To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Studenters upplevelser oc… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Studenters upplevelser och erfarenheter av estetikens funktion i en Storyline

Conference contribution
Authors Margaretha Häggström
Katharina Dahlbäck
Published in Nätverket för estetiska ämnen i lärarutbildning (NEÄL), 28-29 Nov, 2018, Göteborg
Publication year 2018
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Language sv
Links https://hsm.gu.se/digitalAssets/170...
Keywords Estetik, multimodalitet, Storyline, fiktiv miljö, transformativt lärande
Subject categories Pedagogical Work, Learning, Didactics

Abstract

Estetiska uttryck av olika slag genomsyrar stora delar av vårt moderna samhälle. På grund av den digitala utvecklingen framstår samtiden som alltmer multimodal och vi använder såväl visuella, textbaserade, auditiva som rumsliga representationer eller modaliteter. Estetik spelar en väsentlig roll när vi uttrycker oss genom dessa modaliteter, vilket även har betydelse för kunskapsutveckling i utbildningssammanhang. Estetiskt erfarande kan ingå i lärprocesser och kan då erbjuda möjligheter till transformativt lärande och identitetsskapande. I föreliggande studie undersöks hur estetik och multimodala arbetsformer används i en Storyline i lärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass och klass 1-3. I denna Storyline ikläder sig och gestaltar studenterna varsin lärarroll och skapar en fiktiv skolmiljö där en berättelse växer fram under en vecka. Genom olika händelser, uppdrag och aktiviteter utsätts studenterna (karaktärerna) för diverse utmaningar där estetiska upplevelser och arbetsformer är i centrum. Syftet med studien är att utveckla kunskap om och förståelse för hur studenter uppfattar estetikens funktion i undervisning genom Storyline. Empirin består av observationer och gruppintervjuer med 12-15 lärarstudenter samt av studenternas loggböcker förda under en veckas Storylinearbete. Studien genomförs under våren 2018. Studien förankras dels i K. Illeris1 lärteori, vilken bygger på en helhetssyn där socialkonstruktivistiska teorier kombineras med kognitiva teorier, och dels i teorier om transformativt lärande. Av särskilt intresse för studien är den transformativa dimensionen av estetiska upplevelser som H. Illeris2 beskriver. Hon betonar estetikens performativa funktion som innebär att individen kan uppnå förändrad förmåga att agera. I Storyline uppmanas studenterna att använda kroppens alla sinnen exempelvis då de skapar och förkroppsligar sina karaktärer och då den gemensamma fiktiva miljön växer fram. Vårt intresse riktas mot huruvida studenter upplever estetiska erfarenheter under arbetet och hur de uppfattar de estetiska inslagens funktion i Storylinearbetet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?