Bild
Ett klassrum med elever och lärare
Länkstig

Gymnasieskolan som arbetsmiljö för elever och lärare

Utbildning & lärande

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar några av de faktorer som har betydelse för trivsel och välbefinnande i gymnasieskolan. Medverkar gör professor Joanna Giota och docent Sofia Persson från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Seminarium
Datum
2 okt 2023
Tid
13:00 - 15:30
Plats
Zoom
Ytterligare information
Anslut via denna
länk

Medverkande
Joanna Giota, professor i pedagogik
Sofia Persson, docent i sociologi
Arrangör
Kollegiet för yrkeskunnande

Gymnasieskolan som arbetsmiljö för elever och lärare

Skolan och dess verksamhet utgör arbetsmiljö för både elever och lärare (Arbetsmiljölag 1977:1160). I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår förebyggande och åtgärdande insatser som dokumenteras i lokala planer och som därmed utgör stöd för elever och lärare. En trygg och säker arbetsmiljö kan tyckas vara en självklarhet. Här finns dock en rad utmaningar. Under senare år har undersökningar och studier kommunicerat en förändrad bild av elevers upplevelse av trivsel och välbefinnande i skolan. Faktorer som elevers känsla av stress, bristande motivation för studier, hög frånvaro och konflikter är exempel som kan relateras till såväl elevers som lärares arbetsmiljö. De förutsättningar som krävs för elevers framgångar i sina studier, en positiv erfarenhet av utbildningen och förberedelse för yrkesliv/fortsatta studier utmanas.

Orsaker, förklaringar och lösningar kan givetvis belysas ur olika perspektiv. Samtidigt är elevers och lärares vardag här och nu väsentlig både för individ, grupp och samhälle. Kollegiet avser att diskutera några faktorer som har betydelse för trivsel och välbefinnande i gymnasieskolan.                

Program      

Varje presentation är ca 35 min, följt av frågestund.         

13.00-13.15:  Välkomna       

13.15-14.05:    Utredningen Fler vägar till arbetslivet - Elevers motivation och välbefinnande
Joanna Giota är professor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Hennes huvudsakliga forskningsintresse är barn och ungdomars motivation till att lära i skolan, deras självuppfattning, välmående och mentala hälsa i relation till skolprestationer. 2022 fick hon uppdraget som särskild utredare i den statliga utredningen ’Flera vägar in i arbetslivet’. Utredningen ska ge förslag som ger alla ungdomar bättre förutsättningar att fullfölja sin skolgång och förbereda sig för arbetslivet.

14.05-14.15:    Paus

14.15-15.05:    Eskalerade konflikter, hot och våld i skolan – vilka uttryck kan det ta och hur kan det hanteras?
Sofia Persson är docent i sociologi vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Hennes forskning har ett utbildningssociologiskt fokus samt är orienterad mot professions-, organisations- och styrningsfrågor.

15.05-15.30:    Fortsatt samtal om temat. Information om kommande kollegium

Läs mer om Kollegiet för yrkeskunnande >>