To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Förebyggande insatser mot… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Förebyggande insatser mot alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksanvändning : En kartläggande litteraturöversikt om forskningens omfattning och karaktär

Report
Authors Isabella Pistone
Agneta Blomberg
Morten Sager
Publisher Folkhälsomyndigheten
Place of publication Stockholm
Publication year 2019
Published at Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Language sv
Links https://www.folkhalsomyndigheten.se...
Keywords Systematisk kartläggande översikt, tobaksprevention, narkotikaprevention, dopningsprevention, tobaksprevention, förebygggande insatser, översikt av översikter
Subject categories Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

Abstract

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT-strategin, 2016–2020. Det innebär bland annat att Folkhälsomyndigheten ska verka för ett kunskapsbaserat arbete. Som en del i detta har myndigheten gett Göteborgs universitet i uppdrag att genomföra en kartläggande litteraturöver sikt. Syftet med översikten är att öka kunskapen om omfattningen och karaktären av forskningen om förebyggande insatser inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Litteraturen har identifierats genom strukturerade databassökningar efter systematiska litteraturöversikter. Sammanlagt inkluderades 532 litteraturöversikter som delades in i olika kategorier av förebyggande insatstyper. Det var vanligast med litteratur översikter kopplade till tobak, följt av alkohol och åtgärder som syftade till att förebygga bruk av AN och ANDT, och därefter narkotikaförebyggande åtgärder och insatser mot andra kombinationer av ANDT. Ingen av översikterna hade studerat effekterna av förebyggande insatser mot enbart dopning. Av inkluderad forskning hade 42 översikter syfte att beakta jämlikhet eller jämställdhet kopplat till förebyggande insatser inom ANDT. Det finns en omfattande mängd forskningslitteratur om utvärderade insatser för att förebygga bruk, riskbruk, missbruk och beroende kopplade till ANDT. Litteraturöversikterna utvärderar en bred variation av insatser inom olika målgrupper, arenor och kontexter. Övergripande kan områdets litteratur delas in tolv större insatstyper fördelat på två olika kategorier: Individinriktade insatser: • Fysisk aktivitet • Belöning • E-baserade insatser • Specifika arenor • Rådgivning och motivation • Multimodala insatser • Utbildning Samhällsinriktade insatser: • Begränsad tillgänglighet • Minska användning av alkohol och narkotika i trafiken • Minskad efterfrågan • Multimodala insatser • Specifika samhälleliga arenor Förhoppningen är att resultaten ska kunna användas av dem som vill öka förståelsen för utvärderingsfrågor inom ANDT-området. De kan också bidra med vägledning när det gäller behov av ytterligare kunskap, dvs. inom vilka insatstyper det skulle vara intressant att göra fördjupade analyser genom sammanställning av originalstudier eller nya empiriska utvärderingar.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?