Länkstig

Avhandlingsprojekt: Alienerad kärlek: En teori om individualiseringens sociala materialitet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

I mitt avhandlingsprojekt undrar jag hur kärlek – definierat som ett grundläggande socialt och materiellt behov – villkoras i en social kontext där individens autonomi, självständighet och självförverkligande sanktioneras. Specifikt det svenska samhället står i centrum, på grund av den höga andelen ensamstående hushåll och statusen i World Values Survey som ”världens mest individualiserade land”. Vad karakteriserar kärlekspraktiker i denna kontext, och hur formar dessa praktiker oss som älskande subjekt? Vad är relationen mellan autonomi och gemenskap; självständighet och solidaritet; självförverkligande och självuppoffring?

Inspirerad av feministisk-materialistiska teorier om kärlek, samt som en förlängning av den marxistiska förståelsen av alienation, är syftet att utveckla en teori om kärlekens sociala materialitet i den svenska, individualiserade samtiden. Centralt i min forskning är idén att individualisering bör betraktas som en konkret, materiell situation utifrån vilken vi skapar och omformar vårt eget jag och våra relationer.

Det empiriska materialet i min forskning kommer bestå av djupintervjuer av frivilligt ensamstående – de människor som förkroppsligar individualiseringens ideal – med ett särskilt fokus på de konkreta handlingar man utför för att tillgodose ens kärleksbehov.