet och genomförs inom miljön för Centrum för hälsa och prestation i samarbete med forskare vid Drottning Silvias barm och ungdomssjukhus. Tidigare forskning visar inte på några tydliga skillnader i fysisk aktivitet. Detta kan bero på mätfel i den metod som använts. Detta projekt tillämpar förbättrad metod med hypotesen att tydligare skillnader kommer att kunna visas beroende på svårighetsgrad av hjärtfel och jämfört mot kontrollerna.

I Sverige föds ungefär 1000 barn varje år med medfödda hjärtfel och förbättrade behandlingsresultat medför idag överlevnadsgrad med nya patientgrupper. Dessa patienter är särskilt utsatta för ytterligare risk för framtida sjukdom. En riskfaktor kan vara lägre nivå av fysisk aktivitet beroende på hjärtfeletssvårighetsgrad. Dock har inte tidigare forskning visat på några tydliga skillnader beroende på hjärtfelets svårighetsgrad eller jämfört mot kontrollgrupp. Vår forskargrupp har visat att den metod som använts för objektiv mätning av fysisk aktivitet uppvisar flera mätfel, vilket skulle kunna orsaka uteblivna skillnader då variationen i fysisk aktivitet inte fångas. Vi har nu förbättrat denna metod.

Syftet med projektet är att undersöka fysisk aktivitet och livskvalitet hos barn 6-18 år med medfödda hjärtfel och hos friska kontroller. Projektet är en nationell samverkan mellan universitetssjukhusen i Sverige och Göteborgs universitet och genomförs inom miljön för Centrum för hälsa och prestation i samarbete med forskare vid Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus. Fysisk aktivitet fastställs med accelerometer där utfallet jämförs mellan vår nya metod (Frequency Extended Method, FEM) och tidigare metod (ActiGraph) och livskvalitet med det validerade frågeformuläret Kidsscreen. Hjärtfelen delas in i lindriga (ex. förmaks- eller kammarseptumdefekt), måttligt svåra (ex. valvulär aortastenos, Fallots anomali) och svåra (enkammarhjärta, pulmonalatresi). Kontroller matchas för ålder, kön och geografi. Projektet startade 2019 och datainsamling är pågående. Preliminära resultat från en substudie visar att vår nya metod fångar mönster som inte tidigare metod kunde fånga. Resultatet av projektet kan vara ett incitament för barnhjärtvården att verkligen främja ökad fysisk aktivitet hos barn med medfödda hjärtfel liksom att genomföra interventionsforskning.

Deltagare

  • Docent Daniel Arvidsson
  • Professor Mats Börjesson,
  • Doktorand Jonatan Fridolfsson,
  • Masterstudent Pia Skovdahl,
  • Professor Jan Sunnegårdh och
  • Doktorand Cecilia Kjellberg-Olofsson
  • Docent Sandra Buratti.