Länkstig

Accelerometer-baserad mätning av energiförbrukning och mätning av näringsintag hos individer med hög fysisk aktivitetnivå

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin

Kort beskrivning

Idrott och träning är synonymt med hög energiförbrukning vilket måste tillmötesgås med motsvarande energiintag via ett hållbart kostintag. Projektet använder sig av dubbelmärkt vattenmetoden, vilken är referens för energiförbrukning i fält, för att svara på flera frågeställningar som förenar ämnesområdena kost- och idrottsvetenskap; dels hur accelerometri kan fånga fysisk aktivitet på alla intensitetsnivåer, dels hur bra idrottande individer är att rapportera sitt energiintag, och dels livsmedelsval hållbart både för klimat och hälsa. Projektet är en tvärvetenskaplig samverkan mellan forskare vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap och genomförs vid Centrum för hälsa och prestationsutveckling vid Göteborgs universitet.

Att kunna fastställa fysisk aktivitet och energiförbrukning är centralt i både kost- och idrottsvetenskap. Den gemensamma referensmetoden i fält inom båda ämnesområdena är dubbelmärkt vatten. Dock är denna metod kostsam och resurskrävande. Accelerometri är en enklare metod, men behöver utvecklas och utvärderas för att fastställa fysisk aktivitet och energiförbrukning på alla intensitetsnivåer, både på gruppnivå och individnivå.

Projektet har flera syften: att validera utveckling av accelerometri för att fastställa fysisk aktivitet på olika intensitetsnivåer och på individnivå, att utvärderar  rapportering av energiintag hos individer på olika aktivitetsnivåer, och att undersöka livsmedelsval hos dessa individer ur ett hållbarhetsperspektiv både för klimat och hälsa. Projektet förenar därmed forskare från institutionens två ämnesområden, kost- och idrottsvetenskap. Det utförs inom miljön för Centrum för hälsa och prestationsutveckling vid Göteborgs universitet.

Deltagare i projektet är friska vuxna med olika aktivitetsnivåer, från relativt måttligt aktiva till elitidrottande individer. I projektet ingår först en labbaserad individuell kalibreringsstudie av accelerometrar på olika placeringar på kroppen med uppmät syreupptag som referens för energiförbrukning. Därefter ingår en fältstudie under 14 dagar där deltagarna bär accelerometrar med olika placeringar på kroppen, för en kostdagbok, blir intervjuade om livsmedelsval och där dubbelmärkt vattenmetoden tillämpas för att fastställa energiförbukningen.

Deltagare

Internt:

  • Docent Daniel Arvidsson
  • Professor Mats Börjeson
  • Doktorand Jonatan Fridolfsson
  • Professor Agneta Sjöberg
  • Doktorand Mari Wollmar
  • Universitetslektor Stefan Pettersson