To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hur värderar studenter lä… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hur värderar studenter lärarproducerade podcasts i relation till andra läraktiviteter?

Conference contribution
Authors Christel Backman
Sara Uhnoo
Mattias Wahlström
Published in NU2018 Det akademiska lärarskapet, 9-11 oktober, Västerås
Publication year 2018
Published at Department of Sociology and Work Science
Language en
Keywords Högskolepedagogik, podcast, blended learning, läraktiviteter, enkätstudie
Subject categories Pedagogy

Abstract

Inspirerade av teorier om att variation av läraktiviteter, s.k. blended learning, är bra för studenternas lärande (Laurillard 2012) har vi ökat antalet digitala inslag på en grundkurs i kriminologi. En form av digitala verktyg som vi har använt oss av är lärarproducerade podcasts. Huvudsyftet med att införa podcasts, i form av inspelade lärardiskussioner om kurslitteraturen, var att de skulle fördjupa, kontextualisera och tillgängliggöra kurslitteraturen för studenterna (jmf Drew 2017: 207f). Efter att ha introducerat det på vår kurs ville vi veta hur studenterna värderade lärarproducerade podcasts i relation till kursens andra läraktiviteter. Vi ville få vägledning i om vi skulle fortsätta använda oss av podcasts och vilka utvecklingsmöjligheter som i så fall fanns. Vi genomförde därför en enkätstudie hösten 2017 som vi kort kommer att redogöra för. Utöver resultat från enkätstudien diskuterar vi även studenternas synpunkter i fritextsvar och våra lärdomar av att använda podcast som läraktivitet. Vid enkättillfället var 57 studenter registrerade på kursen. Enkäten distribuerades via Sunet survey och studenternas gavs möjlighet att besvara enkäten under ett seminarietillfälle. Vid seminariet deltog 50 studenter varav totalt 46 svarade på enkäten. En klar majoritet (57–79 procent) ansåg att kursens podcasts hjälpte dem bra eller mycket bra med att få överblick och sammanhang, reda ut svåra begrepp, tillämpa teorier och motivera dem att lära sig mer om teorierna. Både när det gällde att reda ut svåra begrepp och att övergripande förstå kursinnehållet ansåg över 70 procent av studenterna att podcast-lyssnandet var till nytta. Podcast som läraktivitet stod sig också bra i relation till kursens övriga läraktiviteter, som t.ex. föreläsningar och seminarier. Mot bakgrund av resultaten ser vi att det i framtiden finns ett värde i att öka de icke-textbaserade inslagen i kursen. Vi ser också möjligheter att använda podcasts för att öka studentaktiviteten på kursen, t.ex. genom att vi som en del av våra podcastsavsnitt tilldelar studenter frågor och uppgifter att arbeta vidare med eller genom att bjuda in studenterna i produktionen av podcasts, som en form av läraktivitet och examination.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?