To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Genus, risk och sårbarhet… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Genus, risk och sårbarhet: en populärvetenskaplig sammanfattning av resultat från ett postdoktoralt forskningsprojekt

Report
Authors Mathias Ericson
ISBN 978-91-7383-826-9
Publisher Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Place of publication Stockholm
Publication year 2018
Published at Department of Cultural Sciences
Language sv
Links https://www.msb.se/RibData/Filer/pd...
Subject categories Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology), Work Sciences, Gender Studies

Abstract

Rapporten är resultat av ett tvåårigt postdoktoralt forskningsprojekt som finansierats av MSB under år 2015-2017. Syftet med projektet var att ur ett genusperspektiv undersöka hur begreppen risk och sårbarhet används inom krisberedskap. Forskningsprojektet har haft en kvalitativ ansats och byggt på vetenskapliga metoder i form av textanalys, intervjuer och observationer. Projektet har fokuserat på arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser inom kommun och länsstyrelse. Studien visar att arbetet med att sammanställa dessa analyser är komplicerat och kräver en mängd avvägningar och strategiska val. Vad som skrivs fram är beroende av maktrelationer och normer inom de berörda organisationerna. Studien visar att det också finns betydande genusdimensioner, inte minst i relation till en könssegregerad arbetsmarknad. Maskulina normer påverkar exempelvis vilka typer av kompetenser som får status, vad som definieras som samhällsviktiga verksamheter eller vilka former av hotbilder som premieras. Studien visar att det finns olika strategier för att hantera och utmana dessa normer, exempelvis genom att introducera andra former av riskområden eller utforma metoder som utjämnar maktrelationer mellan olika professioner.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?