Bild
Pedagogen sedd mellan två spårvagnar.
Foto: Anna-Lena Lunqvist
Länkstig

Barns delaktighet och inflytande för ett hållbart samhälle

Forskning
Utbildning & lärande

Välkommen till konferens för nätverket Utvecklingspedagogik, förskoleforskning och praktikutveckling. Årets tema är barns delaktighet och inflytande för ett hållbart samhälle.

Konferens
Datum
26 jan 2023
Tid
09:00 - 16:00
Antal platser
300
Kostnad
Konferensen är kostnadsfri för nätverkets medlemmar och kostar 500 kr för övriga
Sista anmälningsdag
12 december 2022
Ytterligare information
Mer information om
nätverket

Bra att veta
Anmälan är bindande, men du kan överlåta din plats till någon annan. Kaffe och fika ingår. Lunch ingår ej.
Arrangör
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Barns delaktighet och inflytande ska vara utgångspunkt i förskolans utbildning. Yngre, såväl som äldre barn ska bli lyssnade till och barns behov och intressen ska ligga till grund för hur undervisningen planeras. Lyssnande beskrivs som centralt i ett demokratiarbete, men också hur frågor ställs till barn samt hur barns egna frågor tas tillvara.

När barns delaktighet och inflytande är utgångspunkt så främjas ett hållbart perspektiv på utbildning. Men vad har leken för roll i detta? På nätverkskonferensen kommer ni få lyssna till forskare som på olika sätt lyfter fram/synliggör barns agentskap i lek där delaktighet, inflytande och hållbarhet är centralt. Under eftermiddagen kommer boken ”Den lekande undervisade läraren” att presenteras och det blir också paneldebatt med de lärare som bidragit med kapitel till boken.

Program

9:00 - 9:20 Inledning: Hållbarhetsperspektiv på delaktighet och inflytande
Ingrid Pramling Samuelsson

Delaktighet och inflytande är relaterat till kommunikation och engagemang hos barn och vuxna i förskolan. Här blir barns perspektiv centralt. Engagemang och barns perspektiv ger förskollärare gärna uttryck för i termer av att lyssna på barn eller att fånga barns intresse. När de gör det - vad refererar de till då? Vi kommer här att möta röster från praktiken som utgångspunkt för kritisk reflektion inför dagens tema, samt också hur delaktighet och inflytande kan bli en dimension av hållbarhet.

9:20 – 10:05 Leken som arena för delaktighet och inflytande
Cecilia Wallerstedt & Pernilla Lagerlöf

I föreläsningen presenterar vi begrepp för att förstå hur lek, där barn och vuxna deltar tillsammans i förskolan, kan vara ett sätt att iscensätta Artikel 12 ur FN:s barnkonvention: barns rätt att uttrycka sin mening.  Vi knyter detta till läroplanens mål och Lekresponsiv undervisning. Vi diskuterar också relationen mellan undervisning och barns agentskap och vad som karaktäriserar ett samspel mellan barn och lärare där barns agentskap främjas. Hur kan barn stöttas i att bli delaktiga och få inflytande i och genom vardagliga leksituationer? 

10:05-10:30 Kaffe

10:30-11:15 Barns delaktighet och inflytande i arbetet för hållbarhet
Eva Ärlemalm-Hagsér

Forskning inom området hållbarhet poängterar att barn har rättigheter, kompetenser och förmågan att vara delaktiga, och ges inflytande: att vara förändringsaktörer. Den poängterar även att det nu krävs en utbildning som är modig, radikal, kreativ och fantasifull och som betonar etiska frågor om planeten jorden. Vi vet också genom forskning att det är avgörande att barn ges rika möjligheter till konkreta erfarenheter, som ger möjligheter för ett delat hållbart tänkande mellan barn och vuxna, där ny kunskap och nya begrepp och kritiskt tänkande kan utvecklas. Barns lek och skapandet tillsammans med att utforska och lära om världen genom sin kropp och fysisk rörelse är betydelsefullt för barns utveckling och lärande. I min presentation kommer jag att diskutera dessa aspekter av utbildning för hållbarhet i förskolan.

11:15-12:00 Lika barn leka bäst? Om barns tillhörighet i förskolan - från de yrkesverksammas perspektiv
Eva Johansson

Att barn har rätt att uppleva tillhörighet till kamrater och vuxna i förskolan oavsett deras bakgrund, erfarenheter och kompetenser kan tyckas vara en självklarhet, men hur ser det ut i dagens förskola? Hur går det till när tillhörighet skapas i förskolan? Presentationen bygger på en internationell studie (Politics of Belonging: Promoting children´s belonging in educational settins across boarders) med forskare från fem länder som har utforskat tillhörighet i förskola med hjälp av olika frågeställningar och studier: Hur ramas tillhörighet in i olika styrdokument och institutionella villkor? Hur kommer tillhörighet till uttryck i förskolans olika gemenskaper och hur upplevs tillhörighet av de yrkesverksamma, av barn och deras föräldrar? I den här presentationen kommer fokus att ligga på de yrkesverksammas blick på barns gemenskaper och de villkor för tillhörighet som kan skapas.

12:00-13:00 Lunch

13:00–14.30 Bokrelease och paneldebatt: ”Den lekande undervisande läraren”
Maria Magnusson och Ingrid Pramling Samuelsson redaktörer för boken och debattledare, samt de medverkande författarna My Grann, Pernilla Boode Näveri, Sofia Häggström, Carina Stål, Kristina Persson, Petra Brattén, Rebecka Jarl, Lena Wagman och Filip Jönsson

14:30-15:00 Kaffe

15:00-16:00 Framåtblickar
Niklas Pramling och Cecilia Wallerstedt