To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Musikundervisning på vete… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Musikundervisning på vetenskaplig grund?

Conference contribution
Authors Christer Larsson
Published in Musikforskning idag 2019, Göteborgs universitet, 12–14 juni 2019
Publication year 2019
Published at Academy of Music and Drama
Language sv
Keywords vetenskaplig grund; musiklärarpraktik; skollagen; skolverket; policy
Subject categories Music education

Abstract

Svensk skollag fastslår sedan senaste lagändringen 2010 att utbildning i svensk skola ska ”vila på vetenskaplig grund […]”. Mitt avhandlingssprojekt intresserar sig för skrivningar om vetenskaplig grund i skollagen och i andra policytexter kring statligt reglerad grund- och gymnasieskola; närmare bestämt är jag intresserad av hur sådana texter relaterar till och får effekt för svensk lärarpraktik och lärarprofession, utifrån ett musiklärarperspektiv. Studiens övergripande syfte är att skapa kunskap kring hur olika aktörer i svensk skoldiskurs förhåller sig till policyskrivningar om en vetenskapligt förankrad musikundervisningspraktik. Mitt avhandlingsprojekt kommer att bestå av fyra artiklar och en kompletterande kappa som undersöker olika aspekter i detta intressefält. En utgångspunkt i studien är att musikämnets karaktär möjligen komplicerar hur skollagens krav på vetenskaplig förankring ska hanteras; att ämnets didaktiska och pedagogiska aspekters samexisterar med både konstnärliga och hantverksmässiga dimensioner är ett exempel på detta. Hur ”vetenskaplig grund” beskrivs och betydelseladdas i statliga policyskrivningar om skolan och hur sådana beskrivningar förhåller sig till konstnärliga och hantverksmässiga dimensioner i musiklärarpraktik är ett av studiens intresseområden; ett närliggande intresse är huruvida betydelser av lärarpraktik på ”vetenskaplig grund” skiljer sig mellan olika ämneskontexter och beslutsnivåer i skolsystemet? Avhandlingens första delstudie undersöker texter om ”vetenskaplig grund” från Skolverkets webbplats utifrån policy- och styrningsperspektiv. Påföljande delstudie intresserar sig för musiklärares samtal kring vetenskaplighet. Övriga artiklar är fortfarande i planeringsstadiet, men skulle exempelvis kunna fokusera skollednings- respektive skolpolitiskt perspektiv. Studien har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt och teoretiska begrepp kommer bl a att hämtas från utbildningssociologerna Basil Bernsteins och Stephen J Balls begreppsapparater. (Eftersom studien är i ett inledande skede finns ännu inga resultat eller slutsatser att presentera.)

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?