To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Examinatorers och handled… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Examinatorers och handledares förhållningssätt till betygskriterierna

Chapter in book
Authors Ilona Rinne
Anne Dragemark
Published in Vetenskaplighet i högre utbildning. Franck, O. (red.)
Pages 85-118
ISBN 9789144130637
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Pages 85-118
Language sv
Keywords bedömning, examensarbete, högre utbildning
Subject categories Educational Sciences

Abstract

Lärarutbildningen, oavsett inriktning, avslutas med ett självständigt examensarbete som syftar till att stärka den vetenskapliga grunden inom professionen. Detta projekt tog sin utgångspunkt i en pilotstudie som synliggjorde examinatorers olika uppfattningar om bedömningen av självständiga examensarbeten på grundlärarprogrammet. Syftet med utvecklingsprojektet var att få mer kunskap om hur examinatorer på grund- och ämneslärarprogrammet resonerar när de bedömer examensarbeten. Projektet undersöker vilken tyngd olika examinatorer lägger vid olika kriterier, hur de resonerar när de balanserar olika aspekter mot varandra och hur de på så sätt förhåller sig till vetenskaplighet i lärarutbildningen. I projektet riktades särskild fokus mot examinatorers uppfattningar av betygskriterier i allmänhet samt mot deras bedömning av delarna metod och teori, resultat och analys, språk och struktur i synnerhet. Dessa delar valdes eftersom vår egen erfarenhet som examinatorer är att de upplevs som svåra och att uppfattningar och traditioner mellan examinatorer kan skilja sig mest här. Projektet bidrar till att öka vetenskapligheten i lärarutbildningen genom att synliggöra hur examinatorer som utgår ifrån samma betygskriterier tolkar dem när de bedömer några examensarbeten. På så vis kan de problemområden som behöver utvecklas belysas och diskuteras. Inte minst öppnar projektet för en diskussion om huruvida lärarutbildningen vilar på vetenskaplig grund om det råder bristande samsyn bland examinatorer angående vad som är godtagbar kvalitet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?