Länkstig

Utbildningsvägar i musikfältet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling i musikpedagogik av Camilla Sarner. Utbildningsvägar i musikfältet undersöks i syfte att bidra med kunskap som kan stärka och vidga rekrytering till högre musikutbildning. Det specifika syftet med avhandlingen är att lyssna till musikerstudenters strategier för access, deltagande och erkännande i musikfältet och förstå de villkor och logiker som styr i fältet. Bourdieus teori används för att förklara dessa perspektiv sociologiskt.

Bild
Camilla Sarner

Musik finns i nästan alla människors liv, en stor variation av musikaliska uttryck och konsumtionsmönster skapar en mångfald av musik att både konsumera och producera. I det postmoderna samhället är normer, värden och hierarkier inte lika bestämda som tidigare varför unga människor rör sig inom musikens fält på nya och mer flexibla sätt.

Det finns många diskussioner om vad det betyder och innebär för högre musikutbildning, inte minst gällande vikten av att stärka och bredda rekryteringen men att social snedrekrytering begränsar. Frågan är högst relevant för konstnärliga högskoleutbildningar som har den mest omfattande snedrekryteringen. Pierre Bourdieus perspektiv används för att förklara och förstå dessa frågor ur ett sociologiskt perspektiv. Studien vänder blicken mot studenternas möjligheter att erhålla nödvändiga förkunskaper för att klara de höga krav som ställs för att komma in på en starkt konkurrensutsatt utbildning. Frågan om hur högre musikutbildning, en spetsutbildning som utbildar för ett yrkesliv där konkurrensen är hög, hur den blir attraktiv, tillgänglig och präglad av mångfald är frågor som intresserat mig länge.  

Denna avhandling vill bidra med kunskap om access, deltagande och erkännande utifrån uppdraget att stärka och bredda rekrytering till och vidga deltagande i högre musikutbildning. Studenter på musikhögskolor som står i förmaket till att ta steget ut i yrkeslivet studeras för att söka svar på hur unga musiker tänker kring de villkor som de hittills har hanterat för att komma in och få access till högre musikutbildning, hur de navigerar sig fram för att lyckas och vilka visioner och framtidsdrömmar de har. Dessa erfarenheter kan ge fördjupad kunskap om hur utbildningskontexten bättre tillvaratar variation och motverkar exkludering samt hur utbildningen kan öppna upp och bredda sina perspektiv för rekrytering.