To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Lärosätenas utbildningsbe… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Lärosätenas utbildningsbehov i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Delrapport juli 2019

Report
Authors Ninni Carlsson
Publication year 2019
Published at Department of Social Work
Language en
Links https://gup.ub.gu.se/file/207985
Subject categories Social Work

Abstract

Denna pågående studie utgör ett samverkansprojekt mellan Jämställdhetsmyndigheten och Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs universitet. Studien genomförs inom Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till lärosäten i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Berörda är åtta utbildningar på grundnivå för vilka det införts ett examensmål om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Dessa är Fysioterapeut-, Jurist-, Läkare-, Psykolog-, Sjuksköterske-, Socionom-, Tandhygienist- och Tandläkarexamen. Stödet ska inkludera frågor om våld mot barn, hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning av kvinnor, prostitution och människohandel for sexuella ändamål och hbtq-personers utsatthet for våld i nära relationer. Det övergripande syftet med studien är att undersöka de berörda institutionernas behov av utbildningsinsatser och kunskapsstöd, i arbetet med att integrera det nya examensmålet i sina professionsutbildningar, och de sammanhang, villkor, möjligheter och svårigheter de ser med att ta sig an utbildning på området. En enkätstudie och en intervjustudie ingår. Denna delrapport innehåller en första analys av enkätstudien. Syftet är att bidra med underlag för Jämställdhetsmyndighetens fortsatta arbete att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till lärosätena, och ge en lägesbild av hur långt arbetet med att implementera det nya examensmålet har nått. Sammantaget ger resultatet en mycket splittrad bild. Den undersökta gruppen var ur många aspekter starkt heterogen. Utöver att representera åtta professioner fanns stor variation i lärares utbildningsbehov, kunskapsnivå, institutionernas utbildningserfarenhet, undervisning om olika våldsformer och andra sammanhang som bildar förutsättningar och villkor för institutionernas utbildningsuppdrag och lärares utbildningsbehov. En jämförande analys gjordes mellan hur vanligt det var att ha undervisning om olika våldsformer och hur stort lärarkollegiernas utbildningsbehov var för våldsformerna. Resultatet visar att utbildningsbehovet var högre för två av de våldsformer inom nära relationer som redan oftast ingick i undervisningen. Mycket lägre var utbildningsbehovet för de sexuella våldsformer utanför nära relationer som i lägst grad ingick i undervisningen. Detta kan tolkas på olika sätt. I rapporten diskuteras hur examensmålet förstås och hur det relaterar till den politiska debatten. En övergripande tolkning är att informanternas förståelse av våldsområdet som omfattas av examensmålet ännu inte fullt ut överensstämmer med Sveriges åtagande inom ramen för Istanbulkonventionen och Sveriges nationella strategi att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. En viktig del i Jämställdhetsmyndighetens arbete med uppdraget, behöver därför vara att inledningsvis informera utbildningsanordnarna om vad som styr innehållet i examensmålet. Resultatet ger en bild av ett omfattande och långsiktigt uppdrag för Jämställdhetsmyndigheten. Det tyder på att de flesta, troligen samtliga, behöver utbildning och att Jämställdhetsmyndigheten behöver erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd som är anpassade efter var de befinner sig i sina förkunskaper och bakgrundserfarenheter. Heterogena grupper behöver dock inte utgöra ett pedagogiskt problem. Ett exempel på hur de kan vara en resurs i kurser diskuteras i delrapporten. Utmaningar och problem som de högst utbildningsansvariga formulerar, tyder på att de kan behöva också andra stödformer för att lyckas integrera examensmålet fullt ut, än utbildningsinsatser och annat kunskapsstöd relaterat till själva våldet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?