Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Aktuella stipendier


Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista ansökningsdag.Uppdaterad 2017-11-29


De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Nya stipendier.


 

30 NOV
The XVIII "Giuseppe Verdi" International Prize

The prize will be granted to an Italian or international scholar, for the development and completion of a research project, chiefly in the field of musicology, and concerning the life and works of Giuseppe Verdi set in their historical and cultural context.
Announcement

 

30 NOV
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond

Fonden stöder i första hand forskning inriktad mot reumatiska sjukdomar. Till förfogande står 11,8 miljoner kronor, varav 129 tkr är särskilt avsatta för polioforskning och 135 tkr till allergiforskning.
Kungliga stiftelser

 

30 NOV
Dan David Prize 2018

Three prizes of one million US dollars each are granted annually in the fields chosen for the three time dimensions:: Past - History of Science, Present - Bioethicists and Future - Personalized medicine.
Dan David Prize

 

30 NOV
Svensk trafikmedicinsk förenings forskningsfond

Utlysning av stipendium för trafikmedicinsk forskning 2017.
STMFF

 

30 NOV
Yamaha Music Foundation Of Europe - Clarinet

In 2017/2018, the scholarships’ discipline is Clarinet. Regulations may vary depending on the country.
Yamaha Music Foundation Of Europe

 

30 NOV
Stiftelsen CHELHA

Stiftelsen arbetar för att främja demokratiutveckling främst via ekonomiskt stöd till projekt och organisationer som arbetar med utbildning och undervisning i Sverige och Norden.
Stiftelsen CHELHA
 

 

1 DEC
Bertil Settergrens fond

Stipendiet kan sökas av den som tagit studentexamen vid Hvitfeldtska gymnasiet. Eleven skall ha studentexamen eller fått slutbetyg från program som ger allmän behörighet till studier vid universitet eller högskola i Sverige.
Hvitfeldtska gymnasiet

 

1 DEC
Doktor Felix Neuberghs stiftelse - Forskningsanslag

Anslag till klinisk medicinsk vetenskaplig forskning som bedrivs i Göteborgsområdet med speciell inriktning att förbättra den åldrande människans fysiska livskvalitet.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse

 

1 DEC
Schizofrenifonden

Behörig att söka är antagen doktorand eller postdok vid Svenska Universitet som fördjupar sig inom schizofreni eller andra psykossjukdomar.
UtlysningSchizofreniförbundet

 

1 DEC
Icelandic Government Scholarships

The scholarships are intended for students of modern Icelandic. Students must have completed at least one year of University study.
The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies

 

1 DEC
Japanstiftelsen - Stipendiestiftelsen för Studier av Japanskt Samhällsliv
Besök i Japan ska ske under perioden 1 mars 2018 till 28 februari 2019.
Stipendierna är individuella och gäller för 2 veckors till 3 månaders vistelse i Japan för att studera japanskt samhällsliv och sprida kunskap om detta i Sverige. Sökande kan vara forskare, doktorander, journalister, konst- och kulturutövare samt högskolestuderande - endast för examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå.
Sweden-Japan Foundation

 

1 DEC
Parkinsonfonden

Reseanslag till Konferens- och kongressresor och Forskningsvistelse. Parkinsonfonden

 

1 DEC
Google Europe Scholarship for Students with Disabilities

To be eligible to apply, applicants must:

 • Be currently enrolled at a university in Europe for the 2017-2018 academic year
 • Intend to be enrolled or accepted as a full-time or part-time student in a Bachelor's, Master's or PhD program at a university in Europe for the 2018-2019 academic year
 • Be studying Computer Science, Computer Engineering, Informatics, or a closely related technical field
 • Have a disability

Google

 

1 DEC
Majblommans forskningsbidrag

Forskningsstipendier och mindre anslag till samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk forskning om barn i Sverige.
Majblomman

 

1 DEC
The Scandinavian Research Council for Criminology

NSfK provides grants for 2018 to projects of Nordic criminological relevance. The countries participating in NSfK are Finland, Denmark, Iceland, Norway and Sweden. Application period: 30.10.-1.12.2017.
NSfK

 

1 DEC
The Japan Foundation, Fiscal 2018-2019

The Japan Foundation verkar för att främja utbytet mellan Japan och andra länder inom områdena kultur och humaniora, bland annat genom att ge stöd till vissa typer av projekt inom dessa områden.
Japanska ambassaden i Sverige


1 DEC
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

SSMF delar ut resestipendier till doktorander verksamma inom
preklinisk och klinisk medicinsk forskning i Sverige.
UtlysningSSMF
 

 

4 DEC
Mistra - Smart underhåll av infrastruktur

Mistra inbjuder forskargrupper att tillsammans med relevanta aktörer i samhället lämna förslag på ett nytt forskningsprogram om hur underhållet av den fysiska infrastrukturen i form av vatten- och avloppsanläggningar samt vägar och järnvägar ska optimeras för att ge största möjliga nytta både nu och i framtiden.
Mistra

 

5 DEC
Ragnar Söderbergs Stiftelse

 • Project in Economic
 • Project in law
 • Fellowship in Medicine

Call for proposals 2017: 6 November – 5 December.
Ragnar Söderbergs Stiftelse

 

5 DEC
Anders Sandrews Stiftelse - Filmmanusstipendium

Stipendiet är ett utbildningsstipendium och skall ej ses som ett produktionsstöd. Avsikten med stipendiet är att ge den sökande möjlighet att utveckla sitt manusskrivande utan tidspress eller budgetramar. Arbetet ska resultera i ett väl genomarbetat och fullständigt långfilmsmanus. Den sökande ska vid ansökningstidens utgång ej ha fyllt 35 år.
Anders Sandrews Stiftelse

 

8 DEC
Ann-Mari och Ragnar Hemborgs Minnesfond

Minnesfondens ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom den ortopediska medicinens område, d.v.s. avseende skador eller sjukdomar inom rörelseorganen som ej behandlas med kirurgiska eller specifikt reumatologiska metoder.
Ann-Mari och Ragnar Hemborgs Minnesfond

 

11 DEC
The Women Techmakers Scholars Program

Women Techmakers Scholars will each receive a 7,000 EUR award for the 2018-2019 academic year. A group of female undergraduate and graduate students will be chosen from the applicant pool, and scholarships will be awarded based on the strength of each candidate's academic background and demonstrated leadership.
Google
 

 

12 DEC 
Kungl. Vitterhetsakademien

Ett antal internationaliseringsstipendier à 125 000 kr för doktorander. Stipendiet är avsett för vistelse vid ett utländskt lärosäte under minst fyra månader och doktorander inom humaniora, juridik, religionsvetenskap och samhällsvetenskap vid svenska lärosäten som har avverkat 25–75% av sin studietid för doktorsexamen är välkomna att söka.
Kungl. Vitterhetsakademien

 

12 DEC
Energimyndigheten

Stöd för konceptutveckling av nya energiinnovationer som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet.
Energimyndigheten

 

12 DEC
Dr Reinhard Marcuses fond

Forskningsbidrag med inriktning på sjukdomar i ögats gula fläck. Av särskilt intresse är forskning om möjliga samband mellan nutritionens och fettoxidationsprodukters inverkan på ögonsjukdomar. Utlysningen vänder sig till den som har en anställning vid Sahlgrenska akademin eller inom Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Utlysning
 

 

15 DEC
Hexter & Baines stipendium

Stipendiet har som mål att uppmuntra högre utbildning. Stipendiet, på 10 000 SEK, ska årligen tillfalla en motiverad och ambitiös student. Stipendiet är tillgängligt för gymnasie- och högskolestudenter. 
Hexter & Baines

 

15 DEC
Västra Götalandsregionens kulturnämnd

10 kulturstipendier á 30.000 kr och 15 arbetsstipendier á 100.000 kr . Samtliga kulturarbetare inom skiftande konstområden, bosatta och yrkesverksamma inom Västra Götalandsregionen kan söka.
Västra Götalandsregionen

 

15 DEC
The yta.se Climate Scholarship

The scholarship shall be used to catalyse and bring progress to promising projects and research within real estate sustainability. Anyone who studies on a university-level can apply.
Announcementyta.se Climate Scholarship

 

15 DEC
Utlandsstudiestipendiet

2017 års stipendium omfattar 10 000 kr för studier på valfritt universitet, college eller språkskola utomlands. Stipendiet ska sökas för heltidsstudier som du vill påbörja under 2018 på en skola utomlands.
Utlandsstudier.se

 

15 DEC
The Gruber Foundation

The Gruber Foundation invites nominations on behalf of individuals whose achievements in Cosmology, Genetics, or Neuroscience would make them suitable candidates for recognition through the 2018 Gruber International Prize Program.
The Gruber Foundation

 

15 DEC
Konsul Th C Berghs stiftelse

Stiftelsen delar för 2018 ut anslag om sammanlagt 1 miljon kronor i form av forskningsanslag och stipendier till allergiforskare verksamma i Sverige. Utlysning

 

 

20 DEC
Anna-priset 2017

Anna-priset är ett stipendium som årligen delas ut till en person med ett filmprojekt om kvinnors rättigheter. Priset delas ut på och i samarbete med Stockholms Feministiska Filmfestival!
WIFT

 

 

20 DEC
Nyköpings Konstförening

Nyköpings Konstförenings Stipendiestiftelses årliga stipendium till unga konststuderande. Den sökande ska ha anknytning till Södermanland och bör vara mellan 18 år och 26 år.
Utlysning

 

30 DEC
Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Bidrag och stipendier till personer, organisationer, universitet, högskolor och andra undervisningsanstalter som aktivt verkar för eller arbetar med forskning och utveckling inom ändamålets ram.
Brandförsäkringsverkets stiftelse

 

31 DEC
Stipendier från Avfall Sverige

Stipendier till studerande vid svenska universitet och högskolor för genomförda uppsatser eller examensarbeten inom områdena avfallshantering och återvinning. Ansökan ska vara Avfall Sverige tillhanda per e-post senast vid utgången av samma kalenderår som uppsatsen/examensarbetet godkänns.
Avfall Sverige

 

31 DEC
Global Student Scholarship
StudySoup is offering a $2000 to one international student planning to attend an American school for a minimum of 10 months.
StudySoup

 

31 DEC
First in Family

Becoming a first-generation college student is a tremendous honor. And StudySoup would like to reward the exceptional work that goes into overcoming this barrier. Therefore, we are offering a $2000 scholarship this semester to one student who is looking for a leg-up in increasing their educational mobility.
StudySoup

 

31 DEC
Stiftelsen Alvins fond för fågelskydd

Pengar ges till projekt som bidrar till svenskt naturskydd, främst fågelskydd. Både enskilda personer och lokala-/regionala och nationella föreningar och organisationer kan söka bidrag.
Naturvårdsverket

 

31 DEC
Stiftelsen Solstickan - Forskarstipendium 2018

Stipendierna är avsedda för registrerade forskarstuderande vid samhällsvetenskapliga och medicinska institutioner vid universitet och högskolor. Inriktning under åren 2018 och 2019: Barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling.
Stiftelsen Solstickan

 

31 DEC
Maud & Birger Gustavssons Stiftelser

Forskning och utbildning inom olika områden av medicinen och i första hand inom ämnesområdet urologisk kirurgi.
M & B Gustavssons Stiftelser

 

31 DEC
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen - Doktorandsstipendier 2018/19

Behörig sökande är den studerande som är antagen till doktorandutbildning i ämne organiserat inom de humanistiska eller utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet. Stipendiebeloppets storlek är 120 000 kr för ett år (10 000 kr/månad) skattefritt.
UtlysningKungl och Hvitfeldtska stiftelsen

 

31 DEC
Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen - Forskningsprojekt/resor

Stiftelsens styrelse har beslutat utdela högst 1 200 000 kr i stipendier för ovanstående ändamål till doktorander vid Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. De doktorander som kan söka årets stipendier skall ha slutbetyg från gymnasium i f .d Göteborgs och Bohus län.
UtlysningKungl och Hvitfeldtska stiftelsen

 

31 DEC 
Logistikföreningen Plan

Plan utser årligen "Bästa examensarbete inom logistik". Stipendiet är öppet för studerande vid universitet och högskolor i samband med kandidat- och magisteruppsatser samt för examensarbeten inom logistikområdet.
Plan

 

 

31 DEC
Stiftelsen Solstickan

Ett postdoc-bidrag inom området barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling.
Stiftelsen Solstickan

 

7 JAN 
The Anders Wall Brittingham Viking Scholarship – A Summer in America

Study at one of the top U.S. universities and experience the true American college life. Visit members of a unique alumni network through extensive travels in the USA. Get an unrivaled opportunity to dive into American society and culture.
The Brittingham Viking Organization

 

7 JAN
The Scott & Ella Viking Scholarship – An Academic Year in America

Study at one of the top U.S. universities and experience the true American college life. Visit members of a unique alumni network through extensive travels in the USA. Get an unrivaled opportunity to dive into American society and culture.
The Brittingham Viking Organization

 

8 JAN
Fulbright Scholar Program (Visiting Lecturer/Research Scholar)

Grants for Swedish postdoctoral scholars who wish to conduct advanced research and /or lecture in the United States and who have an established affiliation with an American university or research center.
The Fulbright Commission

 

8 JAN
Institut Mittag-Leffler  - Postdoctoral fellowship grants for 2018/2019

The scientific areas for the year's two programs are:

 • Mathematical Biology 
 • Spectral Methods in Mathematical Physics

Institut Mittag-Leffler

 

8 JAN
Journalistfonden

Stipendier på sammanlagt 200 000 kr för journalister som bedriver vetenskaplig forskning inom områdena journalistik och medier. Sökande ska ha arbetat som journalist i minst fyra år efter grundutbildningen.
Research Fellowship vid brittiska medieinstitutet POLIS, London School of Economics, en månad i London, hösten 2018.
Utlysning - Forskning i journalistikUtlysning - Research FellowshipJournalistfonden

 

10 JAN
Märta Lundqvists Stiftelse

Stiftelsens övergripande syfte är att främja forskningen om den mänskliga hjärnan vid svenska universitet. Utlysningen riktar sig till forskare vid svenska universitet med avlagd doktorsexamen.
Utlysning

 

 

10 JAN
Sveriges unga akademi

Nu kan du ansöka om att bli ledamot i Sveriges unga akademi. Som ledamot får du tillgång till ett forum där ett urval av Sveriges ledande yngre forskare möts för att diskutera och behandla frågor som i vid mening berör forskning och vetenskap.
Sveriges unga akademi

 

10 JAN
The Volvo Environment Prize 2018

The span of disciplines and activities for which nominations can be made is wide and includes all disciplines which have relevance to the environment. The research of nominees should be based on scientific grounds but must clearly show impacts outside of the specific discipline.
The Volvo Environment Prize Foundation
 

 

11 JAN
IIASA - Young Scientists Summer Program

YSSP offers research opportunities to talented young researchers whose interests correspond with IIASA’s ongoing research on issues of global environmental, economic and social change.
IIASA

 

12 JAN
Anders Sandrew Stiftelse - Utbildningsstipendium

Stiftelsen delar ut utbildningsstipendier till ungdomar som besitter särskild talang inom de konstnärliga yrkesområdena. Film och teater i vid mening är prioriterat. Stipendiet är personligt och kan inte gå till projekt. Stipendiet ges företrädesvis för postgymnasial utbildning och endast till personer som ej fyllt 30 år vid ansökningstidens utgång. 
AnsökningsblankettAnders Sandrew Stiftelse

 

12 JAN
Kungliga Vitterhetsakademien

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyses för 2018 upp till tre stipendier om 100 000 kr inom Akademiens verksamhetsområde (humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner samt kulturmiljövård). Behörig att söka är forskare på postdoktoral nivå som disputerat inom de senaste fem åren.
Kungliga Vitterhetsakademien

 

15 JAN
Svenskt Vattens pris till bästa examensarbete inom VA-området

Priset utgörs av fritt deltagande på Vattenstämman samt ett stipendium på 25 000 kr. Handledare vid lärosäte, ämnesgranskare eller examinator äger rätt att nominera högst ett examenarbete per år. Enbart examensarbeten på masternivå får nomineras.
Svenskt Vatten

 

15 JAN
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Fonden skall främja: Humanistiska vetenskaper – inbegripet teologi och juridik, Naturvetenskaper – inbegripet medicin, Konst och litteratur – inbegripet musik, dans, film m m samt Folkbildningsverksamhet.
Ansökningsperiod: 1 okt – 15 jan.
Stiftelsen Längmanska kulturfonden

 

15 JAN
IRIS-stipendiet

Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning av ”framåtsträvande kvinnor”. Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor. Det kan gälla möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett kvinnoperspektiv t.ex. inom medicin och omvårdnad eller forskning kring kvinnors företagande.  Ansökningsperiod: 1 okt -15 jan.
IRIS-stipendiet

 

15 JAN 
Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av
interkulturella relationer 2018

Stipendiaten skall ha avslutat grundläggande utbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller svensk högskola och ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet.
SWEA

 

15 JAN
SWEA Internationals stipendium för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället

Sökande ska vara en väl meriterad doktorand som bedriver studier vid ett universitet utanför Sverige och är permanent bosatt utomlands.
SWEA

 

15 JAN
Nordiskt Vägforums svenska avdelning - Stipendier

Stipendier för forskning och utveckling inom NVF:s
arbetsområden vägar, vägtrafik och vägtransporter. Stipendiet på maximalt 200 000 kr kan användas för arbete i Sverige eller utomlands, dock ej till studieresor.
Utlysning NVF

 

15 JAN
NVF:s svenska avdelnings Pedagogiska pris 2018

Pedagogiskt pris för att uppmärksamma och stödja insatser inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet. Priset är framför allt tänkt att belöna nytänkande och utveckling av arbetssätt, samverkan, forskningsanknytning, internationalisering, mångvetenskap eller annat som utvecklar kvaliteten i undervisnings- och lärandeprocessen.
Utlysning NVF

 

15 JAN
Kommuninvest i Sverige AB 

Utlysningen av 2018 års forskningsmedel har det övergripande temat Kommunal ekonomi i balans och riktar sig huvudsakligen till forskare inom ämnena företagsekonomi, kulturgeografi, statsvetenskap, nationalekonomi och juridik.
Kommuninvest i Sverige AB

 

15 JAN
Kostfonden

För att öka kunskaperna kring hur fetma, typ 2-diabetes eller relaterade sjukdomar/problem effektivast kostbehandlas utlyser nu Kostfonden 1,4 miljoner kronor till ett eller flera projekt inom området.
Kostfonden

 

15 JAN
Stipendier ur Sixten Gemzéus stiftelse samt Gålöstiftelsen för högre utlandsstudier

Stipendierna skall främja självständiga teoretiska eller praktiska studier i första hand utom landet. Avser master-, doktorand- och postdoktorala studier.Övre åldersgräns är 32 år.
Gålöstiftelsen

 

 

15 JAN
C. F. Lundströms stiftelse

Stiftelsen lämnar bidrag för att främja vetenskaplig forskning till gagn för landets industri eller jordbruk/skogsbruk med binäringar.
KSLA
 

 

17 JAN
Svenska Institutet - Belgien

Stipendier för studier vid College of Europe i Belgien. Sökande ska ha en akademisk examen inom något av ämnena juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration och internationella relationer men inte har påbörjat en forskarutbildning.
Svenska Institutet

 

17 JAN
Svenska Institutet - Polen

Utbildning vid College of europé. Sökande ska ha en akademisk examen inom något av ämnena juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration, internationella relationer, och tvärvetenskapliga studier men inte har påbörjat en forskarutbildning.
Svenska Institutet

 

19 JAN
Anders Karitz Stiftelse

Stiftelsen har bl.a. till ändamål att främja filosofisk forskning och betydelsefullt populärvetenskapligt författarskap och meddelar att sammanlagt ca 250 000 kr kan utdelas i form av flera bidrag.
Utlysning Ansökningsblankett

 

 

20 JAN
Svenska föreningen för IT och juridik

 • Bästa examensarbete inom området juridik och IT
 • Bidrag till täckande av kostnader för spridning av forskningsresultat. Det kan handla om bl.a. tryckkostnader, kostnader för seminarier eller kostnader för publicering på Internet.

Svenska föreningen för IT och juridik

 

24 JAN
Riksbankens Jubileumsfond

RJ:s Program, Projekt och Infrastruktur för forskning. RJ stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. 
Riksbankens Jubileumsfond

 

30 JAN
Novo Nordisk Fonden

Excellence Project for Young Researchers within Endocrinology and Metabolism - Nordic region. The Foundation will award up to four 5-year excellence projects in 2018.
Novo Nordisk Fonden
 

 

31 JAN  
Brottsoffermyndigheten

En uppsatstävling för studenter kallad "Brottsoffer i fokus". För att kunna delta måste uppsatsen vara på lägst C-nivå och placera brottsoffer i centrum. De tre främsta bidragen belönas och publiceras i en antologi.
Brottsoffermyndigheten

 

31 JAN
The Virtuous Prom Peace Scholarship

A scholarship of $250 for females planning to or currently pursuing studies in theology, anthropology, psychology or sociology, either at the undergraduate or graduate level. Application period: 1 Nov - 31 Jan.
Virtuous Prom

 

31 JAN
Svenska ProjektAkademien

Akademien utlyser årligen ett uppsatspris för studerande som framgångsrikt försvarat ett examensarbete (motsvarande kandidat/magister, bachelor/master eller C/D-uppsats) med inriktning mot projektledning och projektorganiserade företag.
Svenska ProjektAkademien

 

31 JAN
Handelsbanken - Forskningsstiftelserna - Program

Programmen är stiftelsernas viktigaste anslagsform. De avser att i första hand stödja forskargrupper med examinerade forskare och doktorander vid universitetsinstitutioner. De kan även innebära samarbete mellan institutioner för att genomföra forskningsupgifter eller forskarutbildning (forskarskolor, nationella kurser och konferenser). Ansökningsperiod: 6 dec 2017 - 31 jan 2018.
Handelsbanken

 

31 JAN
Svenska Fornminnesföreningen

Föreningen delar varje år ut stipendier i mån av medel till forskare, företrädesvis till doktorander för forskning inom arkeologi, konstvetenskap och metallurgi.
Svenska Fornminnesföreningen

 

31 JAN
Kungl. Vetenskapsakademien

 • Generell kungörelse för fysik
 • Generell kungörelse för matematik
 • Stiftelsen G S Magnusons fond -  matematik
 • Generell kungörelse för astronomi och rymdvetenskap
 • Generell kungörelse för kemi
 • Stiftelsen Stipendium Berzelianum - kemi
 • Stiftelsen Margit Althins stipendiefond - svenska geografer
 • Stipendier inom geovetenskaper inklusive geografi

KVA

 

31 JAN 
Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden”

Stipendier utdelas för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering.
UtlysningAnsökningsblankettRiksbyggen

 

31 JAN
Stiftelsen Markussens studiefond - Forskarstipendium

Stipendier till “behövande, skötsamma och särskilt begåvade” studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult. Stipendiet är avsett att underlätta slutfasen i doktorandstudierna.
Stiftelsen Markussens studiefond

 

31 JAN
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse

Bidrag kan sökas av alla institutioner som bedriver kvalificerad medicinsk forskning.
Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse

 

 

31 JAN 
Awards Future Talent

Genom tävlingen vill InfraSweden2030 uppmuntra dig som student att utveckla en idé och lösning som kan bidra till att skapa framtidens transportinfrastruktur.
InfraSweden2030

 

31 JAN
Finansförbundets uppsatsstipendium

Har du skrivit C- eller D-uppsats? Då kan du som är medlem i Finansförbundet ansöka om uppsatsstipendium.
Finansförbundet

 

31 JAN
Stockholms Arbetareinstitutsförening

 • Forskarstipendier -  tre stipendier rörande forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetets historia.
 • Bidrag till tryckning och spridning av studier om svensk folkbildning. Detta bidrag kan sökas när som helst under året.

Stockholms Arbetareinstitutsförening

 


31 JAN
Söderberg & Partners Årets Finansuppsats

Ta chansen och ansök om att få skriva din kandidat- eller masteruppsats hos Söderberg & Partners. Årets tre teman är Hållbara investeringar, Värdet av finansiell rådgivning och Machine learning.
Söderberg & Partners

 

31 JAN
IFs stiftelse för farmacevtisk forskning

 • Stipendier för examensarbeten utomlands
 • Deltagande i forskarkurser, kongresser mm med läkemedelsinriktning företrädesvis för doktorander
 • Post doc stipendier

Apotekarsocieteten

 

31 JAN
Wenner-Gren Fellow-stipendier

Avsikten med stipendierna är att ge unga forskare möjlighet att erhålla kvalificerad postdoktoral utbildning utomlands under 3 år samt att därefter (efter förnyat ansökningsförfarande) bedriva forskningsverksamhet i Sverige under 2 år.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

 

1 FEB
PRECIS uppsatstävling

Skriver du uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi eller statsvetenskap vars ämne ryms under rubriken: PR och kommunikation som strategiskt verktyg? Anmäl din uppsats till PRECIS uppsatstävling.
PRECIS

 

1 FEB
Cullbergstipendiet

Syftet med stipendiet är att stimulera till fördjupat kliniskt tänkande med inriktning på vuxenpsykiatri, rättspsykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri. Detta resestipendium ska användas till resa och uppehälle vid auskultation på en psykiatrisk klinik eller institution utomlands under två till fyra veckor. Den sökande kan vara ST-läkare i psykiatri eller psykiater.
Cullbergstipendiet

 

1 FEB 
The 10th Circle Homesteading & Gardening Scholarship

Write 1500-2000 words long essay about how people living in the urban area can adopt the sustainable lifestyle. In other words, what are the ways or steps people can take in order to reduce carbon footprint and their use of Earth’s natural resources? We welcome all students from universities and vocational schools.
The 10th Circle Project

 

1 FEB
Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, född Bildt

Stiftelsen delar varje år ut stipendier till personer med italienskt eller svenskt medborgarskap för avancerade studier/forskning, företrädesvis post-doktorala, inom medicin-, natur- och ingenjörsvetenskap.
The Foundation Blanceflor awards each year scholarships to people with Italian or Swedish citizenship for advanced studies/research, preferably post-doctoral, in medical, natural and technical sciences.
Stiftelsen Blanceflor

 

1 FEB
Konkurrensverket

Konkurrensverket stödjer forskningsprojekt, delar av forskningsprojekt eller forskningsprogram. Medel ges i första hand till projekt som har en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden.
Konkurrensverket

 

1 FEB
The Richard C. Malmsten Memorial Foundation Scholarship

This scholarship is for students who have applied for and been admitted to a Master´s programme at the School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg and are required to pay a tuition fee for education in Sweden.
University of Gothenburg

 

1 FEB
The Volvo Group scholarship programme for Master's students in business and economics

Citizens of the People’s Republic of China or the Republic of India have the opportunity to apply for this scholarships. The Scholarship is open for students applying to selected master programmes at the Graduate School, School of Business, Economics and Law, at the University of Gothenburg.
University of Gothenburg

 

1 FEB
Centralförbundet för Socialt Arbete

CSA delar ut medel till forskning på socialpolitikens område.
CSA

 

1 FEB 
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond - Medicinsk forskning

Forskningsanslag kommer år 2018 att ges för forskning inom områden

 1. Infektioner
 2. Immunterapi mot cancer
 3. Cancer i bukspottkörteln
 4. Akut myeloisk leukemi (inkl myelodysplastiskt syndrom)

Inom dessa områden riktas stödet till forskare, som efter disputation och postdoktoral eller klinisk vidareutbildning, är i färd med att bygga upp ett eget projekt och forskargrupp.
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

 

1 FEB
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond - Beteendevetenskaplig och Social forskning

Stöd ges för år 2018 åt projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär, inom fältet rörande barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola. Inom dessa områden prioriteras både doktorander och disputerade forskare. För doktorander kan också stipendier komma i fråga.
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

 

1 FEB 
Nordiska kulturfonden - Projektstöd

Kulturfonden stöttar projekt inom alla konst- och kulturområden. Nordisk relevans och nordiskt samarbete ska vara en grundpelare i projektet.
Nordiska kulturfonden

 

1 FEB
Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning

bidrag till profylaxinriktad forskning, vilken beräknas kunna ge resultat som kan tillämpas i klinisk odontologisk verksamhet för att främja oral hälsa och motverka oral ohälsa.
Patentmedelsfonden

 

1 FEB
Stiftelsen Sävstaholm - Doktorandstöd

Stiftelsen ger bidrag till forskarstuderandes avhandlingsarbete med vetenskaplig inriktning som fokuserar barn, ungdomar eller vuxna med utvecklingsstörning.
Stiftelsen Sävstaholm

 

1 FEB
Donationsnämndens stipendier 2018

Stipendier för studerande i ämnesområde ingående i "filosofisk fakultet" vid Göteborgs universitet. Studenter på grundnivå eller avancerad nivå kan söka stipendium för studier. Studerande på forskarutbildning kan söka stipendium för resa.
UtlysningAnnouncementDonationsnämndens stipendier

 

1 FEB 
Helge Ax:son Johnsons stiftelse
 

 • Bidrag till litterär verksamhet på skönlitteraturens eller populärvetenskapens område
 • Bidrag för bedrivande av vetenskaplig forskning
 • Bidrag till konstnärlig verksamhet

Helge Ax:son Johnsons stiftelse

 

9 FEB 
ÅForsk

Resestipendier för examensarbeten utomlands, till doktorander eller nyligen disputerande för presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Ansökningsperiod: 10 jan - 9 feb 2018.
ÅForsk

 

 

9 FEB
Bostadsrätterna

Uppsats inom ämnet bostadsrätt kan beviljas ett stipendium om 10 000 kr. Examensarbetet ska vara på kandidat-, magister- eller mastersnivå.
Bostadsrätterna

 

15 FEB
Vitalis stipendium 2018
Vitalis stipendium vill lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Det kan handla om en produkt, ett projekt, en metod eller ett arbetssätt. Stipendiet delas ut årligen till personal inom vård och omsorg.
Vitalis

 

16 FEB
Demensfonden - Forskningsstipendier

Fonden delar ut stipendier en gång om året för medicinsk forskning, omvårdnadsforskning, utveckling av stöd till demenssjuka och deras anhöriga samt information.
Demensförbundet

 

20 FEB
Stiftelsen Markussens studiefond - Stipendier för grundutbildning

Stipendier till “behövande, skötsamma och särskilt begåvade” studerande som är födda i Kronobergs län, det vill säga i någon av kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö eller Älmhult.
Stiftelsen Markussens studiefond

 

27 FEB
Vetenskapsrådet

Ansökningsperiod är 24 januari - 27 februari 2018 för följande bidrag:

 • Internationell postdok (HS, KF, MH, NT, UV)
 • Konferensbidrag (HS, KF, MH, NT, UV)
 • Konsolideringsbidrag (HS, MH, NT, UV)
 • Kerstin Hesselgrens gästprofessur - Humaniora och samhällsvetenskap
 • Olof Palmes gästprofessur - Humaniora och samhällsvetenskap
 • Bidrag till forskningsmiljö - Klinisk behandlingsforskning - Skiss
 • Tage Erlanders gästprofessur - Naturvetenskap och teknikvetenskap‌

Vetenskapsrådet
 

 

28 FEB
The Japan Society for the Promotion of Science

JSPS  offer several fellowship programs to give opportunities for excellent researchers from around the world to conduct scientific collaboration in Japan with their Japanese colleagues. Current calls:

 1. JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Short-term)
 2. JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard)

JSPS

 

28 FEB 
Energimyndigheten

5 miljoner kronor inom det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet JPI Urban Europe.
Energimyndigheten

 

 

28 FEB
Dr P Håkanssons Stiftelse

Forskningsstöd ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och livsmedelskemi (functional food).
Dr P Håkanssons Stiftelse

 

 

28 FEB
Stipendiet Byggmästaren

Stipendium kan sökas av studenter vid Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Högskolan i Borås som valt att utföra examensarbete eller motsvarande prestation inom ämnesområdet byggmästeri ( = teknik, design, miljö, ekonomi, organisation, juridik etc. med inriktning mot byggprocessen).
Göteborgs Byggmästareförening


28 FEB
Föreningen Margarethahemmet

 • Anslagen är avsedda att stödja patientnära forskning inom området barn med svår epilepsi.
 • Forskningsstödet utbetalas antingen som ramanslag till förvaltande huvudman eller som personligt stipendium för studier.

Ansökningsperiod: 15 jan - 28 feb.
Föreningen Margarethahemmet

 

1 MARS
Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier
För att söka Internationella stipendiet ska följande villkor uppfyllas:

 • Studierna ska omfatta minst ett läsår utomlands.
 • Studierna ska leda till en examen vid ett svenskt eller utländskt lärosäte på grund- eller mastersnivå och kan avse ett brett fält av ämnesområden – globala frågor inom hållbarhet, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, humaniora, ekonomi, samhällsvetenskap, miljöstudier, teknologi, naturvetenskap etc.
 • Utbildningen förutsätts leda till arbete där förståelsen för internationella förhållanden är viktig och där syftet är att förbättra människors livsvillkor.
 • Stipendiaten ska vara mellan 20 och 28 år och svensk medborgare.

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

 

1 MARS
Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse

Under 2018 utlyser stiftelsen följande stipendier för forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper:

 • Postdoc stipendier för forskning utanför den sökandes eget land.
 • Stipendier till postdocs för kortare vistelse vid utländskt forskningscentrum.
 • Stipendier till forskarstuderande som behöver studera vid ett internationellt ledande centrum.
 • Gästforskarstipendium till internationellt framstående forskare för att arbeta i svenska eller norska forskargrupper.

UtlysningHenning och Johan Throne-Holsts stiftelse

 

 

1 MARS
Vera och Greta Oldbergs stiftelse

Stipendiet skall stödja forskare med nordisk inriktning som vill vistas en längre tid i svensk forskningsmiljö inom de humanistiska, sociala och ekonomiska vetenskaperna. Forskare kan vara doktor eller doktorand under forskarutbildning med anknytning till nordiskt universitet eller högskola. Stipendiat skall vara norsk, dansk, finsk eller isländsk medborgare.
Nordensamtal
 

 

9 MARS
Meneghetti Award 2017

An award for research in Economics, Medicine, Physics and Philosophy relevant to the field of Ontopsychology.
Antonio Meneghetti Scientific and Humanistic Research Foundation

 

31 MARS
Fonden till Rolf Bergfors minne

Stiftelsen stödjer enskilda personer, oavsett ålder, med stipendium för eftergymnasiala studier, studieresor eller utvecklingsprojekt. Ett grundkrav för stipendiet är att det ska främja egen eller annans förmåga att leva ett självbestämt liv, i enlighet med Independent Living-filosofin som handlar om att personer med olika funktionsvariationer ska leva och verka på samma villkor som andra.
GIL – Göteborgskooperativet för Independent Living

 

31 MARS
Svenska Skolan i Beijings stipendium för studier i Kina

Sökande skall

 • befinna sig i åldersspannet 18 - 25 år vid tidpunkten för stipendiets utdelning
 • ha avslutat sina svenska gymnasiala studier, eller motsvarande studienivå i internationell skolmiljö
 • ha konkreta planer för sina fortsatta (men ännu ej påbörjade) studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i Kina; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande

UtlysningSvenska Handelskammaren i Kina

 

 

31 MARS
Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden

Stiftelsen ska främja svensk-isländskt samarbete, ömsesidigt kulturutbyte samt information om svenska och isländska kultur- och samhällsförhållanden. Fonden utdelar årligen resebidrag för bilateralt samarbete mellan dessa länder främst inom kultur, forskning och utbildning. Ansökningsperiod : 1 feb - 31 mars 2018.
Föreningen Norden

 

1 APRIL 
Stiftelsen Svensk-danska kulturfonden

Stiftelsens ändamål är att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk skall främjas och kontakter skapas på dessa områden. Stöd kan även beviljas till undervisning och utbildning. Ansökningsperiod : 1 feb - 1 april 2018.
Föreningen Norden
 
 

 

30 APRIL 
Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling

Du som studerar, arbetar eller forskar inom arkitektur, konstnärlig gestaltning och hållbar stadsbyggnad kan ansöka om medel. Anslagssökning sker löpande och beslut om aktuella forskningsprojekt tillkännages två gånger om året.
LBF

 

27 JUNI
Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2018

Priset tilldelas den eller de personer som i sin kandidat-, magister- eller masteruppsats på ett förtjänstfullt sätt skrivit om finans och hållbarhet.
Utlysning Announcement Andra AP-fonden
The Second Swedish National Pension fund
 

 

 


Stipendier som kan sökas löpande under året

(med reservation för eventuella ändringar)
 

 

Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


Akutbidrag ska möjliggöra för forskare att angripa akut uppkomna forskningsbehov. Akutbidrag beviljas normalt för maximalt ett år. Vid längre projekt hänvisas till ordinarie ansökningstillfälle. Projektets akuta karaktär ska särskilt kunna styrkas. I övrigt gäller samma regler som för ansökan om bidrag för forskningsprojekt.
Formas

 

 

Handelsrådet

 • Forskningsinitiering - Disputerade forskare, doktorander och studenter som har för avsikt att initiera ett forskningsprojekt med handelsinriktning kan via Handelns Utvecklingsråd ansöka om medel för en inledande finansiering. Det belopp som kan erhållas uppgår till max 100 000 kronor. Ansökan om medel för forskningsinitiering kan göras löpande under året.

Handelsrådet

 

 

Riksbankens Jubileumsfond

 • Forskningsinitiering - Med forskningsinitiering avses stöd till konferenser, seminarier, workshops samt att skapa nya forskarnätverk. Anslagen är främst avsedda för att initiera verksamhet som ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Riksbankens Jubileumsfond

 

Romanusfonden - Stiftelsen för främjande av uppfinnarverksamhet

Stöd till forskning om uppfinnande och uppfinnare.
Romanusfonden

 

Sidas resestipendium

Studenter och nyutexaminerade vid högskolan som antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner, kan söka.
studera.nu

 

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare

Stiftelsen stöder vetenskaplig forskning i vid bemärkelse. Ansökningar om forskningsanslag kan inges löpande. Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år.
Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare
 

 

STINT

Initieringsbidrag ges för genomförandet av kortvariga projekt som syftar till uppbyggnaden av nya och strategiskt intressanta internationella relationer. Ansökan kan lämnas fortlöpande under året.
STINT

 

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här presenteras en överblick av de bidrag som utlyses under året:
Vetenskapsrådet

 

Wenner-Gren Stiftelserna

Gästföreläsaranslag - Anslagen är avsedda att möjliggöra för svenska forskare eller institutioner att inbjuda utländska disputerade gästföreläsare.
Wenner-Gren Stiftelserna

 

Vistelsestipendier i Villa Martinson i Jonsered

Vistelsestipendie med boende i Villa Martinson vid Jonsereds herrgård. Stipendiet är tänkt för forskare, doktorander och författare och publicister i vidare mening, vilka behöver tid att arbeta koncentrerat i en inspirerande miljö.
Jonseredsstiftelsen
 

 stipendier@gu.se

 

Sidansvarig: Webbredaktion|Sidan uppdaterades: 2017-11-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?