Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att åldras som immigrant i Sverige - SAIE

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Det finns begränsad kunskap om hälsa och välbefinnande hos äldre immigranter i Sverige. Regeringen och forskare understryker betydelsen av mer kunskap om förekomsten av hälso- och välbefinnande faktorer och deras interaktion. Forskningsprojektet Att åldras som immigrant i Sverige (SAIE) är utformad för att möta detta behov.

Forskningsfältet om hälsa och välbefinnande för äldre personer i en migrationskontext är i snabb utveckling internationellt sett och SAIE kompletterar Sveriges bidrag.

Det finns ett kunskapsgap beträffande hälsa och välbefinnande hos äldre immigranter i Sverige. Forskningsprojektet Att åldras som immigrant i Sverige (SAIE) avser att bidra till att minska kunskapsgapet.

Syftet med SAIE är att undersöka centrala hälso- och välbefinnande faktorer och hur de interagerar över tid för äldre immigranter med fokus på fyra forskningsområden: kapabilitet, meningsfulla aktiviteter, smärta och trötthet samt stress, samtliga av betydelse för den komplicerade processen att åldras i exil.

SAIE är en prospektiv longitudinell observationsstudie med mixade metoder. Forskargruppen representerar flera ämnesområden, som allmänmedicin, arbetsterapi, folkhälsa, fysioterapi och psykologi. Forskarna har ett nära samarbete med primärvården i Västra Götalandsregionen och Angereds Närsjukhus.

Syfte

Det övergripande syftet med SAIE är att undersöka centrala hälso- och välbefinnande faktorer och hur de interagerar över tid för äldre immigranter med fokus på fyra forskningsområden: kapabilitet, meningsfulla aktiviteter, smärta och trötthet samt stress, samtliga av betydelse för den komplicerade processen att åldras i exil.

Metoder

SAIE är en prospektiv longitudinell observationsstudie med mixade metoder. Kvantitativ och kvalitativ data från 500 personer, 50 år och äldre, födda i Mellanöstern, Östafrika och Balkan och som immigrerat till Sverige som vuxna (≥18 år) kommer att samlas in och analyseras. Demografiska data, standardiserade fysiska och psykologiska hälsomått, mått på välbefinnande, trötthet, smärta och stress ingår och kommer att samlas in med digitala instrument.

En blandning av korta intensiva och mindre frekventa mätperioder i det kvalitativa blocket kommer att genomföras. Vi kommer också att utföra djupintervjuer med subgrupper, både med deduktiv och induktiv ansats.

Samverkan

SAIE samarbetar med flera samhällsinstitutioner. Referensgrupper med representanter för äldre immigranter och slutanvändare av forskningen planeras. SAIE hoppas kunna bidra till personcentrerad kunskap som kan användas för att skräddarsy nuvarande och framtida vård och stöd till målgruppen.

Pilotstudier

Under 2018 har tre pilotstudier godkänts av Regionala Etikprövningsnämnden i Göteborg (#475-18) och påbörjats. Pilotstudierna avser att undersöka rekryteringstrategier, upplevelsen och genomförbarheten av datainsamling via digitala instrument, metodutveckling avseende fysisk aktivitet som mått på integration samt faktorer av vikt för ett optimalt åldrande i en migrationskontext.

Forskargruppen

SAIE:s forskargrupp består av forskare som representerar flera ämnesområden, som allmänmedicin, arbetsterapi, folkhälsa, fysioterapi och psykologi. Forskargruppen har ett nära samarbete med primärvården i Västra Götalandsregionen och Angereds Närsjukhus.

Forskargruppen har erfarenhet av både kvantitativa och kvalitativa metoder och har erfarenhet av att genomföra epidemiologiska studier. Forskargruppen bedriver också metod- och instrumentutveckling.

Medlemmar 

Susanne Gustafsson 
Docent i arbetsterapi, lektor,
forskargruppsledare
E-post: susanne.gustafsson@neuro.gu.se
Tel: 0733-92 50 97

Olof Wrede
Fil.dr, Leg. Psykolog,
forskningsgruppsledare
Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet
Kris och traumaenheten, Primärvården i Västra Götalandsregionen
E-post: olof.wrede@psy.gu.se

Valgeir Thorvaldsson
Docent i psykologi, lektor,
Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet
E-post: valgeir.thorvalsson@psy.gu.se

Susanne Bernhardsson
Med.dr, leg. Sjukgymnast,
FoU-strateg, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
E-post: susanne.bernhardsson@vgregion.se

Jonas Hermansson
Med.dr., forskningschef,
Forsknings- och utvecklingsenheten,
Angereds Närsjukhus Göteborg
E-post: jonas.hermansson@vgregion.se

Lena Sandin Wranker
Med.dr. MD, överläkare,
Smärtmottagningen, Angereds Närsjukhus Göteborg
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet

Kristina Holmgren
Professor i arbetsterapi, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Göteborgs Universitet
E-post: kristina.holmgren@neuro.gu.se