Länkstig

Validitet och elevers skriftliga förmåga i språk

Utbildning & lärande

Kollegiet för språkpedagogik önskar er varmt välkomna till ett digitalt seminarium om validitet vid bedömning av elevers skriftliga förmåga i moderna språk (tyska), då vi tisdag den 1 februari gästas av Maria Håkansson Ramberg, Uppsala universitet. Maria presenterar och diskuterar resultat från sin avhandlingsstudie.

Seminarium
Datum
1 feb 2022
Tid
14:00 - 16:00
Plats
Zoom. Kontakta Åsa eller Eva för länk.

Validitet handlar enligt moderna definitioner om giltigheten i tolkningar och användning av provresultat (jfr. Messick 1989). I den här presentationen kommer jag att utgå från en valideringsprocess i flera steg och särskilt beakta olika aspekter av validitet vid bedömning av svenska elevers skriftliga språkförmåga på tyska.

Validiteten undersöks i följande frågeställningar:

a) vilka aspekter beaktas vid bedömning av elevers skriftliga förmåga?

b) hur samstämmiga är svenska bedömare? samt

c) vilken relation har bedömningar av elevers skriftliga förmåga på tre nivåer inom det svenska språkstegsystemet till en uppfylld B1-nivå enligt GERS?

Under seminariet diskuteras resultat och didaktiska implikationer för skolans språkundervisning. 

Messick, S. (1989). “Meaning and values in test validations: The science and ethics of assessment.” Educational Researcher, 18(2): 5–1 

Länk till sammanfattning av Maria Håkansson Rambergs avhandling: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1605507/ATTACHMENT01.pdf

Maria Håkansson Ramberg, Uppsala universitet  

……………………………………………..

Väl mött!

Vid frågor, kontakta Eva Olsson (ordförande): eva.olsson@ped.gu.se

eller Åsa Sebestyen (sekreterare): asa.sebestyen@gu.se