To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

FÖRESTÄLLNINGAR OM OMVÅRD… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

FÖRESTÄLLNINGAR OM OMVÅRDNAD SOM ÄMNE – ett ämnesdidaktiskt utvecklingsprojekt

Report
Authors Joakim Öhlén
Annette Bramstång
Anneli Pihlgren
Frida Lundin Gurné
Marit Kirkevold
Publisher Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at Institute of Health and Care Sciences
Language sv
Links https://gup.ub.gu.se/file/208008
Keywords Omvårdnad, didaktik, pedagogik
Subject categories Nursing

Abstract

Det pedagogiska utvecklingsprojekt som rapporteras här har fokus på studenters, sjuksköterskors och lärares föreställningar om omvårdnad som ämne. Problematisering av variationer i föreställningar om omvårdnad kan ses som en central fråga för att lära om omvårdnad. Lärande sker genom att se och erfara variationer i objektet för det som ska läras. För att få kunskap om föreställningar om omvårdnad (som har betydelse för att lära omvårdnad) är det därför av betydelse att få kunskap om hur omvårdnad erfars, hur olika föreställningar om omvårdnad urskiljs, vad variationer kan utgöras av och hur de kan skifta mellan olika situationer. Projektet utgår från ett antagande om att föreställningar om omvårdnad som ämne har förändrats över tid och att det kan finnas varierande föreställningar inom och mellan olika intressegrupper. Detta kan relateras till att omvårdnad som ämne är komplext och beskrivet med skiftande filosofiska utgångspunkter. Projektets syfte var därför att analysera föreställningar om omvårdnad som ämne bland studenter i omvårdnad och kliniskt verksamma sjuksköterskor i syfte att påverka ämnesutveckling i omvårdnad. I första steget genomfördes fokusgrupper med studenter i omvårdnad på såväl grund, avancerad som forskarutbildningsnivå samt yrkesverksamma sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom flera typer a verksamheter. Totalt genomfördes 17 fokusgrupper med 77 deltagare. Därefter genomfördes tre seminarier där de identifierade föreställningarna presenterades åtföljt av diskussion med olika målgrupper: a. handledare till studenter i VFU vid institutionens sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram, b. handledare och lärare till studenter i svenska sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogram (vid nationell konferens, c. lärare i sjuksköterskeprogrammet vid institutionen samt d. studenter i sjuksköterskeprogrammet vid institutionen. Nio distinkta föreställningar om omvårdnad som speglar aspekter av omvårdnad som deltagarna framhöll som utmärkande och viktiga för att förstå och tala om vad omvårdnad handlar om. Föreställningarna fokuserade bildspråk, vilket vi utnyttjade till att ta fram illustrationer till vardera av föreställningarna. Några spänningsfält blev särskilt framträdande i analysen: - att studenter, sjuksköterskor och lärare till största del har delar föreställningar om omvårdnad som ämne och att de mest laddade föreställningarna handlar om att omvårdnad är att prioritera och omvårdnad är att vara ensam med ansvaret - att utmaningar kring ämnet handlar om hur det görs tydligt och tillämpas – hur gå från teori till handling (aktiviteter, ”verktyg”) - att medvetenhet om hur omvårdnad utvecklats historiskt kan behöva stärkas i utbildningarna, både vad gäller praktisk (i samhället, hälso- och sjukvården liksom inom professionen) och teoretisk (nationellt och internationellt) utveckling.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?