Bild
Fisk
Länkstig

PRIMO21

Hållbarhet & miljö
Naturvetenskap & IT

Det 21:a internationella symposiet "Pollutant Responses In Marine Organisms" (PRIMO21) kommer att äga rum den 22-25 maj 2022 i Göteborg. PRIMO21-symposiet för samman internationellt, världsledande forskare och experter med intressenter från samhället.

Konferens
Datum
22 maj 2022 - 25 maj 2022
Ytterligare information
PRIMO21
Göteborg

Bra att veta
Deadline för ”Early Bird”-registrering/bokning är den 7 mars, onlineservice för registrering/bokning öppnar inom kort.
Arrangör
Göteborgs universitet

PRIMO 21 Göteborg inleds med att Mattias A. Klum håller en inspirationsföreläsning i samband med välkomstceremonin vid symposiets öppnande den 22 maj. Själva symposiet kommer därefter att pågå under tre heldagar där forskare och andra experter presenterar sina rön från aktuell miljöforskning.

Symposiet avslutas med en session följt av en paneldiskussion där forskare och experter tillsammans med representanter från myndigheter och beslutsfattare medverkar och bl.a. diskuterar hur nya forskningsrön kan överföras till och implementeras i förvaltning för att nå målen med en mer hållbar framtid för våra hav, sjöar och vattendrag. 

PRIMO symposierna har sedan starten på 80-talet fokus på miljögifters effekter på marina och andra vattenlevande organismers hälsa. På senare år har plaster och partiklar från marint skräp fått ökad uppmärksamhet på PRIMO konferenserna. Ett annat PRIMO-tema är miljöövervaknings- och saneringsaktiviteter.

Vi står inför stora globala utmaningar som följd av klimatförändringar. Klimatförändringar kan ha direkta hälsoeffekter på organismer, samt indirekta hälsoeffekter genom att t.ex. påverka miljögifters spridning i hav, sjöar och vattendrag. Från och med PRIMO 21 Göteborg 2022 breddar vi därför PRIMO-fokuset till att även omfatta hur klimatförändringar (temperatur, pH, salinitet, syrehalt) påverkar miljögifters effekter på vattenlevande organismer.

En av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för PRIMO symposierna är introducerandet och inkluderandet av nästa generations miljöforskare. PRIMO mötena har genom åren utgjort en utmärkt miljö och mötesplats för studenter och för forskare tidigt i sina karriärer att finna forskningskontakter, nätverka internationellt, få inspiration till sin egen forskning, få möjlighet till ökade erfarenhetsutbyten samt skapa nya forskningsprojekt. PRIMO symposierna har gjort sig kända och berömda för att ha en öppen och välkomnande atmosfär där världsledande forskare från olika discipliner öppnar dörrar, välkomnar och introducerar nästa generations forskare. PRIMO har genom åren utgjort grogrunden för många framgångsrika internationella forskningsprojekt, varav ett flertal projekt där svenska forskare ingår. För att stimulera och underlätta för nästa generations miljöforskare att deltaga på PRIMO21 kommer avgiften vara lägre för studenter. Resestipendier i form av betald hotellkostnad erbjuds till ett 30-tal studenter. Därutöver belönas de studenter som gjort bästa postern respektive bästa föredraget med var sitt pris vid symposiets slut.

En annan nyhet med PRIMO 21 Göteborg är att inkludera myndigheter och andra organisationer med syftet att få till diskussioner och konkreta förslag på hur kunskap från aktuell forskning, som bl.a. PRIMO-forskarna, bidrar till kan överföras till myndigheter och andra organisationer för en mer hållbar förvaltning av hav, sjöar, vattendrag och de organismer som lever däri. PRIMO21 symposiet syftar därför till att skapa ett tvärvetenskapligt mötesforum, där bl.a. miljövetare, ekotoxikologer, kemister, biologer, bioinformatiker, matematiker möts för att tillsammans med representanter, beslutsfattare och andra intressenter från samhället diskuterar kunskapsöverföring från forskning till utbildning och förvaltning och vice versa.

Deadline för inskickande av Abstrakt (Deadline for Abstract Submission) är den 21 februari.

Deadline för ”Early Bird” registrering/bokning är den 7 mars och online servicen för registrering/bokning öppnar inom kort.

Konferensavgiften för studenter (kandidat, magister, master och doktorandnivå) är 2700 kr och för övriga deltagare är avgiften 4600 kr. I konferensavgiften ingår förutom tillgång till samtliga sessioner, välkomstceremonin, luncher, fika och förfriskningar i samband med postervisningar.

Ytterligare information finns på webbplatsen för PRIMO 21 Göteborg.