To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Studenters lärande: Livsv… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Studenters lärande: Livsvärldsfenomenologisk och fenomenografisk analys

Chapter in book
Authors Airi Rovio-Johansson
Published in Berndtsson, I., Lilja, A. och Rinne, I. (2019), Fenomenologiska sammanflätningar
Pages 229-254
ISBN 978-91-7173-562-1
Publisher Bokförlaget Daidalos
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at Gothenburg Research Institute (GRI)
Pages 229-254
Language sv
Keywords Fenomenografi; livsvärldsfenomenologisk teori; studenters lärande i högre utbildning
Subject categories Philosophy, Educational Sciences, Didactics, Learning

Abstract

Studiens syfte är att undersöka studenternas uppfattningar om lärandet som fenomen i akademisk grundutbildning. Deras erfarande och uppfattningar analyseras med hjälp av två teoretiska perspektiv, ett livsvärlds-fenomenologiskt och ett fenomenografiskt perspektiv. Tidigare fenomenografiska studier av lärandet som fenomen i akademisk grundutbildning har visat att lärande som fenomen kan förstås på många olika sätt av de lärande och av forskare. Lärande som begrepp är komplext och mångtydigt i olika teoretiska perspektiv och i olika kontexter, men innebär alltid att den lärande lär sig något, t.ex. en förmåga som exempelvis att cykla eller ett ämnesbegrepp. Det empiriska underlaget utgörs av 15 intervjuer med studenter på teknisk fakultet, som går på andra året i ett civilingenjörs¬program. Analysen av skillnaderna mellan intervjusvaren görs med en iterativ fenomengrafisk tolkningsprocess av samtliga studentsvar, dvs. på gruppnivå, Denna analys är en differentieringsprocess av utsagornas innebörder, som presenteras som olika beskrivningskategorier. I den livsvärldsfenomenologiska analysen riktas fokus mot en students levda erfarenheter av lärande som fenomen. Såväl den fenomeno¬grafiska som den livsvärldsfenomenologiska forskningsansatsen i denna studie ger betydande bidrag till förståelsen av studenternas lärande i högre utbildning. Studiens resultat stöder tidigare studier av lärandet som fenomen i ett icke-dualistiskt perspektiv. Avsikten har varit att ge ett bidrag till vår kunskap och förståelse för fenomenet lärande och skillnader i lärandets kontext och slutprodukt, genom att analysera det empiriska materialet med hjälp av två olika forskningsansatser.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?