Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Erik Thurin – Measuring outcomes following brain tumor surgery: a registry based approach

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap

Disputation
Datum
17 jun 2021
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Hörsal Carl Kylberg (K2320), Medicinaregatan 7
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk, se nedan.
Ytterligare information
Länk till
avhandlingen

Opponent och betygsnämnd

Opponent: Privatdozent Thomas Picht, Klinik für Neurochirurgie mit Arbeitsbereich Pädiatrische Neurochirurgie, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Tyskland.

Betygsnämnd: docent Yvonne Wettergren (ordf.), docent Daniel Olsson och professor Magnus Vrethem (Linköpings universitet).

Bra att veta

Disputationen hålls på engelska.

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta via streaming.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén. Skicka dina frågor via e-post till ordföranden för disputationen:
Professor Kristina Malmgren
kristina.malmgren@neuro.gu.se

 

1400 nya hjärntumörer i Sverige varje år

Meningeom och vestibularisschwannom - två godartade hjärntumörer

Varje år diagnosticeras ca 1400 nya hjärntumörer i Sverige (exklusive metastaser), vilket utgör runt 2 % av alla nya cancerfall. Den största gruppen, en tredjedel av alla hjärntumörer, utgörs av meningeom. Detta är en godartad tumörform i de flesta fall, och de växer långsamt. De utgår från hjärnhinnan och brukar inte invadera själva hjärnan. Genom att trycka på hjärnans yta kan de dock ge allvarliga symptom. En annan godartad tumör, som utgör 6–8 % av alla hjärntumörer och som på vissa sätt liknar meningeom, är vestibularisschwannom (VS). VS är en tumör som växer från det fettrika höljet runt hörsel- och balansnerven i skallbasen. I tidigt skede ger den hörselnedsättning och yrsel. Den kan också, om den blir tillräckligt stor, trycka på hjärnstammen.

Illustration över två vanliga hjärntumörer
Illustration: Erik Thurin

Kirurgi kan utvärderas på olika sätt

Vid kirurgi för tumörer inanför kraniet jämförs behandlingar ofta utifrån mått på dödlighet, eller risk för att tumören återvänder. För mer godartade tumörer som meningeom och VS kan dock dödligheten vara låg oavsett behandling. För dessa patienter är det viktigt med kompletterande mått på kirurgiskt resultat, såsom risk för komplikationer, långtidssjukskrivning och psykisk hälsa, vilket forskarna därför undersökt i den här avhandlingen.  

Länkade register ger värdefull information

I Svenskt Kvalitetsregister för Hjärntumörer har vi identifierat de vuxna patienter som opererats i Sverige 2009–2015 för meningeom och VS. Vi har länkat samman information från kvalitetsregistret med bland annat information från Försäkringskassan, Läkemedelsregistret och Statistiska Centralbyrån. Varje patient har jämförts med fem personer ur befolkningen som har samma kön, ålder, utbildningsnivå och boendekommun, så kallade matchade kontroller.

Problem efter meningeom-kirurgi vanligare än förväntat

De vanligaste tidiga komplikationerna efter meningeomkirurgi är nytillkomna neurologiska bortfall (15 %) och nytillkomna epileptiska anfall (5 %). Andelen sjukskrivna två år efter meningeomkirurgi är 43 %, jämfört med 16 % för kontroller. Betydligt färre är sjukskrivna två år efter VS-kirurgi, där andelen är 25 % jämfört med 13 % för kontroller. Användningen av antidepressiva och sedativa läkemedel är högre för patienter med meningeom än för deras kontroller, både före och efter kirurgi, medan detta inte sågs för patienter med VS.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har forskningen visat att en betydande andel patienter är sjukskrivna lång tid efter meningeomkirurgi, att användningen av antidepressiva och sedativa jämfört med kontroller är förhöjd både före och efter meningeomkirurgi samt att detta skiljer sig från VS-kirurgi, där andelen sjukskrivna är lägre. Efter VS-kirurgi sågs inte heller förhöjd användning av antidepressiva och sedativa. Fynden bidrar till att ge vårdgivare och patienter bättre möjligheter att förutsäga vilket postoperativt resultat som är sannolikt. Fynden kommer att ge vägledning både kliniskt och inför framtida studier.

Illustration tillhörande omslag på avhandling om hjärtnumörer
Illustration från avhandlingens omslag. Illustratör: Emma Husmark