To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att se nyttoväxter – plat… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att se nyttoväxter – platsens betydelse.

Conference contribution
Authors Eva Nyberg
Anna Maria Hipkiss
Published in Forskningssymposium 28 augusti 2019: Barn, lek, lärande och hållbarhet i utomhusmiljöer, HLK, Jönköping University.
Publication year 2019
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Language sv
Keywords Plant Blindness, Botanisk trädgård, Undervisning i NO och miljö- och hållbarhet
Subject categories

Abstract

I denna studie undersöks lärarstudenters intryck och samtal under besök i en konstruerad regnskog i ett växthus i en botanisk trädgård. Studien kommer att bidra till kunskaper om hur möten med växter i en tillrättalagd naturmiljö kan öka både kunskapen om växter liksom undervisning om växter och växternas betydelse för livet på jorden. Våra frågeställningar är: Hur upplever lärarstudenter växterna i denna tillrättalagda naturmiljö och hur och på vilket sätt kan upplevelser i sådana miljöer komplettera undervisningen i klassrummet? Vi blir alltmer urbaniserade. Att bo i stadsmiljöer minskar vår nära kontakt med naturen vilket gör att anlagda naturmiljöer såsom t.ex. botaniska trädgårdar får en ökad betydelse för vår naturkontakt. Tidigare forskning har visat att s.k. ”plant blindness”, dvs. oförmåga att uppmärksamma växterna i omgivningen, är en utbredd företeelse. Enligt denna teori ligger det i människans natur att ignorera växtvärlden och att uppfatta den som en grön ridå som bildar bakgrund till händelser i djurvärlden, vilket vi även tidigare funnit stöd för i en liknande konstruerad regnskog där växterna ingår i en miljö där också djur har en framträdande plats. Den studie som presenteras här är en del av ett treårigt forskningsprojekt, “Bortom Plant Blindness: Att se växternas betydelse för en hållbar värld”, finansierat 2015-2017 av Vetenskapsrådet (Dnr 2014-2013) inom vilket ett flertal studier gjorts. Data för denna delstudie samlades in genom observationer samt ljudupptagningar av samtal. Analyser av olika karaktär genomförs fortlöpande. Preliminära analyser visar att besöken ger upphov till samtal om de växter studenterna ser och att de i sina samtal också relaterar till undervisningen på sin utbildning men även till det framtida yrket. De preliminära analyserna visar att särskilt nyttoväxterna i miljön ger upphov till didaktiska reflektioner rörande undervisning såväl i naturvetenskap som beträffande hållbarhetsfrågor. Analyserna visar också att flera av grupperna använder både syn, lukt och känsel i sin interaktion med växterna. Preliminära lingvistiska analyser av studenternas språkhandlingar visar även att mötet med växterna väcker frågor; frågor som inte alltid besvaras och även innefattar hypoteser om växters förökning, försvar och funktion, något att ta tillvara för utveckling av undervisningen på lärarutbildningar. Resultaten understryker betydelsen av att både förbereda och följa upp denna typ av besök.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?