Bild
Pedagogen vid Grönsakstorget i Göteborg
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Aktionsforskning i tre skilda kontexter

Utbildning & lärande

Ett seminarium där tre masteruppsatser presenteras som alla bygger på aktionsforskning, men i olika kontexter: vuxenutbildning, gymnasieskola respektive kulturskola. Presentatörer är Pirjo Thorson, Karin Burman och Andreas Hammarlund som alla har läst programmet Nordisk master i aktionsforskning (NoMiA) vid Göteborgs universitet.

Seminarium
Datum
5 apr 2023
Tid
16:00 - 18:00
Plats
Pedagogen Hus B, sal: B1 113

Medverkande
Pirjo Thorson
Karin Burman
Andreas Hammarlund
Bra att veta
Har du inte möjlighet att delta på seminarierna på plats i Göteborg, kan du delta via Zoom på nätet. Strax innan avsatt tid för seminariet kan du ansluta till seminariets rum via länken ovan.
Arrangör
Aktionsforskningskollegiet

Om seminariet

Under seminariet presenterar tre alumner från programmet Nordisk master i aktionsforskning (NoMiA) sina masteruppsatser. Presentationerna följs av ett seminariesamtal om de tre uppsatserna. 

Presentation 1: Individanpassning i heterogena grupper

Pirjo Thorssons masterarbete genomfördes under pandemin hösten/våren 20/21. Hur individanpassar lärare sin undervisning i vuxenutbildningens teoretiska kurser? Hur ser de på sina möjligheter och svårigheter att individanpassa? Vi gör lektionsbesök hos varandra och har reflekterande samtal som ett led i vårt utvecklingsarbete under en vår då undervisningen sker digitalt. Genom att analysera aktionerna synliggör jag kollegornas tänkande, sägande och görande och får en bild av de möjligheter och svårigheter som påverkar vårt arbete med individanpassning. Att undervisningen och aktionerna genomfördes digitalt gav arbetet en egen inramning.

Uppsatsen finns att läsa här

Pirjo Thorson är gymnasie- och förstelärare inom kommunal vuxenutbildning i Borås och undervisar i svenska, SVA, tyska och psykologi. Pirjo har sedan början av sin lärargärning hunnit med att undervisa även i, grundskolan, gymnasieskolan och senare i enstaka språkkurser på Högskolan i Borås för utländska elever. I utvecklingsuppdraget som förstelärare inom Vuxenutbildningen ligger främst att förstärka det kollaborativa samarbetet och kollegiala lärandet lärare emellan.

Presentation 2: Didaktiken i centrum för ämnespraktiken – när, vad, hur?

Den kvalitativa studien har genomförts som ett kompetensutvecklingsprojekt på en gymnasieskola i Västra Götaland under läsåret 2021-2022. Aktionsforskning används som teoretiskt ramverk samt metodansats för studien där en tillfälligt sammansatt ämnesheterogen lärargrupp diskuterar didaktiska dilemman och undervisningsutvecklande aktioner tillsammans. Forskningsintresset riktas mot lärarnas utsagor om undervisningshandlingar genom att didaktiska val jämförs och analyseras i förhållande till subjektiva förutsättningar i ämneskontexten. Studiens ambition är att sätta undervisningskonsten i fokus för lärares autonoma, fortlöpande utvecklingsinriktade arbetsplatslärande och samtidigt bidra till diskussionen om hur kollegialt lärande kan designas.

Karin Burman är legitimerad musiklärare med 26 års erfarenhet av undervisning på Estetiska programmet. Inom gymnasieskolan har Karin genom åren haft olika uppdrag som förstelärare, programansvarig samt tillförordnad rektor med särskilt fokus på kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete. Karin medverkar själv i masterstudiens gruppsamtal om didaktik som en av fem olika ämneslärare där hennes perspektiv tar utgångspunkt i musikundervisning i Sång och Ensemble.

Presentation 3: Förändrad sång- och instrumentundervisning i kulturskolan

- utifrån elevernas uppfattning om framgångsrik undervisning

Andreas Hammarlunds aktionsforskningsstudie startade med fokusgruppintervjuer där 23 elever i åldrarna 15–19 deltog. Resultatet speglade elevernas uppfattningar om framgångsrik undervisning där två parametrar framkom: progression och igenkänning, som sedan låg till grund för lärargruppens förändrade undervisning. Lärargruppen, där Andreas själv ingick, bestod av fem lärare som genomförde aktioner, loggboksanteckningar och reflektionstillfällen tillsammans. Det är aktionsforskningens dilemma och samtidigt en styrka, menar Andreas, att växla och inneha olika roller såsom forskare, samtalsledare och kollega som genomför aktioner.

Reflektionsträffarna då uppfattningar synliggjordes, litteratur om framgångsrik undervisning diskuterades, utforskande frågor ställdes och tankar om nästa steg dryftades, spelades samtliga in. Transkriptionerna har sedan genomgått en kvalitativ innehållsanalys och resultatet kom att bli fyra olika teman: kommunikation (och relation), tydlighet, rätt utmaning samt variation.

Andreas Hammarlund har varit lärare sedan 1991....och trivs fortfarande! Ett motto är: Elevernas lärande, motivation och välbefinnande (Timperley, 2013). Anderas arbetar som utvecklingsledare och musiklärare i instrumental- och ensemblespel på Mölndals Kulturskola, men åker också till Värmland ibland och undervisar i trombonmetodik på Musikhögskolan Ingesund. I det inspirerande uppdraget som utvecklingsledare arbetar Andreas för att tillsammans med kollegorna  systematiskt och cykliskt utveckla verksamheten framförallt med fokus på undervisningen.