To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Suicidprevention genom ut… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Suicidprevention genom utbildning och medvetandegöranden

Report
Authors Isabella Pistone
Ulrika Beckman
Helena Lagerlöf
Erik Eriksson
Eija Airaksinen
Jenny Telander
Morten Sager
Publisher Folkhälsomyndigheten
Place of publication Stockholm
Publication year 2019
Published at Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Language sv
Links https://www.folkhalsomyndigheten.se...
Keywords utbildning, medvetandegörande, suicidprevention, gatekeepers, systematisk litteraturöversikt, systematisk kartläggning, programteori
Subject categories Public health science, Psychiatry, Theory of science

Abstract

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att 1) kartlägga utbildning och medvetandegörande insatser, utanför hälso- och sjukvården, som förebygger suicid, och 2) bedöma effekterna av dessa insatser. De mest utvärderade insatserna är utbildningar för s.k. mediatorer, även benämnda gatekeepers som oftast riktar sig till vuxna, och utbildningar i skolan som riktar sig direkt till barn och unga. Utbildningsinsatserna bygger i stort på att öka deltagarnas kunskaper och färdigheter för att antingen kunna agera som mediatorer och hjälpa andra personer som mår dåligt, eller kunna hjälpa sig själva till att förbättra den psykiska hälsan och förebygga suicid. Kartläggningen visar att många studier har en robust studiedesign såsom kontrollerade studier med eller utan randomisering. Studierna spretar dock metodologiskt (t.ex. olika utfall och uppföljningstider), vilket gör det svårt att sammanväga de uppmätta effekterna. De viktigaste resultaten visar att: • Utbildningsinsatser som är riktade till barn och unga kan minska antalet självrapporterade suicidförsök och suicidtankar. Utbildningar som riktas direkt till elever är troligtvis effektivare än utbildningar som är riktade till lärare och annan skolpersonal som ska agera som hjälpare/gatekeepers (s.k. mediatorsutbildningar). • Effekten av utbildningsinsatser kan bero på flera faktorer, bl.a. på deltagarnas personliga egenskaper, t.ex. utbildningsnivå. Gene rellt sett krävs det mer forskning på området, framförallt större studier med längre uppföljningstider för att avgöra insatsernas effekt bland vuxna. Litteraturen identifierades via strukturerade sökningar i vetenskapliga databaser, via handsökningar och via en genomgång av referenslistor. Två omfattande sökningar i databaser genomfördes. Den första var inriktad på insatser som har ett uttalat syfte att förebygga suicid. Den andra var en breddad sökning som även omfattade insatser som ska förebygga psykisk ohälsa. Av de totalt 24 548 unika publikationer som identifierades var 173 relevanta för denna litteraturöversikt. De utfall som undersöktes var kunskaper om och attityder till suicid, färdigheter i att ingripa och förekomsten av suicidtankar och suicidförsök. Sammanlagt 41 av publikationerna kunde användas för att sammanväga effekterna genom metaanalys och narrativ analys. Baserat på litteraturen i denna översikt går det inte att uttala sig om utbildningsinsatsers effekt på antalet fullbordade suicid. Dels är det svårt att koppla förändringar i suicidtal till en isolerad preventionsinsats, dels skulle sådana effektstudier kräva mycket stora studiepopulationer och långa uppföljningstider för att ge statistiskt robusta resultat eftersom suicid är en relativt ovanlig händelse. Enskilda utbildningar och medvetandegörande insatser bör därför ses som en del av ett bredare suicidpreventivt arbete som omfattar insatser inom flera samhällssektorer.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?