To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kunskap… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kunskap

Report chapter
Authors Morten Sager
Isabella Pistone
Published in LHC Report Nr 3. Moderna Policies: Inspel för en framtidsinriktad hälso- och sjukvårdsdebatt
Pages 80-107
ISBN 978-91-980169-8-7
Publisher Stiftelsen Leading Health Care
Place of publication Stockholm
Publication year 2019
Published at Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Pages 80-107
Language sv
Links leadinghealthcare.se/publikationer/...
Keywords evidensbasering, kunskapsstyrning, validitet, kausalitet, objektivitet
Subject categories Public health science, Theory of science regarding care and nursing, Community medicine, Theory of science

Abstract

Inom hälso- och sjukvården fattas varje dag myriader av beslut som direkt eller indirekt berör alla invånare. Olika aktörer har en ambition att på olika sätt förändra vården i olika riktningar. En viktig grund för sådana ambitioner är kunskap om vården; om dess behandlingar, dess organisering, dess styrningsmässiga ramar och dess ekonomi. På vilka grunder formuleras problem, formas viljeinriktningar och fattas beslut? Lagstiftningen föreskriver att beslut ska fattas ”i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”. De senaste decenniernas rörelse mot kunskapsstyrning betonar betydelsen av kunskapsproduktion utifrån systematiska metoder. Evidensbaserad medicin har fokuserat på en viss studietyp, så kallade randomiserade kontrollerade studier (RCT:er). Samtidigt florerar många andra kunskaper i hälso- och sjukvårdssystemet. Många beslut i själva verksamheterna utgår de facto från professionellt omdöme. På policynivå kan uppfattningar vara grundade i politiska hållningar som i sin tur är färgade av ideologiska föreställningar. På alla nivåer, från individmötet till utformning av policy, betonas nu vikten av att bättre ta tillvara patienternas perspektiv, erfarenheter och åsikter för att utforma vården. Utifrån ett fokus på kunskapssyner hävdar vi i detta kapitel att många av de problem som går att observera i forskning, utredningar och fokusgrupper som behandlar dagens kunskapsstyrning och evidensbasering inom hälso- och sjukvården har att göra med att vissa specifika uppfattningar om validitet, objektivitet, kausalitet och överförbarhet dominerar hälso- och sjukvårdens sätt. Problemen är alltså inte dessa uppfattningar i sig utan deras dominans på bekostnad av andra epistemologiska synsätt: vad som kan kallas en övergeneraliserad epistemologi. En epistemologi som i vissa situationer har varit och är mycket användbar har kommit att dominera landskapet på ett dysfunktionellt sätt genom att tillämpas i situationer där denna kunskapssyn inte alls är lämplig. Starkt uttryckt föreslår vi att denna epistemologiska enögdhet skapat ett systemfel.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?