Bild
Länkstig

Clara läste religionsvetenskap och jobbar med demokratifrågor

Clara Lebedinski Arfvidson studerade religionsvetenskap med målet att jobba med demokratifrågor. Hennes karriär har gått via Segerstedtinstitutet till att jobba som både demokratiutvecklare och analytiker. Idag jobbar hon som utvecklingsledare i Göteborg stad. Följ ditt intresse men var taktisk, är hennes råd till blivande studenter.

Hej Clara,

Berätta om arbetslivet efter studierna?

– Jag tog en kandidat i religionsvetenskap år 2015 och fick efter det jobb på Segerstedtinstitutet – ett nationellt resurscentrum med uppdrag att bidra till ökad kunskap kring förebyggande arbete mot våldsbejakande ideologier och strukturer. Efter ett år påbörjade jag en master i kulturstudier och flyttade efter det till Härnösand för att jobba som demokratiutvecklare i nästan två år. Jag har även jobbat som analytiker på Borås stads säkerhetsavdelning (CKS – centrum för kunskap och säkerhet) men bytte nyligen till ett jobb i Göteborg stad. Idag jobbar jag som utvecklingsledare på Socialförvaltning Centrum med stadsövergripande uppdrag.

 

Vad har varit dina arbetsuppgifter?

– Mina tre jobb, demokratiutvecklare, analytiker och utvecklingsledare liknar varandra men har lite olika inriktning. Demokratiutvecklare var en tjänst som skapades genom ett politiskt beslut och jag hade stor möjlighet att forma tjänsten själv. Under mina studier intresserade jag mig mycket för mänskliga rättigheter så det blev huvudfokus för mig i arbetet. Jag jobbade mycket med barnkonventionen i form av  implementeringen av den i kommunen. Eftersom den precis hade blivit lag när jag började jobba behövde vi fråga oss: Vad är det vi behöver göra? Hur ska vi göra det och varför? Arbetet blev både strategiskt och projektledande. När man jobbar i en liten kommun får man ofta göra allt. Vilket är bra, för man lär sig oerhört mycket på det. 

– I rollen som analytiker i Borås stad arbetade jag med att ta fram en lägesbild över prostitution och människohandel i staden. Jag gjorde också en utvärdering av en metodhandbok mot hedersvåld och förtryck. Som utvecklingsledare på socialförvaltning Centrum i Göteborg arbetar jag med stadsövergripande kunskapsstöd och utveckling. Vi tar fram olika kunskapsunderlag och gör utredningar av olika frågor kopplade till socialtjänsten i Göteborgs Stad. Arbetet är uppdragsbaserat, vilket gör att man får arbeta med de uppdrag som kommer in – och det kan vara väldigt olika saker! Allt från utvärderingar till processledning. Man lär sig mycket i jobbet och utvecklas ständigt.

Hur hamnade du där du är idag?

– Mycket på grund av det jag har intresserat mig för i min utbildning. Jag började att studera religionsvetenskap som är ett väldigt brett ämne och valde att sätta ihop en egen kandidatexamen. Religionsvetenskap var mitt huvudämne men jag lade även till kurser genusvetenskap och konflikthantering för att bredda mig inom området. Jag intresserar mig för olika typer av demokratifrågor och strukturer som möjliggör eller omöjliggör ett jämlikt samhälle det är något som är genomgående i både mina studier och mina olika tjänster.

– Jag har också varit lite taktisk. Jag skrev min kandidatuppsats 2015, när Islamiska staten var väldigt aktuell. Min kandidatuppsats handlade om IS och deras propaganda. Den väckte intresse och genererade ett jobb på Segerstedtinstitutet. Min masteruppsats handlade om IS-återvändarna, om hur kommunala tjänstemän inom framför allt socialtjänsten, skapade sig en bild av återvändare. Det var ett arbete om mänskliga rättigheter och demokrati vilket bidrog till att jag fick jobbet som demokratiutvecklare och senare som utvecklingsledare på min nuvarande arbetsplats.

Finns det något särskilt från dina studier som varit användbart i ditt yrkesliv?

– Att få förståelse för hur komplexa människor är; att det inte finns en sanning och att människor inte är galna bara för att de tror på någonting, vare sig det är en modest eller extrem tro. Förståelsen för den typen av komplexitet har varit till stor nytta för att kunna ta sig an svåra frågor, både i yrkeslivet och privat. I min utbildning fick jag verktyg att förstå världen och kunna ta mig an frågor och problem med ett annat förhållningssätt än jag hade tidigare

– Den religionsvetenskapliga kunskapen är min grund i allt jag gör. Många teorier som används för att förstå religion kan användas för att förstå även andra processer. Det gäller att lära sig applicera det man lärt sig på andra saker. När jag sökt jobb som intresserat mig har jag jobbat mycket med hur jag skriver fram min kunskap. I mitt CV förklarar och formulerar jag tydligt vad religionsvetenskap är för någonting: Ett tvärvetenskapligt ämne som innehåller både beteende, sociologi och historia och att man får en bredd. Det är den bredden man får jobb på om man lyckas att förklara den.

Vad har varit det bästa/svåraste/bästa?

– Jag tycker att det har varit roligt rätt igenom, annars hade jag inte fortsatt med det. Det mest omvälvande var att jag lärde mig byta perspektiv. Vägen till mina jobb har inte varit helt rak men det har varit intressestyrt, när jag ser tillbaka känns det logiskt.

Har du några tips eller råd till våra nuvarande och presumtiva studenter?

– Du ska göra det du tycker är kul och intressant, men är du intresserad av ett jobb så kan du även tänka lite taktiskt. Ställ dig frågan: Vart kan jag använda min kunskap? Vill du jobba på ett museum så kan du till exempel skriva en uppsats som är kopplad till museiverksamhet.

– Religionsvetenskap är ett ämne som är ständigt aktuellt, där kunskap efterfrågas och behövs. Det finns alla möjligheter att läsa religionsvetenskap och få ett jobb men du måste försöka hitta kopplingar och välja hur du nischar dig. Scanna av vad som efterfrågas och gör en omvärldsanalys innan du bestämmer dig för ditt uppsatsämne eller praktikplats.

Text: Hanna Erlingson